Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types. ระบบสำนักงานอิเล็คทรอนิกส์:: E-Office Maejo :: University Phrae Campus
 
Skip Navigation Links
 
 • ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
  ผลักดันการสร้างรายได้เช่าพื้นที่สำนักงานเกษตร - 25-26 ส.ค 65
 • TOR สายสนับสนุน :
  5.2 การหารายได้เข้าหน่วยงาน
 • TOR สายวิชาการ :
  5.2 การหารายได้เข้าหน่วยงาน
 • รายละเอียด :
  ผลักดันการสร้างรายได้เช่าพื้นที่สำนักงานเกษตร - 25-26 ส.ค 65
 • วันที่ :
  25 สิงหาคม 2565-26 สิงหาคม 2565
 • เวลา :
  08.00-16.30 น.
 • สถานที่ :
  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 • ลงทะเบียน :
  24 สิงหาคม 2565-24 สิงหาคม 2565
 • จำนวนที่รับ :
  2
 QR code


ขออภัยปิดลงทะเบียน เนื่องจากมีผู้ลงทะเบียนครบแล้ว
×

Test

รายชื่อผู้เข้าร่วม กิจกรรม/โครงการ

ยอดผู้ลงทะเบียน  คน


ลำดับที่รายชื่อ
1อาจารย์ ดร. ปณิธี บุญสา
2นาย ศักดา ปินตาวงค์
ระบบสำนักงานอิเลคทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
E-Office System Maejo University Phrae Campus
พัฒนาระบบโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร  0 5464 8593-5 ต่อ 6093