Skip Navigation Links
 
 • ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
  โรงเรียนวิไลเกียติ โครงการค่ายพัฒนาทักษะพร้อมวิทยากร - 10 ก.ย 65
 • TOR สายสนับสนุน :
  5.2 การหารายได้เข้าหน่วยงาน
 • TOR สายวิชาการ :
  5.2 การหารายได้เข้าหน่วยงาน
 • รายละเอียด :
  โรงเรียนวิไลเกียติ โครงการค่ายพัฒนาทักษะพร้อมวิทยากร - 10 ก.ย 65
 • วันที่ :
  10 กันยายน 2565-10 กันยายน 2565
 • เวลา :
  08.00-17.00 น.
 • สถานที่ :
  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 • ลงทะเบียน :
  9 กันยายน 2565-9 กันยายน 2565
 • จำนวนที่รับ :
  10
 QR code


ขออภัยปิดลงทะเบียน เนื่องจากมีผู้ลงทะเบียนครบแล้ว
×

Test

รายชื่อผู้เข้าร่วม กิจกรรม/โครงการ

ยอดผู้ลงทะเบียน  คน


ลำดับที่รายชื่อ
1ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กมลพร ปานง่อม
2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ขวัญจรัส เชิงปัญญา
3อาจารย์ ดร. คนิติน สมานมิตร
4อาจารย์ ดร. จิรพงศ์ ศรศักดานุภาพ
5อาจารย์ ดร. ถมรัตน์ ชัชวาลย์
6อาจารย์ ดร. ธัญญรัตน์ เชื้อสะอาด
7อาจารย์ ดร. วันทนีย์ แพงศรี
8อาจารย์ ดร. วาศิณี ปานจันทร์
9ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศศิกานต์ คู่วัฒนา
10อาจารย์ ดร. สิทธิเดศ ศรีน้อย
ระบบสำนักงานอิเลคทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
E-Office System Maejo University Phrae Campus
พัฒนาระบบโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร  0 5464 8593-5 ต่อ 6093