Skip Navigation Links
 
 • ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
  โครงการเสริมสร้างสมรรถนะการทำงานเป็นทีม ประจำปี 2562 กิจกรรมย่อยที่ 1 การสร้างทีมงานสู่ความสำเร็จในองค์กร
 • รายละเอียด :
  หมายเหตุ: ๑. การแต่งกาย เสื้อสีฟ้า ที่มีตรามหาวิทยาลัยแม่โจ้ สวมกางเกง และใส่รองเท้าผ้าใบพร้อมลุย ทั้งนี้ หากบุคลากรท่านใดไม่มีเสื้อสีฟ้า ที่มีตรามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้ใส่เสื้อสีฟ้าแทนได้ ๒. มหาวิทยาลัยมีรถรับ-ส่ง (รับ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ บริเวณด้านหน้าอาคารนำชัย ทนุผล)
 • วันที่ :
  16 พฤศจิกายน 2561-16 พฤศจิกายน 2561
 • เวลา :
  08.30 น. - 17.00 น.
 • สถานที่ :
  กองพันทหารม้าที่ 12 พล.ม.1 ค่ายพระยาไชยบูรณ์ อ.เด่นชัย จ.แพร่
 • ลงทะเบียน :
  25 ตุลาคม 2561-11 พฤศจิกายน 2561
 • จำนวนที่รับ :
  100 คน
 QR code

หมดเวลาลงทะเบียน
 • USERNAME : @phrae.mju.ac.th
 • PASSWORD :

 • การเดินทาง

  (กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงให้ยกเลิกการลงทะเบียน แล้วลงทะเบียนใหม่)

 •  
 •     
×

ลงทะเบียนสำเร็จ

รายชื่อผู้เข้าร่วม กิจกรรม/โครงการ

ยอดผู้ลงทะเบียน  คน


ลำดับที่รายชื่อการเดินทาง
1นางสาว กนกพรรณ ศุขรักษ์พาหนะส่วนตัว
2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กรรณิการ์ กาญจันดารถยนต์มหาวิทยาลัย
3อาจารย์ กฤดิลดา ล้วนเมืองพาหนะส่วนตัว
4อาจารย์ ดร. กฤษดา พงษ์การัณยภาสพาหนะส่วนตัว
5นาง กาญจนา โกะสูงเนินพาหนะส่วนตัว
6นาย กิติพงษ์ วุฒิญาณพาหนะส่วนตัว
7อาจารย์ ดร. เกษราพร ทิราวงศ์พาหนะส่วนตัว
8นางสาว ขนิษฐา เกตุสุวรรณ์พาหนะส่วนตัว
9อาจารย์ ดร. คนิติน สมานมิตรรถยนต์มหาวิทยาลัย
10นาย จตุพล มูลเมืองพาหนะส่วนตัว
11อาจารย์ ดร. จันทร์จิรา นันตาพาหนะส่วนตัว
12นาย จำเริญ วงศ์โพธิ์รถยนต์มหาวิทยาลัย
13นางสาว จุฬาลักษณ์ เครื่องดีรถยนต์มหาวิทยาลัย
14นางสาว ฉลวย จันศรีพาหนะส่วนตัว
15อาจารย์ ดร. ฉันทนา ซูแสวงทรัพย์พาหนะส่วนตัว
16ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฑีฆา โยธาภักดีพาหนะส่วนตัว
17นาย ณัฎฐวุฒิ ทรวงแก้วรถยนต์มหาวิทยาลัย
18ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐพร จันทร์ฉายรถยนต์มหาวิทยาลัย
19อาจารย์ ดร. ดุจดาว คนยังรถยนต์มหาวิทยาลัย
20อาจารย์ ดร. ถมรัตน์ ชัชวาลย์พาหนะส่วนตัว
21นาย ถวิล ยานะวินรถยนต์มหาวิทยาลัย
22นางสาว ถิรนันท์ กิติคู้รถยนต์มหาวิทยาลัย
23อาจารย์ ทิพารัตน์ สถิตสุขพาหนะส่วนตัว
24อาจารย์ ธนวัฒน์ ปินตาพาหนะส่วนตัว
25นางสาว ธนันท์ฐิตา สะปูพาหนะส่วนตัว
26นาง ธนันธรณ์ วุฒิญาณรถยนต์มหาวิทยาลัย
27ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธรรมศักดิ์ พันธุ์แสนศรีรถยนต์มหาวิทยาลัย
28นาย ธวัชชัย ชัยธวัชวิถีพาหนะส่วนตัว
29อาจารย์ ดร. ธัญญรัตน์ เชื้อสะอาดรถยนต์มหาวิทยาลัย
30นาง นันทนิตย์ เขื่อนเชียงสารถยนต์มหาวิทยาลัย
31อาจารย์ ดร. น้ำฝน รักประยูรรถยนต์มหาวิทยาลัย
32นางสาว บังอร ปินนะรถยนต์มหาวิทยาลัย
33นาย บัญชา เชาว์แล่นรถยนต์มหาวิทยาลัย
34นาง บุษบง เสนรังษีพาหนะส่วนตัว
35นางสาว ปธัสนันท์ แดงประทุมพาหนะส่วนตัว
36อาจารย์ ดร. ประกิตต์ โกะสูงเนินพาหนะส่วนตัว
37ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประดุง สวนพุฒรถยนต์มหาวิทยาลัย
38ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประเทือง โชคประเสริฐรถยนต์มหาวิทยาลัย
39นาง ปรียฉัตร บุนนาครถยนต์มหาวิทยาลัย
40ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปวีณา ฉัตรสูงเนินพาหนะส่วนตัว
41อาจารย์ ดร. ปัญจพร คำโยพาหนะส่วนตัว
42นาง ปาณิสรา มีคุณ ทุนเหลือรถยนต์มหาวิทยาลัย
43อาจารย์ ดร. ปิยะพิศ ขอนแก่นรถยนต์มหาวิทยาลัย
44นาง ปิยะวดี ช่างทองเก่งรถยนต์มหาวิทยาลัย
45นาย เปรมชัย สุทธคุณพาหนะส่วนตัว
46อาจารย์ ดร. พัชรณัฐ ดาวดึงษ์พาหนะส่วนตัว
47อาจารย์ ดร. พัตรเพ็ญ เพ็ญจำรัสรถยนต์มหาวิทยาลัย
48อาจารย์ ดร. พิชิตร์ วรรณคำพาหนะส่วนตัว
49อาจารย์ พิรานันท์ จันทาพูนพาหนะส่วนตัว
50ว่าที่ ร.ท. พีระสันต์ กระต่ายทองพาหนะส่วนตัว
51นาง แพรวพรรณ ใจกาศรถยนต์มหาวิทยาลัย
52นางสาว ภัฒณษอรณ์ กาศสกุลรถยนต์มหาวิทยาลัย
53นาย ภาคภูมิ บุญมาภิพาหนะส่วนตัว
54นาย ภาสกร อัมพรสวัสดิ์พาหนะส่วนตัว
55อาจารย์ ดร. มณฑล นอแสงศรีรถยนต์มหาวิทยาลัย
56นาย มาโนชญ์ มาหน้อยรถยนต์มหาวิทยาลัย
57อาจารย์ รัชนีวรรณ คำตัน 
58นางสาว รัตนา ปัญญาเครือ 
59อาจารย์ ดร. ละออทิพย์ ไมตรี 
60อาจารย์ ดร. ลักขณา พันธุ์แสนศรีรถยนต์มหาวิทยาลัย
61อาจารย์ ดร. วรรณอุบล สิงห์อยู่เจริญพาหนะส่วนตัว
62อาจารย์ ดร. วรศิลป์ มาลัยทองรถยนต์มหาวิทยาลัย
63ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรัญญู รีรมย์รถยนต์มหาวิทยาลัย
64นาย วรากร พลเสนพาหนะส่วนตัว
65นาย วราวุธ อัฐวงศ์รถยนต์มหาวิทยาลัย
66อาจารย์ ดร. วัชรี เลขะวิพัฒน์พาหนะส่วนตัว
67อาจารย์ ดร. วันทนีย์ แพงศรีพาหนะส่วนตัว
68นาย วัลลภ อัฐวงศ์รถยนต์มหาวิทยาลัย
69อาจารย์ ดร. วาศิณี ปานจันทร์ 
70ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีรนันท์ ไชยมณีรถยนต์มหาวิทยาลัย
71นาย ศตพล กัลยารถยนต์มหาวิทยาลัย
72อาจารย์ ศศิมินตรา บุญรักษาพาหนะส่วนตัว
73นาย ศักดา ปินตาวงค์พาหนะส่วนตัว
74นาง ศิรภัสสร กันถาดพาหนะส่วนตัว
75อาจารย์ ดร. ศิริโสภา อินขะ วรรณวงศ์รถยนต์มหาวิทยาลัย
76นาย สมเชิด กั๋นไก้รถยนต์มหาวิทยาลัย
77นาย สมศักดิ์ กันถาดพาหนะส่วนตัว
78อาจารย์ ดร. สิทธิเดศ ศรีน้อยพาหนะส่วนตัว
79นาย สิทิไวกูล ทิราวงศ์พาหนะส่วนตัว
80อาจารย์ สินีนาฏ สองศรีพาหนะส่วนตัว
81นาย สุทิน สามาทองพาหนะส่วนตัว
82นาง สุธิดา นะภิใจพาหนะส่วนตัว
83นาง สุพรรษา กาศสกุลรถยนต์มหาวิทยาลัย
84อาจารย์ สุมัย หมายหมั้น 
85ว่าที่ร้อยตรี สุรศักดิ์ ชัยวิเศษพาหนะส่วนตัว
86นาง เหมสุดา วันมหาใจรถยนต์มหาวิทยาลัย
87ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. แหลมไทย อาษานอกพาหนะส่วนตัว
88นาย อดิสรณ์ สมบัติโตพาหนะส่วนตัว
89อาจารย์ ดร. อนุวัฒน์ จรัสรัตนไพบูลย์พาหนะส่วนตัว
90อาจารย์ อโนชา สุภาวกุลพาหนะส่วนตัว
91อาจารย์ ดร. อภิรดี เสียงสืบชาติรถยนต์มหาวิทยาลัย
92นาย อภิสิทธิ์ รัตนปภานันท์รถยนต์มหาวิทยาลัย
93อาจารย์ อลิษา อินจันทร์พาหนะส่วนตัว
94นางสาว อังคณา ชมภูมิ่งพาหนะส่วนตัว
95นาง อัญชลี ปินตาวงค์พาหนะส่วนตัว
96นาย อุเทน นะภิใจพาหนะส่วนตัว
97อาจารย์ อุบลวรรณ สุภาแสนรถยนต์มหาวิทยาลัย
98นาย เอกลักษณ์ เสาทิรถยนต์มหาวิทยาลัย
ระบบสำนักงานอิเลคทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
E-Office System Maejo University Phrae Campus
พัฒนาระบบโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร  0 5464 8593-5 ต่อ 6093