Skip Navigation Links
 
 • ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
  โครงการเสริมสร้างสมรรถนะการปฏิบัติงานการเงินการคลังภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2564 รอบที่ 1 (Online Ms Teams)
 • รายละเอียด :
  9.00-10.00 เอกสารราชการ การออกเอกสาร การจัดเก็บเอกสาร ทางเดินเอกสาร ปัญหาที่พบในการปฏิบัติและแนวทางการเก้ไข (วิทยากร : นางแพรวพรรณ ใจกาศ) 10.00-11.00 ระเบียบการเงินการคลังที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนการเดินเอกสาร ปัญหาที่พบในการปฏิบัติและแนวทางการเก้ไข (วิทยากร : นางนันทนิตย์ เขื่อนเชียงสา) 11.00-12.00 ระเบียบพัสดุที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนการเดินเอกสาร ปัญหาที่พบในการปฏิบัติและแนวทางการเก้ไข (วิทยากร : นางปรียฉัตร บุนนาค)
 • วันที่ :
  25 สิงหาคม 2564-25 สิงหาคม 2564
 • เวลา :
  09.00-12.00 น.
 • สถานที่ :
  MS TEAMS
 • ลงทะเบียน :
  14 มิถุนายน 2564-24 สิงหาคม 2564
 • จำนวนที่รับ :
  100
 QR code


หมดเวลาลงทะเบียน
 • USERNAME : @mju.ac.th
 • PASSWORD :

 •     
×

Test

รายชื่อผู้เข้าร่วม กิจกรรม/โครงการ

ยอดผู้ลงทะเบียน  คน


ลำดับที่รายชื่อ
1อาจารย์ ดร. คนิติน สมานมิตร
2นางสาว จุฬาลักษณ์ เครื่องดี
3นางสาว ฉลวย จันศรี
4อาจารย์ ดร. ฉันทนา ซูแสวงทรัพย์
5อาจารย์ ธนวัฒน์ ปินตา
6นาง ธนันธรณ์ วุฒิญาณ
7นาย ธนากร แนวพิชิต
8อาจารย์ ดร. นฤพนธ์ เลิศกาญจนาพร
9นาง บุษบง เสนรังษี
10นาง ปรียฉัตร บุนนาค
11อาจารย์ ดร. ปัญจพร คำโย
12อาจารย์ ดร. พัชรณัฐ ดาวดึงษ์
13ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิชญาพร อายุมั่น
14นาย ภาคภูมิ บุญมาภิ
15นาย ภิญโญ ผลงาม
16อาจารย์ ดร. รรินธร ธรรมกุลกระจ่าง
17อาจารย์ รัชนีวรรณ คำตัน
18อาจารย์ ดร. วรรณอุบล สิงห์อยู่เจริญ
19ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรรณา มังกิตะ
20นาย วรากร พลเสน
21อาจารย์ ดร. วัชรี เลขะวิพัฒน์
22อาจารย์ ดร. วิลาสินี บุญธรรม
23รองศาสตราจารย์ ดร. วีรนันท์ ไชยมณี
24นาย ศตพล กัลยา
25ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศศิกานต์ คู่วัฒนา
26นาย ศักดา ปินตาวงค์
27นาง ศิรภัสสร กันถาด
28อาจารย์ ดร. สมบัติ กันบุตร
29อาจารย์ ดร. สิทธิเดศ ศรีน้อย
30อาจารย์ ดร. สิริยุพา เลิศกาญจนาพร
31นาย สุทิน สามาทอง
32นาง สุธิดา นะภิใจ
33ว่าที่ร้อยตรี สุรศักดิ์ ชัยวิเศษ
34นาย อดิสรณ์ สมบัติโต
35อาจารย์ อโนชา สุภาวกุล
36อาจารย์ ดร. อภิรดี เสียงสืบชาติ
37นาย อภิสิทธิ์ รัตนปภานันท์
38นาง อัญชลี ปินตาวงค์
39อาจารย์ อัญชลี รัตนธรรม
40นาย อุเทน นะภิใจ
ระบบสำนักงานอิเลคทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
E-Office System Maejo University Phrae Campus
พัฒนาระบบโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร  0 5464 8593-5 ต่อ 6093