Skip Navigation Links
 
 • ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
  (สายวิชาการ ภาคบ่าย) ทดสอบวัดระดับสมิทธิภาพทั่วไปทางภาษาอังกฤษ ประจำปี 2565
 • TOR สายสนับสนุน :
  3.1 การมุ่งสู่ความเป็นนานาชาติ กิจกรรมความร่วมมือกับต่างชาติ SDGs
 • TOR สายวิชาการ :
  3.1 การมุ่งสู่ความเป็นนานาชาติ กิจกรรมความร่วมมือกับต่างชาติ SDGs
 • รายละเอียด :
 • วันที่ :
  14 กันยายน 2565-14 กันยายน 2565
 • เวลา :
  13.00-16.00 น.
 • สถานที่ :
  ห้อง com 3 และห้อง Internet
 • ลงทะเบียน :
  15 สิงหาคม 2565-9 กันยายน 2565
 • จำนวนที่รับ :
  74
 QR code


หมดเวลาลงทะเบียน
×

Test

รายชื่อผู้เข้าร่วม กิจกรรม/โครงการ

ยอดผู้ลงทะเบียน  คน


ลำดับที่รายชื่อ
1ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กมลพร ปานง่อม
2อาจารย์ กรรณิการ์ มอญแก้ว
3ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กรรณิการ์ กาญจันดา
4ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กฤษดา พงษ์การัณยภาส
5อาจารย์ กษมา ถาอ้าย
6อาจารย์ ดร. เกศินี วีรศิลป์
7อาจารย์ ดร. คนิติน สมานมิตร
8อาจารย์ ดร. จันทร์จิรา นันตา
9อาจารย์ ดร. จิรพงศ์ ศรศักดานุภาพ
10รองศาสตราจารย์ ดร. ฑีฆา โยธาภักดี
11อาจารย์ ดวงพร เพิ่มสุวรรณ
12ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดุจดาว คนยัง
13รองศาสตราจารย์ ดร. ต่อลาภ คำโย
14อาจารย์ ดร. ถมรัตน์ ชัชวาลย์
15อาจารย์ ทิพารัตน์ สหตรงจิตร
16อาจารย์ ธนวัฒน์ ปินตา
17ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธรรมศักดิ์ พันธุ์แสนศรี
18อาจารย์ ดร. ธัญญรัตน์ เชื้อสะอาด
19อาจารย์ ธิติ วานิชดิลกรัตน์
20อาจารย์ ดร. นฤพนธ์ เลิศกาญจนาพร
21อาจารย์ ดร. น้ำฝน รักประยูร
22อาจารย์ ดร. นิติกาญจน์ นาคประสม
23อาจารย์ ดร. ประกิตต์ โกะสูงเนิน
24ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปัญจพร คำโย
25อาจารย์ ดร. ปิยะพิศ ขอนแก่น
26อาจารย์ ดร. พัชรณัฐ ดาวดึงษ์
27ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิชญาพร อายุมั่น
28อาจารย์ ดร. พิรานันท์ จันทาพูน
29ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัทราพร ผูกคล้าย
30ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มณฑล นอแสงศรี
31นายสัตวแพทย์ มรกต วงศ์หน่อ
32ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มัชฌิมา ศุภวิมลพันธ์
33อาจารย์ ดร. รัชนีวรรณ คำตัน
34ผู้ช่วยศาสตราจารย ดร. รัฐพงศ์ ปกแก้ว
35อาจารย์ ดร. ละออทิพย์ นะโลกา
36ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลักขณา พันธุ์แสนศรี
37อาจารย์ ดร. วรรณอุบล สิงห์อยู่เจริญ
38ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรรณา มังกิตะ
39ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรศิลป์ มาลัยทอง
40ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรัญญู รีรมย์
41อาจารย์ ดร. วันทนีย์ แพงศรี
42อาจารย์ ดร. วันวสา วิโรจนารมย์
43อาจารย์ ดร. วาศิณี ปานจันทร์
44ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิกานดา ใหม่เฟย
45อาจารย์ ดร. วิลาสินี บุญธรรม
46รองศาสตราจารย์ ดร. วีรนันท์ ไชยมณี
47อาจารย์ ดร. ศรายุทธ ตรีรัตน์
48อาจารย์ ศรีสุดา ทาหาร
49ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศศิกานต์ คู่วัฒนา
50อาจารย์ ศศิมินตรา บุญรักษา
51อาจารย์ ศิริลักษณ์ สุขเจริญ
52อาจารย์ ดร. ศิริโสภา อินขะ วรรณวงศ์
53อาจารย์ สรียา ทรัพย์ศิริ
54อาจารย์ ดร. สิทธิเดศ ศรีน้อย
55อาจารย์ ดร. สุภารัตน์ อำนาจ
56รองศาสตราจารย์ ดร. แหลมไทย อาษานอก
57อาจารย์ ดร. อนุวัฒน์ จรัสรัตนไพบูลย์
58อาจารย์ อโนชา สุภาวกุล
59อาจารย์ ดร. อภิรดี เสียงสืบชาติ
60อาจารย์ อลิษา อินจันทร์
61อาจารย์ ดร. อัญชลี รัตนธรรม
62อาจารย์ ดร. อำนวยพร ใหญ่ยิ่ง
63ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อิศรา วัฒนนภาเกษม
64อาจารย์ ดร. อิสรีย์ ฮาวปินใจ
65อาจารย์ อุบลวรรณ สุภาแสน
66อาจารย์ ดร. โอฬาร อ่องฬะ
ระบบสำนักงานอิเลคทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
E-Office System Maejo University Phrae Campus
พัฒนาระบบโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร  0 5464 8593-5 ต่อ 6093