Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types. ระบบสำนักงานอิเล็คทรอนิกส์:: E-Office Maejo :: University Phrae Campus
 
Skip Navigation Links
 
 • ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
  ช่วงเย็น พิธีวางพวงมาลา
 • TOR สายสนับสนุน :
  5.3 การเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอก
 • TOR สายวิชาการ :
  การเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
 • รายละเอียด :
  ช่วงเย็น พิธีวางพวงมาลา (เวลา 16.30 น.) *การแต่งกาย* -ข้าราชการ:เครื่องแบบปกติขาว ไม่สวมหมวก -นักศึกษา:เครื่องแบบของหน่วยงาน -จิตอาสาพระราชทาน:ชุดจิตอาสาพระราชทาน -ประชาชน:ชุดผ้าไทย/สุภาพโทนสีเหลือง ผู้ร่วมพิธีสวมหน้ากากอนามัยสีขาว หรือหน้ากากผ้าสีขาวตลอดการเข้าร่วมพิธี
 • วันที่ :
  13 ตุลาคม 2565-13 ตุลาคม 2565
 • เวลา :
  16.30-18.00 น.
 • สถานที่ :
  หอประชุมอำเภอร้องกวาง
 • ลงทะเบียน :
  11 ตุลาคม 2565-12 ตุลาคม 2565
 • จำนวนที่รับ :
  30
 QR code


หมดเวลาลงทะเบียน
×

Test

รายชื่อผู้เข้าร่วม กิจกรรม/โครงการ

ยอดผู้ลงทะเบียน  คน


ลำดับที่รายชื่อ
1อาจารย์ ดร. คนิติน สมานมิตร
2อาจารย์ ดร. จันทร์จิรา นันตา
3นางสาว จุฬาลักษณ์ เครื่องดี
4นาง ปิยะวดี ช่างทองเก่ง
5นาย ภาคภูมิ บุญมาภิ
6นาย ภิญโญ ผลงาม
7ดร. ศตพล กัลยา
8อาจารย์ ดร. ศุกรี อยู่สุข
9นาง สุธิดา นะภิใจ
10ว่าที่ร้อยตรี สุรศักดิ์ ชัยวิเศษ
11นาง อัญชลี ปินตาวงค์
12นาย อุเทน นะภิใจ
ระบบสำนักงานอิเลคทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
E-Office System Maejo University Phrae Campus
พัฒนาระบบโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร  0 5464 8593-5 ต่อ 6093