Skip Navigation Links
 
 • ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
  โครงการเสริมสร้างสมรรถนะการปฏิบัติงานการเงินการคลังภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2564 รอบที่ 2 (Online Ms Teams)
 • รายละเอียด :
  13.00-14.00 เอกสารราชการ การออกเอกสาร การจัดเก็บเอกสาร ทางเดินเอกสาร ปัญหาที่พบในการปฏิบัติและแนวทางการเก้ไข (วิทยากร : นางบุษบง เสนรังษี) 14.00-15.00 ระเบียบการเงินการคลังที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนการเดินเอกสาร ปัญหาที่พบในการปฏิบัติและแนวทางการเก้ไข (วิทยากร : นางสุพรรษา กาศสกุล) 15.00-16.00 ระเบียบพัสดุที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนการเดินเอกสาร ปัญหาที่พบในการปฏิบัติและแนวทางการเก้ไข (วิทยากร : นางสาวกนกพรรณ ศุขรักษ์)
 • วันที่ :
  25 สิงหาคม 2564-25 สิงหาคม 2564
 • เวลา :
  13.00-16.00 น.
 • สถานที่ :
  Ms Teams
 • ลงทะเบียน :
  14 มิถุนายน 2564-24 สิงหาคม 2564
 • จำนวนที่รับ :
  100
 QR code


หมดเวลาลงทะเบียน
 • USERNAME : @mju.ac.th
 • PASSWORD :

 •     
×

Test

รายชื่อผู้เข้าร่วม กิจกรรม/โครงการ

ยอดผู้ลงทะเบียน  คน


ลำดับที่รายชื่อ
1นางสาว จุฬาลักษณ์ เครื่องดี
2อาจารย์ ดร. ฉันทนา ซูแสวงทรัพย์
3อาจารย์ ดร. ถมรัตน์ ชัชวาลย์
4อาจารย์ ธนวัฒน์ ปินตา
5นาง ธนันธรณ์ วุฒิญาณ
6นาย ธนากร แนวพิชิต
7นาง บุษบง เสนรังษี
8นางสาว ปธัสนันท์ แดงประทุม
9นาง ปรียฉัตร บุนนาค
10นาย เปรมชัย สุทธคุณ
11นาย ภิญโญ ผลงาม
12ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มัชฌิมา ศุภวิมลพันธ์
13ผู้ช่วยศาสตราจารย ดร. รัฐพงศ์ ปกแก้ว
14อาจารย์ ดร. วันทนีย์ แพงศรี
15ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิกานดา ใหม่เฟย
16นาย ศตพล กัลยา
17อาจารย์ ศศิมินตรา บุญรักษา
18ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริพร พันธุลี
19อาจารย์ ดร. ศิริโสภา อินขะ วรรณวงศ์
20อาจารย์ ดร. สิริยุพา เลิศกาญจนาพร
21นาง สุธิดา นะภิใจ
22นางสาว อังคณา ชมภูมิ่ง
ระบบสำนักงานอิเลคทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
E-Office System Maejo University Phrae Campus
พัฒนาระบบโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร  0 5464 8593-5 ต่อ 6093