Skip Navigation Links
 
 • ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย (วันพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว วันสมเด็จพระมหาธิราชเจ้า)
 • TOR สายสนับสนุน :
  5.4 เข้าร่วมพิธีในกิจกรรมวันสําคัญของชาติและเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา
 • TOR สายวิชาการ :
  4. กิจกรรมจิตอาสาที่หน่วยงานภายนอกขอความร่วมมือ ค่าน้ำหนัก 1
 • รายละเอียด :
 • วันที่ :
  24 พฤศจิกายน 2566-24 พฤศจิกายน 2566
 • เวลา :
  09.00-10.00 น.
 • สถานที่ :
  ค่ายลูกเสือจังหวัดแพร่ (ถ้ำผานางคอย)
 • ลงทะเบียน :
  16 มกราคม 2566-23 พฤศจิกายน 2566
 • จำนวนที่รับ :
  20
 QR code


ขออภัยปิดลงทะเบียน เนื่องจากมีผู้ลงทะเบียนครบแล้ว
×

Test

รายชื่อผู้เข้าร่วม กิจกรรม/โครงการ

ยอดผู้ลงทะเบียน  คน


ลำดับที่รายชื่อ
1นางสาว กนกพรรณ ศุขรักษ์
2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กมลพร ปานง่อม
3ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กรรณิการ์ กาญจันดา
4ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กฤษดา พงษ์การัณยภาส
5นาย กิติพงษ์ วุฒิญาณ
6อาจารย์ ดร. เกษราพร ทิราวงศ์
7นางสาว ขนิษฐา เกตุสุวรรณ์
8นาย จตุพล มูลเมือง
9นางสาว จุฬาลักษณ์ เครื่องดี
10นางสาว ฉลวย จันศรี
11รองศาสตราจารย์ ดร. ณัฐพร จันทร์ฉาย
12นางสาว ธนันท์ฐิตา สะปู
13นาง ธนันธรณ์ วุฒิญาณ
14อาจารย์ ดร. นฤพนธ์ เลิศกาญจนาพร
15นาง นันทนิตย์ เขื่อนเชียงสา
16นางสาว บังอร ปินนะ
17นาง บุษบง เสนรังษี
18นางสาว ปธัสนันท์ แดงประทุม
19นาง ปิยะวดี ช่างทองเก่ง
20อาจารย์ ดร. พัชรณัฐ ดาวดึงษ์
21อาจารย์ ดร. พัตรเพ็ญ เพ็ญจำรัส
22ว่าที่ ร.ท. พีระสันต์ กระต่ายทอง
23นาง แพรวพรรณ ใจกาศ
24นาย ภิญโญ ผลงาม
25ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มัชฌิมา ศุภวิมลพันธ์
26นาย ยุทธการ ปานคล้ำ
27ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลักขณา พันธุ์แสนศรี
28ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรศิลป์ มาลัยทอง
29นาง วาสนา วรรณคำ
30นาง วิจิตรา กระต่ายทอง
31ดร. ศตพล กัลยา
32นาย ศักดา ปินตาวงค์
33ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ กันบุตร
34นาย สิทิไวกูล ทิราวงศ์
35นาย สุทิน สามาทอง
36นาง สุธิดา นะภิใจ
37นาง สุรัลชนา มะโนเนือง
38นาง เหมสุดา แก้วกอง
39นาย อนุกูล จันทร์แก้ว
40อาจารย์ ดร. อนุวัฒน์ จรัสรัตนไพบูลย์
41นางสาว อภิญญา ชุ่มอินถา
42อาจารย์ ดร. อภิรดี เสียงสืบชาติ
43นางสาว อังคณา ชมภูมิ่ง
44นาง อัญชลี ปินตาวงค์
45อาจารย์ ดร. อำนวยพร ใหญ่ยิ่ง
46นาย อุเทน นะภิใจ
ระบบสำนักงานอิเลคทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
E-Office System Maejo University Phrae Campus
พัฒนาระบบโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร  0 5464 8593-5 ต่อ 6093