Skip Navigation Links
 
 • ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
  ร.ร เทศบาลเหมืองแดง โครงการทัศนศึกษาป. 2 - 31 ส.ค 65
 • TOR สายสนับสนุน :
  3.1 ตัวชี้วัดตามแผนพัฒนาส่วนงานฯ ตรวจเวรยาม (12)
 • TOR สายวิชาการ :
  5.2 การหารายได้เข้าหน่วยงาน
 • รายละเอียด :
  โครงการทัศนศึกษาร.ร เทศบาลเหมืองแดง ป. 2 -31 ส.ค 65
 • วันที่ :
  31 สิงหาคม 2565-31 ตุลาคม 2565
 • เวลา :
  08.30-16.30 น.
 • สถานที่ :
  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 • ลงทะเบียน :
  30 สิงหาคม 2565-30 สิงหาคม 2565
 • จำนวนที่รับ :
  20
 QR code


หมดเวลาลงทะเบียน
×

Test

รายชื่อผู้เข้าร่วม กิจกรรม/โครงการ

ยอดผู้ลงทะเบียน  คน


ลำดับที่รายชื่อ
1ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ขวัญจรัส เชิงปัญญา
2อาจารย์ ดร. คนิติน สมานมิตร
3อาจารย์ ดร. จิรพงศ์ ศรศักดานุภาพ
4อาจารย์ ดร. ถมรัตน์ ชัชวาลย์
5อาจารย์ ดร. ธัญญรัตน์ เชื้อสะอาด
6นาย บัญชา เชาว์แล่น
7อาจารย์ ดร. พัชรณัฐ ดาวดึงษ์
8นาย ภาสกร อัมพรสวัสดิ์
9ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มณฑล นอแสงศรี
10นาย วราวุธ อัฐวงศ์
11อาจารย์ ดร. วันทนีย์ แพงศรี
12อาจารย์ ดร. วาศิณี ปานจันทร์
13ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศศิกานต์ คู่วัฒนา
14นาง ศิรภัสสร กันถาด
15นาย สมศักดิ์ กันถาด
16อาจารย์ ดร. สิทธิเดศ ศรีน้อย
17นางสาว อังคณา ชมภูมิ่ง
ระบบสำนักงานอิเลคทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
E-Office System Maejo University Phrae Campus
พัฒนาระบบโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร  0 5464 8593-5 ต่อ 6093