Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types. ระบบสำนักงานอิเล็คทรอนิกส์:: E-Office Maejo :: University Phrae Campus
 
Skip Navigation Links
 
 • ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
  (สายสนับสนุน ภาคเช้า) ทดสอบวัดระดับสมิทธิภาพทั่วไปทางภาษาอังกฤษ ประจำปี 2565
 • TOR สายสนับสนุน :
  3.1 การมุ่งสู่ความเป็นนานาชาติ กิจกรรมความร่วมมือกับต่างชาติ SDGs
 • TOR สายวิชาการ :
  3.1 การมุ่งสู่ความเป็นนานาชาติ กิจกรรมความร่วมมือกับต่างชาติ SDGs
 • รายละเอียด :
 • วันที่ :
  14 กันยายน 2565-14 กันยายน 2565
 • เวลา :
  09.00-11.00 น.
 • สถานที่ :
  ห้อง com 3
 • ลงทะเบียน :
  15 สิงหาคม 2565-9 กันยายน 2565
 • จำนวนที่รับ :
  44
 QR code


หมดเวลาลงทะเบียน
×

Test

รายชื่อผู้เข้าร่วม กิจกรรม/โครงการ

ยอดผู้ลงทะเบียน  คน


ลำดับที่รายชื่อ
1นาย กิติพงษ์ วุฒิญาณ
2นางสาว ขนิษฐา เกตุสุวรรณ์
3นาย จตุพล มูลเมือง
4นางสาว จุฬาลักษณ์ เครื่องดี
5นางสาว ฉลวย จันศรี
6นาง ธนันธรณ์ วุฒิญาณ
7นาย ธนากร แนวพิชิต
8นาง นันทนิตย์ เขื่อนเชียงสา
9นาง บุษบง เสนรังษี
10นางสาว ปธัสนันท์ แดงประทุม
11นาง ปรียฉัตร บุนนาค
12นาง ปิยะวดี ช่างทองเก่ง
13นาย เปรมชัย สุทธคุณ
14นาง แพรวพรรณ ใจกาศ
15นาย ภาสกร อัมพรสวัสดิ์
16ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มณฑล นอแสงศรี
17นาย วงศ์วริศ วงศ์นาค
18นาง วาสนา วรรณคำ
19นาง วิจิตรา กระต่ายทอง
20นาย ศักดา ปินตาวงค์
21นาง ศิรภัสสร กันถาด
22นาย สมศักดิ์ กันถาด
23นาง สุธิดา นะภิใจ
24ว่าที่ร้อยตรี สุรศักดิ์ ชัยวิเศษ
25นาย อภิสิทธิ์ รัตนปภานันท์
26นางสาว อังคณา ชมภูมิ่ง
27นาง อัญชลี ปินตาวงค์
28นาย อุเทน นะภิใจ
ระบบสำนักงานอิเลคทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
E-Office System Maejo University Phrae Campus
พัฒนาระบบโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร  0 5464 8593-5 ต่อ 6093