Skip Navigation Links
 
 • ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
  กิจกรรมการผลักดันรายได้ค่าธรรมเนียมการเข้าชมศูนย์โครงการพระราชดำริ และการเช่าห้อง -อบต.น้ำเลา 16 ส.ค 65
 • TOR สายสนับสนุน :
  5.2 การหารายได้เข้าหน่วยงาน
 • TOR สายวิชาการ :
  5.2 การหารายได้เข้าหน่วยงาน
 • รายละเอียด :
  กิจกรรมการผลักดันรายได้ค่าธรรมเนียมการเข้าชมศูนย์โครงการพระราชดำริ และการเช่าห้อง-อบต.วังธง 4 ส.ค 65
 • วันที่ :
  2 สิงหาคม 2565-2 สิงหาคม 2565
 • เวลา :
  07.00-17.30 น.
 • สถานที่ :
  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 • ลงทะเบียน :
  28 กรกฎาคม 2565-28 กรกฎาคม 2565
 • จำนวนที่รับ :
  2
 QR code


หมดเวลาลงทะเบียน
×

Test

รายชื่อผู้เข้าร่วม กิจกรรม/โครงการ

ยอดผู้ลงทะเบียน  คน


ลำดับที่รายชื่อ
1นาย กิติพงษ์ วุฒิญาณ
ระบบสำนักงานอิเลคทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
E-Office System Maejo University Phrae Campus
พัฒนาระบบโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร  0 5464 8593-5 ต่อ 6093