Skip Navigation Links
 
 • ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
  โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และส่งเสริม สนับสนุนการสร้างแรงจูงใจในการทำวิจัย
 • TOR สายสนับสนุน :
  3.1 ตัวชี้วัดตามแผนพัฒนาส่วนงานฯ ตรวจเวรยาม (12)
 • TOR สายวิชาการ :
  2.3 จำนวนเงินวิจัยที่ได้รับจัดสรร
 • รายละเอียด :
 • วันที่ :
  24 สิงหาคม 2565-24 สิงหาคม 2565
 • เวลา :
  08.30-12.00 น.
 • สถานที่ :
  ห้องประชุมกวางบุษราคัม ชั้น 3 อาคารนำชัย ทนุผล
 • ลงทะเบียน :
  22 สิงหาคม 2565-24 สิงหาคม 2565
 • จำนวนที่รับ :
  50
 QR code


หมดเวลาลงทะเบียน
×

Test

รายชื่อผู้เข้าร่วม กิจกรรม/โครงการ

ยอดผู้ลงทะเบียน  คน


ลำดับที่รายชื่อ
1ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กมลพร ปานง่อม
2อาจารย์ กรรณิการ์ มอญแก้ว
3ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กรรณิการ์ กาญจันดา
4นาย กิติพงษ์ วุฒิญาณ
5นางสาว ขนิษฐา เกตุสุวรรณ์
6อาจารย์ ทิพารัตน์ สหตรงจิตร
7ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธรรมศักดิ์ พันธุ์แสนศรี
8อาจารย์ ดร. นิติกาญจน์ นาคประสม
9อาจารย์ ดร. ประกิตต์ โกะสูงเนิน
10ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปัญจพร คำโย
11อาจารย์ ดร. พัชรณัฐ ดาวดึงษ์
12อาจารย์ ดร. พัตรเพ็ญ เพ็ญจำรัส
13อาจารย์ ดร. พิรานันท์ จันทาพูน
14ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัทราพร ผูกคล้าย
15ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มัชฌิมา ศุภวิมลพันธ์
16ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลักขณา พันธุ์แสนศรี
17นาย วงศ์วริศ วงศ์นาค
18ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรัญญู รีรมย์
19อาจารย์ ดร. วันวสา วิโรจนารมย์
20อาจารย์ ดร. วิลาสินี บุญธรรม
21อาจารย์ ศรีสุดา ทาหาร
22อาจารย์ ศศิมินตรา บุญรักษา
23นาง ศิรภัสสร กันถาด
24อาจารย์ ดร. ศิริโสภา อินขะ วรรณวงศ์
25นาย สมศักดิ์ กันถาด
26นางสาว สรัญญา โชติรัตน์
27อาจารย์ สรียา ทรัพย์ศิริ
28รองศาสตราจารย์ ดร. แหลมไทย อาษานอก
29อาจารย์ อโนชา สุภาวกุล
30อาจารย์ ดร. อภิรดี เสียงสืบชาติ
31อาจารย์ ดร. อัญชลี รัตนธรรม
32อาจารย์ ดร. อิสรีย์ ฮาวปินใจ
ระบบสำนักงานอิเลคทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
E-Office System Maejo University Phrae Campus
พัฒนาระบบโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร  0 5464 8593-5 ต่อ 6093