Skip Navigation Links
 
 • ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
  วันที่ 5 ตุลาคม 2565 นำเข้ารายได้เข้าหน่วยงานจากกิจกรรมการเข้าศึกษาดูงาน ร.ร บ้านสวนเขื่อน
 • TOR สายสนับสนุน :
  5.3 การเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอก
 • TOR สายวิชาการ :
 • รายละเอียด :
  ร.ร บ้านสวนเขื่อนเข้าทัศนศึกษา - 5 ตุลาคม 2565
 • วันที่ :
  5 ตุลาคม 2565-5 ตุลาคม 2565
 • เวลา :
  08.00-17.00 น.
 • สถานที่ :
  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 • ลงทะเบียน :
  3 ตุลาคม 2565-3 ตุลาคม 2565
 • จำนวนที่รับ :
  20
 QR code


หมดเวลาลงทะเบียน
×

Test

รายชื่อผู้เข้าร่วม กิจกรรม/โครงการ

ยอดผู้ลงทะเบียน  คน


ลำดับที่รายชื่อ
1ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ขวัญจรัส เชิงปัญญา
2อาจารย์ ดร. คนิติน สมานมิตร
3อาจารย์ ดร. จิรพงศ์ ศรศักดานุภาพ
4อาจารย์ ดร. ถมรัตน์ ชัชวาลย์
5นาย ถวิล ยานะวิน
6อาจารย์ ดร. ธัญญรัตน์ เชื้อสะอาด
7นาย บัญชา เชาว์แล่น
8นาย ปิยะบุตร โพธิคามบำรุง
9อาจารย์ ดร. พัชรณัฐ ดาวดึงษ์
10ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัทราพร ผูกคล้าย
11นาย ภาสกร อัมพรสวัสดิ์
12ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มณฑล นอแสงศรี
13นาย วราวุธ อัฐวงศ์
14อาจารย์ ดร. วันทนีย์ แพงศรี
15อาจารย์ ดร. วาศิณี ปานจันทร์
16ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศศิกานต์ คู่วัฒนา
17นาย สมศักดิ์ กันถาด
18อาจารย์ ดร. สิทธิเดศ ศรีน้อย
19อาจารย์ ดร. อภิรดี เสียงสืบชาติ
ระบบสำนักงานอิเลคทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
E-Office System Maejo University Phrae Campus
พัฒนาระบบโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร  0 5464 8593-5 ต่อ 6093