Skip Navigation Links
 
 • ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
  การประชุมปรับปรุงหลักสูตรและกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา (สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ) ช่วงบ่าย
 • TOR สายสนับสนุน :
  2.2 การส่งเสริมนักศึกษาให้เข้าแข่งขัน/ประกวดในระดับชาติ หรือนานาชาติ
 • TOR สายวิชาการ :
  2.2 การส่งเสริมนักศึกษาให้เข้าแข่งขัน/ประกวดในระดับชาติ หรือนานาชาติ
 • รายละเอียด :
 • วันที่ :
  8 กันยายน 2565-8 กันยายน 2565
 • เวลา :
  13.00-16.00 น.
 • สถานที่ :
  ห้องประชุมกวางบุษราคัม
 • ลงทะเบียน :
  2 กันยายน 2565-8 กันยายน 2565
 • จำนวนที่รับ :
  70
 QR code


หมดเวลาลงทะเบียน
×

Test

รายชื่อผู้เข้าร่วม กิจกรรม/โครงการ

ยอดผู้ลงทะเบียน  คน


ลำดับที่รายชื่อ
1ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กมลพร ปานง่อม
2อาจารย์ ดร. เกศินี วีรศิลป์
3อาจารย์ ดร. เกษราพร ทิราวงศ์
4นางสาว ฉลวย จันศรี
5ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดุจดาว คนยัง
6อาจารย์ ธนวัฒน์ ปินตา
7อาจารย์ ดร. นฤพนธ์ เลิศกาญจนาพร
8อาจารย์ ดร. น้ำฝน รักประยูร
9อาจารย์ ดร. ประกิตต์ โกะสูงเนิน
10ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปัญจพร คำโย
11อาจารย์ ดร. ปิยะพิศ ขอนแก่น
12ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิชญาพร อายุมั่น
13นายสัตวแพทย์ มรกต วงศ์หน่อ
14อาจารย์ ดร. ละออทิพย์ นะโลกา
15ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลักขณา พันธุ์แสนศรี
16ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรรณา มังกิตะ
17อาจารย์ วรวุฒิ งามพิบูลเวท
18ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรศิลป์ มาลัยทอง
19อาจารย์ ดร. วัชรี เลขะวิพัฒน์
20นาง วิจิตรา กระต่ายทอง
21อาจารย์ ดร. วิลาสินี บุญธรรม
22อาจารย์ ดร. ศรายุทธ ตรีรัตน์
23อาจารย์ ดร. ศิริโสภา อินขะ วรรณวงศ์
24อาจารย์ ดร. สมบัติ กันบุตร
25อาจารย์ ดร. สิริยุพา เลิศกาญจนาพร
26อาจารย์ ดร. สุภารัตน์ อำนาจ
27นาง เหมสุดา แก้วกอง
28อาจารย์ ดร. อนุวัฒน์ จรัสรัตนไพบูลย์
29อาจารย์ ดร. อภิรดี เสียงสืบชาติ
30นาย อภิสิทธิ์ รัตนปภานันท์
31อาจารย์ ดร. อำนวยพร ใหญ่ยิ่ง
32อาจารย์ ดร. อิสรีย์ ฮาวปินใจ
33อาจารย์ อุบลวรรณ สุภาแสน
ระบบสำนักงานอิเลคทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
E-Office System Maejo University Phrae Campus
พัฒนาระบบโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร  0 5464 8593-5 ต่อ 6093