Skip Navigation Links
 
 • ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศประจำปี ๒๕๖๑ “ส่งเสริมการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จาก ICT ในการเรียนรู้และการทำงานโดยใช้ Cloud Computing”
 • รายละเอียด :
 • วันที่ :
  18 กรกฎาคม 2561-26 กรกฎาคม 2561
 • เวลา :
  8.30-16.00 น
 • สถานที่ :
  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 อาคารพลังแม่โจ้สามัคคี
 • ลงทะเบียน :
  1 มิถุนายน 2561-18 กรกฎาคม 2561
 • จำนวนที่รับ :
  50 คน
 QR code

หมดเวลาลงทะเบียน
 • USERNAME : @phrae.mju.ac.th
 • PASSWORD :

 •     
×

ลงทะเบียนสำเร็จ

รายชื่อผู้เข้าร่วม กิจกรรม/โครงการ

ยอดผู้ลงทะเบียน  คน


ลำดับที่รายชื่อ
1ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กรรณิการ์ กาญจันดา
2นาง กาญจนา โกะสูงเนิน
3อาจารย์ ดร. เกศินี วีรศิลป์
4อาจารย์ ดร. เกษราพร ทิราวงศ์
5นางสาว ขนิษฐา เกตุสุวรรณ์
6อาจารย์ ดร. จักรกฤช เตโช
7อาจารย์ ดร. จันทร์จิรา นันตา
8นาง จันทร์ธิมา เตโช
9นางสาว จุฬาลักษณ์ เครื่องดี
10นางสาว ฉลวย จันศรี
11ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐพร จันทร์ฉาย
12นางสาว ถิรนันท์ กิติคู้
13อาจารย์ ธนวัฒน์ ปินตา
14นางสาว ธนันท์ฐิตา สะปู
15นาง ธนันธรณ์ วุฒิญาณ
16นาย ธนากร แนวพิชิต
17อาจารย์ ดร. นฤพนธ์ เลิศกาญจนาพร
18อาจารย์ ดร. นิติกาญจน์ นาคประสม
19นาง บุษบง เสนรังษี
20นางสาว ปธัสนันท์ แดงประทุม
21อาจารย์ ดร. ประกิตต์ โกะสูงเนิน
22อาจารย์ ดร. ปัญจพร คำโย
23นาง ปาณิสรา มีคุณ ทุนเหลือ
24อาจารย์ ดร. พัชรณัฐ ดาวดึงษ์
25อาจารย์ พิรานันท์ จันทาพูน
26นาง แพรวพรรณ ใจกาศ
27นางสาว ภัฒณษอรณ์ กาศสกุล
28อาจารย์ ดร. ภัทราพร ผูกคล้าย
29นาย ภาคภูมิ บุญมาภิ
30นายสัตวแพทย์ มรกต วงศ์หน่อ
31ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มัชฌิมา ศุภวิมลพันธ์
32นางสาว รัตนา ปัญญาเครือ
33อาจารย์ ดร. ละออทิพย์ ไมตรี
34อาจารย์ ดร. วรรณอุบล สิงห์อยู่เจริญ
35นาย วรากร พลเสน
36อาจารย์ ดร. วัชรี เลขะวิพัฒน์
37ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัฒนา วณิชชานนท์
38นาง วาสนา วรรณคำ
39นาง วิจิตรา กระต่ายทอง
40นาย ศตพล กัลยา
41อาจารย์ ศศิมินตรา บุญรักษา
42นาย ศักดา ปินตาวงค์
43นาง ศิรภัสสร กันถาด
44ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริพร พันธุลี
45อาจารย์ ดร. ศิริโสภา อินขะ วรรณวงศ์
46อาจารย์ ดร. สมบัติ กันบุตร
47อาจารย์ สรียา ทรัพย์ศิริ
48อาจารย์ สิริยุพา เลิศกาญจนาพร
49นาง สุธิดา นะภิใจ
50นาง เหมสุดา วันมหาใจ
51อาจารย์ ดร. อนุวัฒน์ จรัสรัตนไพบูลย์
52อาจารย์ อโนชา สุภาวกุล
53อาจารย์ อภิพงศ์ ปิงยศ
54นาย อภิสิทธิ์ รัตนปภานันท์
55อาจารย์ อลิษา อินจันทร์
56นาง อัญชลี ปินตาวงค์
57อาจารย์ ดร. อารีกมล ต.ไชยสุวรรณ
58อาจารย์ ดร. อำนวยพร ใหญ่ยิ่ง
ระบบสำนักงานอิเลคทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
E-Office System Maejo University Phrae Campus
พัฒนาระบบโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร  0 5464 8593-5 ต่อ 6093