Skip Navigation Links
 
 • ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
  ประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ และร่วมแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2565
 • TOR สายสนับสนุน :
  การเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
 • TOR สายวิชาการ :
  การเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
 • รายละเอียด :
 • วันที่ :
  21 กันยายน 2565-21 กันยายน 2565
 • เวลา :
  13.00-16.30 น.
 • สถานที่ :
  ห้องประชุมกวางบุษราคัม ชั้น 3 อาคารนำชัย ทนุผล
 • ลงทะเบียน :
  18 สิงหาคม 2565-20 กันยายน 2565
 • จำนวนที่รับ :
  120
 QR code


หมดเวลาลงทะเบียน
×

Test

รายชื่อผู้เข้าร่วม กิจกรรม/โครงการ

ยอดผู้ลงทะเบียน  คน


ลำดับที่รายชื่อ
1ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กมลพร ปานง่อม
2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กรรณิการ์ กาญจันดา
3อาจารย์ กรรณิการ์ มอญแก้ว
4ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กฤษดา พงษ์การัณยภาส
5อาจารย์ กษมา ถาอ้าย
6นาย กิติพงษ์ วุฒิญาณ
7อาจารย์ ดร. เกศินี วีรศิลป์
8อาจารย์ ดร. เกษราพร ทิราวงศ์
9นางสาว ขนิษฐา เกตุสุวรรณ์
10ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ขวัญจรัส เชิงปัญญา
11อาจารย์ ดร. คนิติน สมานมิตร
12นาย จตุพล มูลเมือง
13อาจารย์ ดร. จันทร์จิรา นันตา
14นาย จำเริญ วงศ์โพธิ์
15อาจารย์ ดร. จิรพงศ์ ศรศักดานุภาพ
16นางสาว จุฬาลักษณ์ เครื่องดี
17นางสาว ฉลวย จันศรี
18รองศาสตราจารย์ ดร. ฑีฆา โยธาภักดี
19ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดุจดาว คนยัง
20รองศาสตราจารย์ ดร. ต่อลาภ คำโย
21อาจารย์ ดร. ถมรัตน์ ชัชวาลย์
22นางสาว ถิรนันท์ กิติคู้
23อาจารย์ ทิพารัตน์ สหตรงจิตร
24อาจารย์ ธนวัฒน์ ปินตา
25นาง ธนันธรณ์ วุฒิญาณ
26นาย ธนากร แนวพิชิต
27ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนากร ลัทธิ์ถีระสุวรรณ
28ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธรรมศักดิ์ พันธุ์แสนศรี
29อาจารย์ ดร. ธัญญรัตน์ เชื้อสะอาด
30ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธิติ วานิชดิลกรัตน์
31อาจารย์ ดร. นฤพนธ์ เลิศกาญจนาพร
32นาง นันทนิตย์ เขื่อนเชียงสา
33ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. น้ำฝน รักประยูร
34อาจารย์ ดร. นิติกาญจน์ นาคประสม
35นาง บุษบง เสนรังษี
36นางสาว ปธัสนันท์ แดงประทุม
37อาจารย์ ดร. ประกิตต์ โกะสูงเนิน
38ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประดุง สวนพุฒ
39นาง ปรียฉัตร บุนนาค
40ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปัญจพร คำโย
41นาย ปิยะบุตร โพธิคามบำรุง
42อาจารย์ ดร. ปิยะพิศ ขอนแก่น
43นาง ปิยะวดี ช่างทองเก่ง
44นาย เปรมชัย สุทธคุณ
45อาจารย์ ดร. พัชรณัฐ ดาวดึงษ์
46อาจารย์ ดร. พัตรเพ็ญ เพ็ญจำรัส
47อาจารย์ ดร. พิรานันท์ จันทาพูน
48นาง แพรวพรรณ ใจกาศ
49ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัทราพร ผูกคล้าย
50นาย ภาคภูมิ บุญมาภิ
51นาย ภิญโญ ผลงาม
52ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มณฑล นอแสงศรี
53นายสัตวแพทย์ มรกต วงศ์หน่อ
54ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มัชฌิมา ศุภวิมลพันธ์
55อาจารย์ ดร. รัชนีวรรณ คำตัน
56อาจารย์ ดร. ละออทิพย์ นะโลกา
57ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลักขณา พันธุ์แสนศรี
58นาย วงศ์วริศ วงศ์นาค
59อาจารย์ ดร. วรรณอุบล สิงห์อยู่เจริญ
60ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรรณา มังกิตะ
61อาจารย์ วรวุฒิ งามพิบูลเวท
62ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรศิลป์ มาลัยทอง
63ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรัญญู รีรมย์
64นาย วรากร พลเสน
65นาย วราวุธ อัฐวงศ์
66อาจารย์ ดร. วัชรี เลขะวิพัฒน์
67ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัฒนา วณิชชานนท์
68อาจารย์ ดร. วันทนีย์ แพงศรี
69อาจารย์ ดร. วันวสา วิโรจนารมย์
70อาจารย์ ดร. วาศิณี ปานจันทร์
71นาง วาสนา วรรณคำ
72ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิกานดา ใหม่เฟย
73นาง วิจิตรา กระต่ายทอง
74อาจารย์ ดร. วิลาสินี บุญธรรม
75รองศาสตราจารย์ ดร. วีรนันท์ ไชยมณี
76ดร. ศตพล กัลยา
77อาจารย์ ดร. ศรายุทธ ตรีรัตน์
78อาจารย์ ศรีสุดา ทาหาร
79ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศศิกานต์ คู่วัฒนา
80อาจารย์ ศศิมินตรา บุญรักษา
81นาย ศักดา ปินตาวงค์
82นาง ศิรภัสสร กันถาด
83ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริพร พันธุลี
84อาจารย์ ศิริลักษณ์ สุขเจริญ
85อาจารย์ ดร. ศิริโสภา อินขะ วรรณวงศ์
86อาจารย์ ดร. ศุกรี อยู่สุข
87ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ กันบุตร
88นาย สมศักดิ์ กันถาด
89อาจารย์ สรียา ทรัพย์ศิริ
90อาจารย์ ดร. สิทธิเดศ ศรีน้อย
91นาย สิทิไวกูล ทิราวงศ์
92อาจารย์ ดร. สิริยุพา เลิศกาญจนาพร
93นาง สุธิดา นะภิใจ
94อาจารย์ ดร. สุภารัตน์ อำนาจ
95ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรพงษ์ ทองเรือง
96ว่าที่ร้อยตรี สุรศักดิ์ ชัยวิเศษ
97นาง เหมสุดา แก้วกอง
98นาย อดิสรณ์ สมบัติโต
99นาย อนุกูล จันทร์แก้ว
100อาจารย์ ดร. อนุวัฒน์ จรัสรัตนไพบูลย์
101อาจารย์ อโนชา สุภาวกุล
102อาจารย์ ดร. อภิรดี เสียงสืบชาติ
103นาย อภิสิทธิ์ รัตนปภานันท์
104อาจารย์ อลิษา อินจันทร์
105นาง อัญชลี ปินตาวงค์
106อาจารย์ ดร. อัญชลี รัตนธรรม
107อาจารย์ ดร. อำนวยพร ใหญ่ยิ่ง
108ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อิศรา วัฒนนภาเกษม
109อาจารย์ ดร. อิสรีย์ ฮาวปินใจ
110อาจารย์ อุบลวรรณ สุภาแสน
111อาจารย์ ดร. เอกอาทิตย์ ฤทธิเดชยิ่ง
112อาจารย์ ดร. โอฬาร อ่องฬะ
ระบบสำนักงานอิเลคทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
E-Office System Maejo University Phrae Campus
พัฒนาระบบโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร  0 5464 8593-5 ต่อ 6093