Skip Navigation Links
 
 • ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
  วันวิภาต บุญศรี วังซ้าย
 • TOR สายสนับสนุน :
  5.3 การเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอก
 • TOR สายวิชาการ :
 • รายละเอียด :
 • วันที่ :
  31 ตุลาคม 2565-31 ตุลาคม 2565
 • เวลา :
  08.30-11.30 น.
 • สถานที่ :
  ลานอนุเสาวรีย์ ศ.ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย
 • ลงทะเบียน :
  27 ตุลาคม 2565-30 ตุลาคม 2565
 • จำนวนที่รับ :
  150
 QR code


หมดเวลาลงทะเบียน
×

Test

รายชื่อผู้เข้าร่วม กิจกรรม/โครงการ

ยอดผู้ลงทะเบียน  คน


ลำดับที่รายชื่อ
1นางสาว กนกพรรณ ศุขรักษ์
2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กมลพร ปานง่อม
3อาจารย์ กรรณิการ์ มอญแก้ว
4ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กรรณิการ์ กาญจันดา
5ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กฤษดา พงษ์การัณยภาส
6นาย กิติพงษ์ วุฒิญาณ
7อาจารย์ ดร. เกษราพร ทิราวงศ์
8นางสาว ขนิษฐา เกตุสุวรรณ์
9ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ขวัญจรัส เชิงปัญญา
10นาย จตุพล มูลเมือง
11นาย จักรพงศ์ ผู้วิจารณ์
12อาจารย์ ดร. จันทร์จิรา นันตา
13นาย จำเริญ วงศ์โพธิ์
14อาจารย์ ดร. จิรพงศ์ ศรศักดานุภาพ
15นางสาว จุฬาลักษณ์ เครื่องดี
16รองศาสตราจารย์ ดร. ฑีฆา โยธาภักดี
17นาย ณัฏฐวุฒิ ทรวงแก้ว
18รองศาสตราจารย์ ดร. ณัฐพร จันทร์ฉาย
19ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดุจดาว คนยัง
20นางสาว ถิรนันท์ กิติคู้
21นาย ทนง จ๋าวรรณกาศ
22นาย ทศพล กันยากิจ
23อาจารย์ ทิพารัตน์ สหตรงจิตร
24นางสาว ธนันท์ฐิตา สะปู
25นาง ธนันธรณ์ วุฒิญาณ
26นาย ธนากร แนวพิชิต
27ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธรรมศักดิ์ พันธุ์แสนศรี
28อาจารย์ ดร. ธัญญรัตน์ เชื้อสะอาด
29อาจารย์ ธิติ วานิชดิลกรัตน์
30นาง นันทนิตย์ เขื่อนเชียงสา
31นาง บุษบง เสนรังษี
32อาจารย์ ดร. ปณิธี บุญสา
33นางสาว ปธัสนันท์ แดงประทุม
34อาจารย์ ดร. ประกิตต์ โกะสูงเนิน
35นาง ปรียฉัตร บุนนาค
36อาจารย์ ดร. ปิยะพิศ ขอนแก่น
37นาง ปิยะวดี ช่างทองเก่ง
38นาย เปรมชัย สุทธคุณ
39อาจารย์ ดร. พัตรเพ็ญ เพ็ญจำรัส
40ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิชญาพร อายุมั่น
41ว่าที่ ร.ท. พีระสันต์ กระต่ายทอง
42นาง แพรวพรรณ ใจกาศ
43ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัทราพร ผูกคล้าย
44นาย ภาคภูมิ บุญมาภิ
45นาย ภิญโญ ผลงาม
46นาย ภูวดล ฝั้นสัญจร
47ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มัชฌิมา ศุภวิมลพันธ์
48อาจารย์ ดร. ละออทิพย์ นะโลกา
49ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลักขณา พันธุ์แสนศรี
50นาย วงศ์วริศ วงศ์นาค
51ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรัญญู รีรมย์
52นาย วรากร พลเสน
53นาย วัลลภ อัฐวงศ์
54นาง วาสนา วรรณคำ
55นาง วิจิตรา กระต่ายทอง
56รองศาสตราจารย์ ดร. วีรนันท์ ไชยมณี
57ดร. ศตพล กัลยา
58อาจารย์ ศรีสุดา ทาหาร
59ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศศิกานต์ คู่วัฒนา
60นาง ศิรภัสสร กันถาด
61นาย สมเชิด กั๋นไก้
62อาจารย์ ดร. สมบัติ กันบุตร
63นาย สมศักดิ์ กันถาด
64อาจารย์ สรียา ทรัพย์ศิริ
65นาย สิทิไวกูล ทิราวงศ์
66อาจารย์ ดร. สิริยุพา เลิศกาญจนาพร
67นาย สุทิน สามาทอง
68นาง สุธิดา นะภิใจ
69ว่าที่ร้อยตรี สุรศักดิ์ ชัยวิเศษ
70นาง สุรัลชนา มะโนเนือง
71นาง เหมสุดา แก้วกอง
72นาย อดิสรณ์ สมบัติโต
73อาจารย์ ดร. อนุวัฒน์ จรัสรัตนไพบูลย์
74นางสาว อภิญญา ชุ่มอินถา
75อาจารย์ ดร. อภิรดี เสียงสืบชาติ
76นาย อภิสิทธิ์ รัตนปภานันท์
77อาจารย์ อลิษา อินจันทร์
78นางสาว อังคณา ชมภูมิ่ง
79นาง อัญชลี ปินตาวงค์
80อาจารย์ ดร. อำนวยพร ใหญ่ยิ่ง
81นางสาว อุทุมพร แสงสร้อย
82นาย อุเทน นะภิใจ
83นาย เอกลักษณ์ เสาทิ
ระบบสำนักงานอิเลคทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
E-Office System Maejo University Phrae Campus
พัฒนาระบบโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร  0 5464 8593-5 ต่อ 6093