Skip Navigation Links
 
 • ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
  โครงการพัฒนางานมุ่งสู่การทำงานเป็นทีมของบุคลากรสายสนับสนุนฯ ครั้งที่ 3
 • TOR สายสนับสนุน :
  3.1 ตัวชี้วัดตามแผนพัฒนาส่วนงานฯ ตรวจเวรยาม (12)
 • TOR สายวิชาการ :
  การเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
 • รายละเอียด :
  ซักซ้อมความเข้าใจในการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อเลื่อนเงินเดือนและค่าจ้าง ณ วันที่ 1 ตุลาคม ๒๕๖๕
 • วันที่ :
  30 สิงหาคม 2565-30 สิงหาคม 2565
 • เวลา :
  13.30-16.30 น.
 • สถานที่ :
  ห้องประชุมกวางบุษราคัม ชั้น 3 อาคารนำชัย ทนุผล
 • ลงทะเบียน :
  23 สิงหาคม 2565-29 สิงหาคม 2565
 • จำนวนที่รับ :
  80
 QR code


หมดเวลาลงทะเบียน
×

Test

รายชื่อผู้เข้าร่วม กิจกรรม/โครงการ

ยอดผู้ลงทะเบียน  คน


ลำดับที่รายชื่อ
1นาย กิติพงษ์ วุฒิญาณ
2นางสาว ขนิษฐา เกตุสุวรรณ์
3นาย จำเริญ วงศ์โพธิ์
4นางสาว จุฬาลักษณ์ เครื่องดี
5นางสาว ฉลวย จันศรี
6นาง ธนันธรณ์ วุฒิญาณ
7นาย ธนากร แนวพิชิต
8นาย บัญชา เชาว์แล่น
9นาง บุษบง เสนรังษี
10นางสาว ปธัสนันท์ แดงประทุม
11นาง ปรียฉัตร บุนนาค
12นาง ปิยะวดี ช่างทองเก่ง
13นาย เปรมชัย สุทธคุณ
14นาง แพรวพรรณ ใจกาศ
15นาย ภาคภูมิ บุญมาภิ
16นาย ภิญโญ ผลงาม
17นาย วรากร พลเสน
18นาย วราวุธ อัฐวงศ์
19นาง ศิรภัสสร กันถาด
20นาย สิทิไวกูล ทิราวงศ์
21นาง สุธิดา นะภิใจ
22ว่าที่ร้อยตรี สุรศักดิ์ ชัยวิเศษ
23นาง สุรัลชนา มะโนเนือง
24นาย อดิสรณ์ สมบัติโต
25นาย อภิสิทธิ์ รัตนปภานันท์
26นางสาว อังคณา ชมภูมิ่ง
27นาย อุเทน นะภิใจ
ระบบสำนักงานอิเลคทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
E-Office System Maejo University Phrae Campus
พัฒนาระบบโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร  0 5464 8593-5 ต่อ 6093