Skip Navigation Links
 
 • ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
  ประชุมบุคลากรสายสนับสนุน"มอบนโยบายการบริหารงานและแนวทางการจัดทำข้อตกลงภาระงาน TOR ประจำปีงบประมาณ 2566"
 • TOR สายสนับสนุน :
  5.3 การเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอก
 • TOR สายวิชาการ :
  1.1 การมุ่งสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยอินทรีย์ product champion smart farm
 • รายละเอียด :
 • วันที่ :
  19 ตุลาคม 2565-19 ตุลาคม 2565
 • เวลา :
  09.30-12.00 น.
 • สถานที่ :
  ห้องประชุมกวางบุษราคัม ชั้น 3 อาคารนำชัย ทนุผล
 • ลงทะเบียน :
  12 ตุลาคม 2565-18 ตุลาคม 2565
 • จำนวนที่รับ :
  80
 QR code


หมดเวลาลงทะเบียน
×

Test

รายชื่อผู้เข้าร่วม กิจกรรม/โครงการ

ยอดผู้ลงทะเบียน  คน


ลำดับที่รายชื่อ
1นางสาว กนกพรรณ ศุขรักษ์
2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กมลพร ปานง่อม
3นางสาว กรองทอง สิธิเกตุ
4นางสาว ขนิษฐา เกตุสุวรรณ์
5นาย จตุพล มูลเมือง
6นาย จักรพงศ์ ผู้วิจารณ์
7นาย จำเริญ วงศ์โพธิ์
8นางสาว จุฬาลักษณ์ เครื่องดี
9นางสาว ฉลวย จันศรี
10นาย ณัฏฐวุฒิ ทรวงแก้ว
11นาย ถวิล ยานะวิน
12นางสาว ถิรนันท์ กิติคู้
13นาย ทนง จ๋าวรรณกาศ
14นาย ทศพล กันยากิจ
15นางสาว ธนันท์ฐิตา สะปู
16นาย ธนากร แนวพิชิต
17นาง นันทนิตย์ เขื่อนเชียงสา
18นางสาว บังอร ปินนะ
19นาย บัญชา เชาว์แล่น
20นาง บุษบง เสนรังษี
21นางสาว ปธัสนันท์ แดงประทุม
22ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประดุง สวนพุฒ
23นาง ปรียฉัตร บุนนาค
24นาย ปิยะบุตร โพธิคามบำรุง
25นาง ปิยะวดี ช่างทองเก่ง
26นาย เปรมชัย สุทธคุณ
27ว่าที่ ร.ท. พีระสันต์ กระต่ายทอง
28นาง แพรวพรรณ ใจกาศ
29นาย ภาคภูมิ บุญมาภิ
30นาย ภาสกร อัมพรสวัสดิ์
31นาย ภิญโญ ผลงาม
32นาย ภูวดล ฝั้นสัญจร
33นาย มรรยาท กาศวิราช
34นาย รัฐภูมิ กาศสกุล
35นาย วงศ์วริศ วงศ์นาค
36นาย วรากร พลเสน
37นาย วัชรินทร์ วงศ์เมือง
38นาย วัลลภ อัฐวงศ์
39นาง วาสนา วรรณคำ
40นาง วิจิตรา กระต่ายทอง
41รองศาสตราจารย์ ดร. วีรนันท์ ไชยมณี
42ดร. ศตพล กัลยา
43นาย ศักดา ปินตาวงค์
44นาง ศิรภัสสร กันถาด
45อาจารย์ ดร. ศุกรี อยู่สุข
46นาย สมเชิด กั๋นไก้
47นาย สมโภช มาหน้อย
48นาย สมศักดิ์ กันถาด
49นาย สิงหา เถระ
50นาย สิทิไวกูล ทิราวงศ์
51อาจารย์ ดร. สิริยุพา เลิศกาญจนาพร
52นาย สุทิน สามาทอง
53นาง สุธิดา นะภิใจ
54ว่าที่ร้อยตรี สุรศักดิ์ ชัยวิเศษ
55นาง สุรัลชนา มะโนเนือง
56นาง เหมสุดา แก้วกอง
57นาย อดิสรณ์ สมบัติโต
58นาย อนิรุธ กาศสกุล
59นาย อภิสิทธิ์ รัตนปภานันท์
60นางสาว อังคณา ชมภูมิ่ง
61นาง อัญชลี ปินตาวงค์
62นาย อัมฤทธิ์ เขื่อนโพธิ์
63ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อิศรา วัฒนนภาเกษม
64นางสาว อุทุมพร แสงสร้อย
65นาย อุเทน นะภิใจ
66นาย เอกลักษณ์ เสาทิ
ระบบสำนักงานอิเลคทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
E-Office System Maejo University Phrae Campus
พัฒนาระบบโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร  0 5464 8593-5 ต่อ 6093