Skip Navigation Links
 
 • ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย (วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช)
 • TOR สายสนับสนุน :
  5.4 เข้าร่วมพิธีในกิจกรรมวันสําคัญของชาติและเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา
 • TOR สายวิชาการ :
  4. กิจกรรมจิตอาสาที่หน่วยงานภายนอกขอความร่วมมือ ค่าน้ำหนัก 1
 • รายละเอียด :
 • วันที่ :
  28 ธันวาคม 2566-28 ธันวาคม 2566
 • เวลา :
  09.00-10.00 น.
 • สถานที่ :
  เทศบาลตำบลบ้านเวียง
 • ลงทะเบียน :
  16 มกราคม 2566-27 ธันวาคม 2566
 • จำนวนที่รับ :
  10
 QR code


ขออภัยปิดลงทะเบียน เนื่องจากมีผู้ลงทะเบียนครบแล้ว
×

Test

รายชื่อผู้เข้าร่วม กิจกรรม/โครงการ

ยอดผู้ลงทะเบียน  คน


ลำดับที่รายชื่อ
1อาจารย์ กรรณิการ์ มอญแก้ว
2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กฤษดา พงษ์การัณยภาส
3นาย กิติพงษ์ วุฒิญาณ
4นาย จตุพล มูลเมือง
5รองศาสตราจารย์ ดร. ณัฐพร จันทร์ฉาย
6นาง ธนันธรณ์ วุฒิญาณ
7ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิชญาพร อายุมั่น
8ว่าที่ ร.ท. พีระสันต์ กระต่ายทอง
9ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลักขณา พันธุ์แสนศรี
10นางสาว อภิญญา ชุ่มอินถา
ระบบสำนักงานอิเลคทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
E-Office System Maejo University Phrae Campus
พัฒนาระบบโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร  0 5464 8593-5 ต่อ 6093