Skip Navigation Links
 
 • ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
  ขอเชิญประชุมบุคลากร “อธิการบดีพบปะบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ”
 • TOR สายสนับสนุน :
  5.3 การเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอก
 • TOR สายวิชาการ :
  การเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
 • รายละเอียด :
 • วันที่ :
  6 ตุลาคม 2565-6 ตุลาคม 2565
 • เวลา :
  08.30-12.00 น.
 • สถานที่ :
  ห้องประชุมกวางบุษราคัม ชั้น 3 อาคารนำชัย ทนุผล
 • ลงทะเบียน :
  3 ตุลาคม 2565-4 ตุลาคม 2565
 • จำนวนที่รับ :
  120
 QR code


ขออภัยปิดลงทะเบียน เนื่องจากมีผู้ลงทะเบียนครบแล้ว
×

Test

รายชื่อผู้เข้าร่วม กิจกรรม/โครงการ

ยอดผู้ลงทะเบียน  คน


ลำดับที่รายชื่อ
1นางสาว กนกพรรณ ศุขรักษ์
2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กมลพร ปานง่อม
3อาจารย์ กรรณิการ์ มอญแก้ว
4ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กรรณิการ์ กาญจันดา
5ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กฤษดา พงษ์การัณยภาส
6อาจารย์ กษมา ถาอ้าย
7นาย กิติพงษ์ วุฒิญาณ
8นางสาว ขนิษฐา เกตุสุวรรณ์
9ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ขวัญจรัส เชิงปัญญา
10อาจารย์ ดร. คนิติน สมานมิตร
11นาย จตุพล มูลเมือง
12อาจารย์ ดร. จันทร์จิรา นันตา
13นาย จำเริญ วงศ์โพธิ์
14อาจารย์ ดร. จิรพงศ์ ศรศักดานุภาพ
15นางสาว จุฬาลักษณ์ เครื่องดี
16นางสาว ฉลวย จันศรี
17รองศาสตราจารย์ ดร. ฑีฆา โยธาภักดี
18นาย ณัฏฐวุฒิ ทรวงแก้ว
19ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดุจดาว คนยัง
20รองศาสตราจารย์ ดร. ต่อลาภ คำโย
21อาจารย์ ดร. ถมรัตน์ ชัชวาลย์
22นางสาว ถิรนันท์ กิติคู้
23นาย ทศพล กันยากิจ
24อาจารย์ ทิพารัตน์ สหตรงจิตร
25อาจารย์ ธนวัฒน์ ปินตา
26นางสาว ธนันท์ฐิตา สะปู
27นาง ธนันธรณ์ วุฒิญาณ
28นาย ธนากร แนวพิชิต
29ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนากร ลัทธิ์ถีระสุวรรณ
30ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธรรมศักดิ์ พันธุ์แสนศรี
31อาจารย์ ดร. ธัญญรัตน์ เชื้อสะอาด
32ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธิติ วานิชดิลกรัตน์
33อาจารย์ ดร. นฤพนธ์ เลิศกาญจนาพร
34อาจารย์ ดร. นิติกาญจน์ นาคประสม
35นางสาว บังอร ปินนะ
36นาย บัญชา เชาว์แล่น
37นาง บุษบง เสนรังษี
38อาจารย์ ดร. ปณิธี บุญสา
39นางสาว ปธัสนันท์ แดงประทุม
40อาจารย์ ดร. ประกิตต์ โกะสูงเนิน
41อาจารย์ ดร. ประเจต อำนาจ
42นาง ปรียฉัตร บุนนาค
43ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปัญจพร คำโย
44นาย ปิยะบุตร โพธิคามบำรุง
45อาจารย์ ดร. ปิยะพิศ ขอนแก่น
46นาง ปิยะวดี ช่างทองเก่ง
47นาย เปรมชัย สุทธคุณ
48อาจารย์ ดร. พัชรณัฐ ดาวดึงษ์
49อาจารย์ ดร. พัตรเพ็ญ เพ็ญจำรัส
50ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิชญาพร อายุมั่น
51ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิชิตร์ วรรณคำ
52อาจารย์ ดร. พิรานันท์ จันทาพูน
53ว่าที่ ร.ท. พีระสันต์ กระต่ายทอง
54นาง แพรวพรรณ ใจกาศ
55ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัทราพร ผูกคล้าย
56นาย ภาคภูมิ บุญมาภิ
57นาย ภิญโญ ผลงาม
58ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มณฑล นอแสงศรี
59นายสัตวแพทย์ มรกต วงศ์หน่อ
60ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มัชฌิมา ศุภวิมลพันธ์
61อาจารย์ ดร. รัชนีวรรณ คำตัน
62ผู้ช่วยศาสตราจารย ดร. รัฐพงศ์ ปกแก้ว
63อาจารย์ ดร. ละออทิพย์ นะโลกา
64ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลักขณา พันธุ์แสนศรี
65นาย วงศ์วริศ วงศ์นาค
66อาจารย์ ดร. วรรณอุบล สิงห์อยู่เจริญ
67ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรรณา มังกิตะ
68อาจารย์ วรวุฒิ งามพิบูลเวท
69ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรศิลป์ มาลัยทอง
70ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรัญญู รีรมย์
71นาย วรากร พลเสน
72นาย วัชรินทร์ วงศ์เมือง
73อาจารย์ ดร. วัชรี เลขะวิพัฒน์
74ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัฒนา วณิชชานนท์
75อาจารย์ ดร. วันทนีย์ แพงศรี
76อาจารย์ ดร. วาศิณี ปานจันทร์
77นาง วาสนา วรรณคำ
78ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิกานดา ใหม่เฟย
79นาง วิจิตรา กระต่ายทอง
80อาจารย์ ดร. วิลาสินี บุญธรรม
81รองศาสตราจารย์ ดร. วีรนันท์ ไชยมณี
82ดร. ศตพล กัลยา
83อาจารย์ ดร. ศรายุทธ ตรีรัตน์
84อาจารย์ ศรีสุดา ทาหาร
85ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศศิกานต์ คู่วัฒนา
86อาจารย์ ศศิมินตรา บุญรักษา
87นาย ศักดา ปินตาวงค์
88นาง ศิรภัสสร กันถาด
89ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริพร พันธุลี
90อาจารย์ ดร. ศิริโสภา อินขะ วรรณวงศ์
91อาจารย์ ดร. ศุกรี อยู่สุข
92นาย สมเชิด กั๋นไก้
93ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ กันบุตร
94นาย สมศักดิ์ กันถาด
95นางสาว สรัญญา โชติรัตน์
96อาจารย์ สรียา ทรัพย์ศิริ
97นาย สิงหา เถระ
98อาจารย์ ดร. สิทธิเดศ ศรีน้อย
99นาย สิทิไวกูล ทิราวงศ์
100อาจารย์ ดร. สิริยุพา เลิศกาญจนาพร
101นาย สุทิน สามาทอง
102นาง สุธิดา นะภิใจ
103อาจารย์ ดร. สุภารัตน์ อำนาจ
104ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรพงษ์ ทองเรือง
105ว่าที่ร้อยตรี สุรศักดิ์ ชัยวิเศษ
106นาง สุรัลชนา มะโนเนือง
107นาง เหมสุดา แก้วกอง
108นาย อดิสรณ์ สมบัติโต
109นาย อนุกูล จันทร์แก้ว
110อาจารย์ ดร. อนุวัฒน์ จรัสรัตนไพบูลย์
111อาจารย์ อโนชา สุภาวกุล
112อาจารย์ ดร. อภิรดี เสียงสืบชาติ
113นาย อภิสิทธิ์ รัตนปภานันท์
114อาจารย์ อลิษา อินจันทร์
115นางสาว อังคณา ชมภูมิ่ง
116อาจารย์ ดร. อัญชลี รัตนธรรม
117นาง อัญชลี ปินตาวงค์
118นาย อัมฤทธิ์ เขื่อนโพธิ์
119ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อิศรา วัฒนนภาเกษม
120อาจารย์ ดร. อิสรีย์ ฮาวปินใจ
121นาย อุเทน นะภิใจ
122อาจารย์ อุบลวรรณ สุภาแสน
123นาย เอกลักษณ์ เสาทิ
124อาจารย์ ดร. เอกอาทิตย์ ฤทธิเดชยิ่ง
125อาจารย์ ดร. โอฬาร อ่องฬะ
ระบบสำนักงานอิเลคทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
E-Office System Maejo University Phrae Campus
พัฒนาระบบโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร  0 5464 8593-5 ต่อ 6093