Skip Navigation Links
 
 • ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
  กิจกรรมการผลักดันรายได้ค่าธรรมเนียมการเข้าชมศูนย์โครงการพระราชดำริ และการเช่าห้อง -อบต.วังธง 4 ส.ค 65
 • TOR สายสนับสนุน :
  3.1 ตัวชี้วัดตามแผนพัฒนาส่วนงานฯ ตรวจเวรยาม (12)
 • TOR สายวิชาการ :
  5.2 การหารายได้เข้าหน่วยงาน
 • รายละเอียด :
  กิจกรรมการผลักดันรายได้ค่าธรรมเนียมการเข้าชมศูนย์โครงการพระราชดำริ และการเช่าห้อง จาก อบต.วังธง
 • วันที่ :
  1 สิงหาคม 2565-1 สิงหาคม 2565
 • เวลา :
  08.00-16.30 น.
 • สถานที่ :
  มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ
 • ลงทะเบียน :
  31 กรกฎาคม 2565-31 กรกฎาคม 2565
 • จำนวนที่รับ :
  10
 QR code


หมดเวลาลงทะเบียน
×

Test

รายชื่อผู้เข้าร่วม กิจกรรม/โครงการ

ยอดผู้ลงทะเบียน  คน


ลำดับที่รายชื่อ
1นาย กิติพงษ์ วุฒิญาณ
ระบบสำนักงานอิเลคทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
E-Office System Maejo University Phrae Campus
พัฒนาระบบโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร  0 5464 8593-5 ต่อ 6093