Skip Navigation Links
 

ระบบลงทะเบียนออนไลน์

เลือก
รายชื่อกิจกรรม/โครงการ
วันที่โครงการ/กิจกรรมเริ่มลงทะเบียนหมดเขตลงทะเบียนจำนวนที่รับลงทะเบียนลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
19 มิถุนายน 2567กิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อต้อนรับการเปิดภาคเรียนของนักศึกษาใหม่14 มิถุนายน 256719 มิถุนายน 256715012ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
8 มิถุนายน 2567กิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู๋หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 25677 มิถุนายน 25677 มิถุนายน 25675016ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
7 มิถุนายน 2567วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรมภาคเหนือ5 มิถุนายน 25676 มิถุนายน 256715085ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
5 มิถุนายน 2567กิจกรรม Big Cleaning Day ณ อาคารนำชัย ทนุผล และอาคารพลังแม่โจ้สามัคคี วันที่ 5 มิ.ย. 674 มิถุนายน 25675 มิถุนายน 256715058ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
4 มิถุนายน 2567โครงการสัมมนาประชาพิจารณ์รายงานการประเมินตนเอง SAR ประจำปีการศึกษา 25664 มิถุนายน 25674 มิถุนายน 25676042ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
3 มิถุนายน 2567 ภาคค่ำ พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 256730 พฤษภาคม 25672 มิถุนายน 25675012ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
3 มิถุนายน 2567ภาคเช้า พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 256730 พฤษภาคม 25672 มิถุนายน 25675014ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
8 พฤษภาคม 2567สหกรณ์พบปะสมาชิก16 เมษายน 25676 พฤษภาคม 256720053ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
1 พฤษภาคม 2567กิจกรรม Big Cleaning Day ณ อาคารนำชัย ทนุผล วันที่ 1 พ.ค. 6729 เมษายน 25671 พฤษภาคม 256715059ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
10 เมษายน 2567โครงการ “แม่โจ้แป้ม่วนอ๊ก ม่วนใจ๋ สืบสานวิถีไทย ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง”21 มีนาคม 25679 เมษายน 256780111ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
6 เมษายน 2567กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสวันจักรี4 เมษายน 25675 เมษายน 2567506ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
2 เมษายน 2567กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี1 เมษายน 25672 เมษายน 25675031ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
1 เมษายน 2567โครงการส่งเสริมศักยภาพบุคลากรในการยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 256712 มีนาคม 256729 มีนาคม 256710079ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
28 มีนาคม 2567โครงการ “AUN-QA Implementation and GAP Analysis” 4 มีนาคม 256727 มีนาคม 25677064ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
21 มีนาคม 2567กิจกรรมทบทวนแผนการศึกษา ปีการศึกษา 25674 มีนาคม 256720 มีนาคม 25676066ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
19 มีนาคม 2567ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสู่โลกอาชีพ 13 มีนาคม 256719 มีนาคม 256710046ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
15 มีนาคม 2567โครงการกองคลังสัญจร ปี256727 กุมภาพันธ์ 256713 มีนาคม 25678086ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
12 มีนาคม 2567โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในแนวทางการจัดทำ ควบคุมและเบิกจ่าย ด้านงานคลังและพัสดุให้แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ27 กุมภาพันธ์ 256712 มีนาคม 25678064ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
6 มีนาคม 2567โครงการ “การจัดการทรัพย์สินทาง ปัญญา เพื่อเพิ่มมูลค่าผลงานวิจัย”27 กุมภาพันธ์ 25675 มีนาคม 25674023ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
28 กุมภาพันธ์ 2567กิจกรรมเข้าร่วมอบรม โครงการ"วัสดุเหลือทิ้ง" สู่แฟชั่นรักษ์โลก Season 228 กุมภาพันธ์ 256728 กุมภาพันธ์ 25673047ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
28 กุมภาพันธ์ 2567โครงการฝึกอบรม “ส่งเสริมนวัตกรรมแบบมีส่วนร่วมชองบุคลากร ม.โจ้-แพร่ ฯ ในการจัดการพลังงานและการอนุรักษ์”13 กุมภาพันธ์ 256728 กุมภาพันธ์ 256715090ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
24 กุมภาพันธ์ 2567กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย9 กุมภาพันธ์ 256723 กุมภาพันธ์ 25675010ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
21 กุมภาพันธ์ 2567โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานวิจัยและบริการวิชาการมุ่งสู่การนำไปใช้ประโยชน์16 กุมภาพันธ์ 256720 กุมภาพันธ์ 25676070ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
14 กุมภาพันธ์ 2567กิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องภาวะโลกร้อนและการจัดการของเสีย13 กุมภาพันธ์ 256714 กุมภาพันธ์ 25673025ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
14 กุมภาพันธ์ 2567โครงการขับเคลื่อนแผนงานวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ8 กุมภาพันธ์ 256713 กุมภาพันธ์ 25678063ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
7 กุมภาพันธ์ 2567โครงการเพิ่มทักษะวิชาการและวิชาชีพให้แก่นักศึกษา20 กุมภาพันธ์ 256721 กุมภาพันธ์ 256710097ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
5 กุมภาพันธ์ 2567กิจกรรม Big Cleaning Day ณ อาคารเทพ พงษ์พานิช วันที่ 5 ก.พ. 6722 มกราคม 25675 กุมภาพันธ์ 256715050ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
31 มกราคม 2567โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : การวัดประเมินการเรียนรู้เพื่อการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ (PLOs) 20 ธันวาคม 256629 มกราคม 25677080ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
26 มกราคม 2567ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 สหกรณ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำกัด11 มกราคม 256725 มกราคม 256720083ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
18 มกราคม 2567 จิตอาสาพัฒนาเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 17 มกราคม 256717 มกราคม 25675016ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
17 มกราคม 2567จิตอาสาพัฒนาเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช16 มกราคม 256716 มกราคม 25675011ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
11 มกราคม 2567กิจกรรมประชุม/แลกเปลี่ยนเรียนรู้/เตรียมความพร้อมรับประเมิน Green Office11 มกราคม 256711 มกราคม 256710030ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
4 มกราคม 2567วิทยาลัยชุมชนศึกษาดูงานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร2 มกราคม 25674 มกราคม 25672016ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
28 ธันวาคม 2566กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย (วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช)16 มกราคม 256627 ธันวาคม 25661016ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
27 ธันวาคม 2566โครงการสานสัมพันธ์ผู้บริหารพบบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 25666 ธันวาคม 256614 ธันวาคม 2566150147ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
26 ธันวาคม 2566กิจกรรม Big Cleaning Day ณ อาคารนำชัย ทนุผล วันอังคารที่ 26 ธันวาคม 256620 ธันวาคม 256626 ธันวาคม 256615073ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
22 ธันวาคม 2566การแข่งขันกีฬาหน่วยงานอำเภอร้องกวาง ครั้งที่ 17 ประจำปี 256621 ธันวาคม 256622 ธันวาคม 25665058ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
20 ธันวาคม 2566กวาดใบไม้ (ทุกวันพุธที่3ของเดือน)8 ธันวาคม 256620 ธันวาคม 256615074ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
20 ธันวาคม 2566การแปรรูปใบไม้8 ธันวาคม 256619 ธันวาคม 256615080ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
20 ธันวาคม 2566กิจกรรมกีฬาลุ่มน้ำสัมพันธ์แม่โจ้ 20 ธันวาคม 256620 ธันวาคม 25668085ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
19 ธันวาคม 2566บริจาคโลหิต18 ธันวาคม 256619 ธันวาคม 25664510ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
13 ธันวาคม 2566โครงการปั่นคืนถิ่น แม่โจ้-แพร่ฯ (90 ปี แม่โจ้)12 ธันวาคม 256614 ธันวาคม 256680104ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
13 ธันวาคม 2566โครงการ International Mobility Student (Inbound-Outbound foreign) (Maejo University Phrae Campus) (เฉพาะสายวิชาการเท่านั้น)21 พฤศจิกายน 256614 ธันวาคม 25664090ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
8 ธันวาคม 2566อบรมโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office)7 ธันวาคม 25668 ธันวาคม 256615070ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
8 ธันวาคม 2566ร่วมเสนอความเห็นเกี่ยวกับ "วัน เวลาปฏิบัติงาน และวิธีการลงเวลาปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ8 ธันวาคม 256612 ธันวาคม 25669953ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
7 ธันวาคม 2566อบรมโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office)1 ธันวาคม 25668 ธันวาคม 256615089ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
6 ธันวาคม 2566 กิจกรรมสำรวจและจัดทำข้อมูลด้านครุภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 227 พฤศจิกายน 256615 ธันวาคม 256610041ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
5 ธันวาคม 2566กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย (วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชฯ)16 มกราคม 25664 ธันวาคม 25661018ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
5 ธันวาคม 2566กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 256630 พฤศจิกายน 25664 ธันวาคม 25663061ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
28 พฤศจิกายน 2566ประชุมคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว (Green Office) มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 27 พฤศจิกายน 256628 พฤศจิกายน 256610035ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
24 พฤศจิกายน 2566กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย (วันพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว วันสมเด็จพระมหาธิราชเจ้า)16 มกราคม 256623 พฤศจิกายน 25662046ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
23 พฤศจิกายน 2566กิจกรรมสำรวจและจัดทำข้อมูลด้านครุภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 122 พฤศจิกายน 256623 พฤศจิกายน 256610071ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
22 พฤศจิกายน 2566กิจกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ระดับรายวิชาของหลักสูตรตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่กำหนด23 พฤศจิกายน 256623 พฤศจิกายน 25663021ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
17 พฤศจิกายน 2566ผู้สมัครนายกสมาคมฯ พบปะกับลูกแม่โจ้16 พฤศจิกายน 256617 พฤศจิกายน 25663533ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
17 พฤศจิกายน 2566รับฟังสรุปผลการดำเนินงานศูนย์เกษตรอินทรีย์และแผนการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ.256716 พฤศจิกายน 256617 พฤศจิกายน 256615048ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
15 พฤศจิกายน 2566กิจกรรมการชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรสายวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2567 13 พฤศจิกายน 256614 พฤศจิกายน 25668067ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
15 พฤศจิกายน 2566การแข่งขันกีฬาหน่วยงานอำเภอร้องกวาง สัมพันธ์ ครั้งที่ 178 ธันวาคม 256622 ธันวาคม 2566204ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
14 พฤศจิกายน 2566กิจกรรมการชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 256713 พฤศจิกายน 256614 พฤศจิกายน 25668042ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
7 พฤศจิกายน 2566ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังหรือรับคำแนะนำการดำเนินงานโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office)3 พฤศจิกายน 25667 พฤศจิกายน 256610044ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
1 พฤศจิกายน 2566การแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้8 ธันวาคม 256628 ธันวาคม 2566203ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
30 ตุลาคม 2566กิจกรรมงานวันวิภาต บุญศรี วังซ้าย10 ตุลาคม 256630 ตุลาคม 256610093ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
26 ตุลาคม 2566โครงการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2567 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ16 ตุลาคม 256625 ตุลาคม 25665090ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
26 ตุลาคม 2566โครงการทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติงาน ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256716 ตุลาคม 256625 ตุลาคม 25665091ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
23 ตุลาคม 2566กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย (วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว)16 มกราคม 256622 ตุลาคม 2566109ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
23 ตุลาคม 2566กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2566 19 ตุลาคม 256622 ตุลาคม 25665043ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
18 ตุลาคม 2566กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย (วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าฯ16 มกราคม 256617 ตุลาคม 25661028ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
13 ตุลาคม 2566กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย (วันคล้ายวันสวรรคตพระ16 มกราคม 256612 ตุลาคม 25661032ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
13 ตุลาคม 2566กิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 256611 ตุลาคม 256613 ตุลาคม 256610052ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
12 ตุลาคม 2566โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกซ้อมตามแผนฉุกเฉินเพื่อป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัยและแผ่นดินไหว27 กันยายน 256611 ตุลาคม 25666087ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
5 ตุลาคม 2566Big Cleaning Day ทำความสะอาดและจัดการขยะใบไม้บริเวณรอบอาคารนำชัย ทนุผล28 กันยายน 25664 ตุลาคม 25666055ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
24 กันยายน 2566กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย (วันมหิล วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก)16 มกราคม 256623 กันยายน 25661010ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
20 กันยายน 2566(ห้องสอบ Com 3 สายสนับสนุน) สอบวัดสมิธิภาพทั่วไปทางด้านภาษาอังกฤษ 17 สิงหาคม 256615 กันยายน 25664531ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
20 กันยายน 2566(ห้องสอบ Com 3 สายวิชาการ) สอบวัดสมิธิภาพทั่วไปทางด้านภาษาอังกฤษ17 สิงหาคม 256615 กันยายน 25664545ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
20 กันยายน 2566(ห้องสอบ Com 1 สายวิชาการ) สอบวัดสมิธิภาพทั่วไปทางด้านภาษาอังกฤษ 17 สิงหาคม 256615 กันยายน 25663026ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
20 กันยายน 2566ร่วมรับฟังหรือรับคำแนะนำการดำเนินงานโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office)15 กันยายน 256620 กันยายน 256610028ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
18 กันยายน 2566ประชุมให้ข้อมูลประเด็นคำถาม และข้อมูลเบื้องต้น เพื่อใช้สำหรับการวิเคราะห์โครงสร้างองค์กรและกรอบอัตรากำลังรายหน่วยงานในมหาวิทยาลัยแม่โจ้18 กันยายน 256618 กันยายน 2566506ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
14 กันยายน 2566โครงการแสดงความคิดเห็นตามกระบวนการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้14 กันยายน 256615 กันยายน 256610044ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
13 กันยายน 2566อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร นักศึกษา นักกีฬา (การช่วยฟื้นคืนชีพ CPR)6 สิงหาคม 256612 กันยายน 25665017ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
13 กันยายน 2566โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการขับเคลื่อนหน่วยตรวจรับรองคาร์บอนเครดิต มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ7 กันยายน 256612 กันยายน 256610093ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
6 กันยายน 2566โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การแปรรูปผลิตภัณฑ์เบเกอรี่"31 สิงหาคม 25665 กันยายน 25663032ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
6 กันยายน 2566โครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษ สำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 256623 สิงหาคม 25661 กันยายน 25668083ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
2 กันยายน 2566โครงการคืนชีพ "วัสดุเหลือทิ้ง" สู่แฟชั่นโลก31 สิงหาคม 25661 กันยายน 25665015ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
30 สิงหาคม 2566ประชุมบุคลากรสายสนับสนุน21 สิงหาคม 256629 สิงหาคม 25665033ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
30 สิงหาคม 2566โครงการ สหกรณ์พบสมาชิกและบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ21 สิงหาคม 256629 สิงหาคม 256615052ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
23 สิงหาคม 2566อบรมเทคนิคการทำงานวิเคราะห์จากงานประจำ22 สิงหาคม 256622 สิงหาคม 25665017ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
17 สิงหาคม 2566โครงการไหว้ครู ประจำปี 256624 กรกฎาคม 256616 สิงหาคม 256610058ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
17 สิงหาคม 2566โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 256617 สิงหาคม 256618 สิงหาคม 256620052ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
16 สิงหาคม 2566(สายวิชาการ)กิจกรรมสร้างความเข้าใจการบันทึกรายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง (TOR) ในระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System : PMS)10 สิงหาคม 256615 สิงหาคม 25668067ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
12 สิงหาคม 2566(ภาคค่ำ)กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 10 สิงหาคม 256611 สิงหาคม 2566308ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
12 สิงหาคม 2566กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย (วันแม่แห่งชาติ)16 มกราคม 256611 สิงหาคม 25668064ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
12 สิงหาคม 2566(ภาคเช้า)กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 10 สิงหาคม 256611 สิงหาคม 25663034ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
11 สิงหาคม 2566โครงการเสริมสร้างสมรรถนะการปฏิบัติงานการเงินการคลังภาครัฐ8 สิงหาคม 256610 สิงหาคม 25665048ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
9 สิงหาคม 2566โครงการถวายเทียนพรรษา24 กรกฎาคม 25668 สิงหาคม 256610063ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
9 สิงหาคม 2566นำรายได้เข้าหน่วยงานจากโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ ร.ร เจริญศิลป์ วันที่ 9 สิงหาคม 25668 สิงหาคม 25668 สิงหาคม 2566200ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
7 สิงหาคม 2566อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการทำงานวิเคราะห์จากงานประจำ 6 สิงหาคม 25666 สิงหาคม 2566500ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
28 กรกฎาคม 2566(ภาคค่ำ)กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 ก.ค.66 (พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล)25 กรกฎาคม 256627 กรกฎาคม 2566306ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
28 กรกฎาคม 2566กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย (วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)16 มกราคม 256627 กรกฎาคม 2566101ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
28 กรกฎาคม 2566(ภาคเช้า)กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 ก.ค.66 (พิธีทำบุญตักบาตร)25 กรกฎาคม 256627 กรกฎาคม 25662020ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
27 กรกฎาคม 2566โครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2566 (วัดแม่ทราย)26 กรกฎาคม 256627 กรกฎาคม 25665021ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
26 กรกฎาคม 2566โครงการการประกวดเล่านิทานพื้นบ้านจังหวัดแพร่24 กรกฎาคม 256626 กรกฎาคม 256610012ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
21 กรกฎาคม 2566การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 และ นานาชาติ ครั้งที่ 11 มิถุนายน 256620 กรกฎาคม 2566100147ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
12 กรกฎาคม 2566การทำปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2567 และแนวปฏิบัติการตรวจสอบหลักสูตรเพื่อรับรองมาตรฐาน 7 กรกฎาคม 256612 กรกฎาคม 25667053ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
11 กรกฎาคม 2566กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย (วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช)16 มกราคม 256610 กรกฎาคม 25662027ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
5 กรกฎาคม 2566 ขอเชิญเข้าร่วมอบรม โครงการพัฒนาและเรียนรู้ทักษะใหม่ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับบุคลากร ประจำปี พ.ศ.2566 12 มิถุนายน 25664 กรกฎาคม 25664652ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
30 มิถุนายน 2566โครงการพัฒนาทักษะการวิจัยเพื่อตอบโจทย์ของแหล่งทุนและมุ่งสู่ความเป็นนานาชาติ7 มิถุนายน 256629 มิถุนายน 25667069ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
27 มิถุนายน 2566โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "เทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน" Online26 มิถุนายน 256626 มิถุนายน 2566300ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
25 มิถุนายน 2566โครงการพัฒนาศักยภาพงานหอพัก มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ21 มิถุนายน 256624 มิถุนายน 256650078ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
16 มิถุนายน 2566Big Cleaning Day15 มิถุนายน 256615 มิถุนายน 25666060ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
14 มิถุนายน 2566โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "เทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน" Online26 พฤษภาคม 256613 มิถุนายน 25665036ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
9 มิถุนายน 2566กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย (วันอานันทมหิดล)16 มกราคม 25668 มิถุนายน 25661010ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
7 มิถุนายน 2566โครงการพัฒนาอาจารย์สู่การเป็นนักจัดรายการวิทยุ1 มิถุนายน 25666 มิถุนายน 25665027ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
7 มิถุนายน 2566วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนฝึกหัดครู ประถมกสิกรรม ภาคเหนือ24 พฤษภาคม 25666 มิถุนายน 2566100103ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
6 มิถุนายน 2566กิจกรรม : การสัมมนาประชาพิจารณ์รายงานการประเมินตนเอง SAR ประจำปีการศึกษา 256531 พฤษภาคม 25665 มิถุนายน 25668052ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
3 มิถุนายน 2566ภาคค่ำ พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพรนางเจ้าฯ พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 26 พฤษภาคม 25662 มิถุนายน 2566308ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
3 มิถุนายน 2566กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย (วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จ พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี16 มกราคม 25662 มิถุนายน 2566104ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
3 มิถุนายน 2566ภาคเช้า พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลสมเด็จพรนางเจ้าฯ พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 256626 พฤษภาคม 25662 มิถุนายน 25663020ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
2 มิถุนายน 2566Big cleaning (5ส)1 มิถุนายน 25661 มิถุนายน 25666067ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
30 พฤษภาคม 2566กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย (วันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว)16 มกราคม 256629 พฤษภาคม 2566105ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
8 พฤษภาคม 2566โครงการส่งเสริมการตลาด เพื่อประชาสัมพันธ์และแนะนำผลิตภัณฑ์สินค้า U2T for BCG “U2T for BCG บทเรียนจากอดีต สู่ความต่อเนื่องยั่งยืน”7 พฤษภาคม 25668 พฤษภาคม 25669983ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
4 พฤษภาคม 2566กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย (วันปฐมบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10)16 มกราคม 25663 พฤษภาคม 2566102ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
28 เมษายน 2566กิจกรรม Big Cleaning Day ณ อาคารเทพ พงษ์พานิช วันที่ 28 เม.ย. 6628 เมษายน 256628 เมษายน 256610048ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
28 เมษายน 2566โครงการพัฒนางานมุ่งสู่การทำงานเป็นทีมของบุคลากรสายสนับสนุนฯ (กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเขียนผังปฏิบัติงาน (Flowchart) ประกอบการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน19 เมษายน 256627 เมษายน 25666049ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
25 เมษายน 2566กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย (วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช)16 มกราคม 256624 เมษายน 2566105ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
11 เมษายน 2566โครงการสืบสานประเพณีปีใหม่เมือง ประจำปี 25667 เมษายน 256611 เมษายน 256615084ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
6 เมษายน 2566กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย (วันจักรี)16 มกราคม 25665 เมษายน 25661021ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
6 เมษายน 2566พิธีสำคัญ "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์" 24 มีนาคม 25665 เมษายน 25663039ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
2 เมษายน 2566กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย (วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ)16 มกราคม 25661 เมษายน 25661212ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
31 มีนาคม 2566กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย (วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว)16 มกราคม 256630 มีนาคม 25661216ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
31 มีนาคม 2566ประกันคุณภาพฯ : กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกระบวนการเรียนการสอน AUN QA สู่ CUPT QMS8 มีนาคม 256630 มีนาคม 25666067ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
30 มีนาคม 2566รับฟังสิทธิประโยชน์ในสวัสดิการมหาวิทยาลัยแม่โจ้22 มีนาคม 256629 มีนาคม 256610067ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
30 มีนาคม 2566โครงการส่งเสริมการยื่นขอตำแหน่งที่สูงขึ้น (ประเภทสนับสนุน) 22 มีนาคม 256629 มีนาคม 25666035ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
27 มีนาคม 2566อบรมโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office)22 มีนาคม 256627 มีนาคม 256615060ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
27 มีนาคม 2566โครงการสำนักงานสีเขียว Green Office (27-28 มีนาคม 2566)27 มีนาคม 256628 มีนาคม 256612068ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
24 มีนาคม 2566กิจกรรม Big Cleaning Day วันศุกร์ที่ 24 มี.ค. 66 ณ โรงงานนำร่องฯ23 มีนาคม 256624 มีนาคม 256610055ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
3 มีนาคม 2566พิธียกช่อฟ้าเอก พิธีสมโภชและบรรจุหัวใจองค์พญาสิงห์ องค์พญานาค3 มีนาคม 25663 มีนาคม 25665045ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
3 มีนาคม 2566โครงการพบปะสมาชิกและบุคลากร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 21 กุมภาพันธ์ 25662 มีนาคม 256620030ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
3 มีนาคม 2566กิจกรรมประกันคุณภาพฯ : ทบทวนเกณฑ์คุณภาพ CUPT-QMS / ความเสี่ยง2 กุมภาพันธ์ 256620 กุมภาพันธ์ 25667090ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
2 มีนาคม 2566กิจกรรมประกันคุณภาพฯ : ทบทวนเกณฑ์คุณภาพ AUN QA V.42 กุมภาพันธ์ 256620 กุมภาพันธ์ 25667091ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
24 กุมภาพันธ์ 2566กิจกรรม Big Cleaning Day วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 256628 กุมภาพันธ์ 256628 กุมภาพันธ์ 25667030ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
24 กุมภาพันธ์ 2566กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย (วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย)) 16 มกราคม 256623 กุมภาพันธ์ 25661015ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
25 มกราคม 2566ชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน บุคลากรสายวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2566 (เกณฑ์ของส่วนงาน)19 มกราคม 256624 มกราคม 25668557ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
24 มกราคม 2566โครงการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วย TOR ประจำปี 2566(สายสนับสนุน)20 มกราคม 256623 มกราคม 25665052ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
24 มกราคม 2566พิธีตักบาตรถวายพระกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา23 มกราคม 256623 มกราคม 2566104ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
23 มกราคม 2566ชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการคิดคำนวณภาระงานสายวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2566 (เกณฑ์กลางของมหาวิทยาลัย)19 มกราคม 256622 มกราคม 25668546ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
18 มกราคม 2566กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย (วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช) 16 มกราคม 256617 มกราคม 25661015ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
17 มกราคม 2566กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย (วันพ่อขุนรามคำแหง)16 มกราคม 256616 มกราคม 2566105ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
8 มกราคม 2566พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวานพระกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 8 มกราคม 25666 มกราคม 25667 มกราคม 25665010ลงทะเบียน/ตรวจสอบรายชื่อ
ระบบสำนักงานอิเลคทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
E-Office System Maejo University Phrae Campus
พัฒนาระบบโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร  0 5464 8593-5 ต่อ 6093