Skip Navigation Links
 
 • ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
  โครงการทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติงาน ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 • TOR สายสนับสนุน :
  1.1 ความสำเร็จของยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์
 • TOR สายวิชาการ :
 • รายละเอียด :
  ด้วย มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ได้มีการทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติงาน ของส่วนงานเป็นประจำทุกปี โดยการระดมความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา และผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้เพื่อให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาส่วนงานและมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความสอดคล้องกับจังหวัด ชาติ และนานาชาติ
 • วันที่ :
  17 พฤศจิกายน 2565-17 พฤศจิกายน 2565
 • เวลา :
  08.30-14.30 น.
 • สถานที่ :
  ห้องประชุมกวางบุษราคัม ชั้น 3 อาคารนำชัย ทนุผล
 • ลงทะเบียน :
  1 พฤศจิกายน 2565-15 พฤศจิกายน 2565
 • จำนวนที่รับ :
  70
 QR code


ขออภัยปิดลงทะเบียน เนื่องจากมีผู้ลงทะเบียนครบแล้ว
×

Test

รายชื่อผู้เข้าร่วม กิจกรรม/โครงการ

ยอดผู้ลงทะเบียน  คน


ลำดับที่รายชื่อ
1นางสาว กนกพรรณ ศุขรักษ์
2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กมลพร ปานง่อม
3ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กรรณิการ์ กาญจันดา
4นางสาว กรองทอง สิธิเกตุ
5ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กฤษดา พงษ์การัณยภาส
6อาจารย์ กษมา ถาอ้าย
7นาย กิติพงษ์ วุฒิญาณ
8นางสาว ขนิษฐา เกตุสุวรรณ์
9อาจารย์ ดร. คนิติน สมานมิตร
10อาจารย์ ดร. จันทร์จิรา นันตา
11นางสาว จุฬาลักษณ์ เครื่องดี
12นางสาว ฉลวย จันศรี
13รองศาสตราจารย์ ดร. ฑีฆา โยธาภักดี
14รองศาสตราจารย์ ดร. ต่อลาภ คำโย
15อาจารย์ ดร. ถมรัตน์ ชัชวาลย์
16นาย ถวิล ยานะวิน
17นางสาว ถิรนันท์ กิติคู้
18อาจารย์ ทิพารัตน์ สหตรงจิตร
19อาจารย์ ธนวัฒน์ ปินตา
20นาง ธนันธรณ์ วุฒิญาณ
21นาย ธนากร แนวพิชิต
22ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธรรมศักดิ์ พันธุ์แสนศรี
23อาจารย์ ดร. ธัญญรัตน์ เชื้อสะอาด
24อาจารย์ ธิติ วานิชดิลกรัตน์
25นาง นันทนิตย์ เขื่อนเชียงสา
26นาง บุษบง เสนรังษี
27นางสาว ปธัสนันท์ แดงประทุม
28อาจารย์ ดร. ประกิตต์ โกะสูงเนิน
29นาง ปรียฉัตร บุนนาค
30ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปัญจพร คำโย
31นาง ปิยะวดี ช่างทองเก่ง
32อาจารย์ ดร. พัชรณัฐ ดาวดึงษ์
33อาจารย์ ดร. พัตรเพ็ญ เพ็ญจำรัส
34ว่าที่ ร.ท. พีระสันต์ กระต่ายทอง
35ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัทราพร ผูกคล้าย
36นาย ภาคภูมิ บุญมาภิ
37นาย ภิญโญ ผลงาม
38อาจารย์ ดร. รัชนีวรรณ คำตัน
39ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลักขณา พันธุ์แสนศรี
40อาจารย์ ดร. วรรณอุบล สิงห์อยู่เจริญ
41อาจารย์ วรวุฒิ งามพิบูลเวท
42ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรศิลป์ มาลัยทอง
43ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรัญญู รีรมย์
44นาย วรากร พลเสน
45ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัฒนา วณิชชานนท์
46อาจารย์ ดร. วันวสา วิโรจนารมย์
47นาง วาสนา วรรณคำ
48นาง วิจิตรา กระต่ายทอง
49อาจารย์ ดร. วิลาสินี บุญธรรม
50รองศาสตราจารย์ ดร. วีรนันท์ ไชยมณี
51ดร. ศตพล กัลยา
52อาจารย์ ศรีสุดา ทาหาร
53อาจารย์ ศศิมินตรา บุญรักษา
54นาย ศักดา ปินตาวงค์
55นาง ศิรภัสสร กันถาด
56ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริพร พันธุลี
57อาจารย์ ศิริลักษณ์ สุขเจริญ
58อาจารย์ ดร. ศิริโสภา อินขะ วรรณวงศ์
59อาจารย์ ดร. ศุกรี อยู่สุข
60อาจารย์ สรียา ทรัพย์ศิริ
61อาจารย์ ดร. สิทธิเดศ ศรีน้อย
62นาย สิทิไวกูล ทิราวงศ์
63อาจารย์ ดร. สิริยุพา เลิศกาญจนาพร
64นาง สุธิดา นะภิใจ
65อาจารย์ ดร. สุภารัตน์ อำนาจ
66ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรพงษ์ ทองเรือง
67ว่าที่ร้อยตรี สุรศักดิ์ ชัยวิเศษ
68นาง สุรัลชนา มะโนเนือง
69นาง เหมสุดา แก้วกอง
70อาจารย์ อโนชา สุภาวกุล
71นางสาว อภิญญา ชุ่มอินถา
72นาย อภิสิทธิ์ รัตนปภานันท์
73อาจารย์ อลิษา อินจันทร์
74นางสาว อังคณา ชมภูมิ่ง
75นาง อัญชลี ปินตาวงค์
76ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อิศรา วัฒนนภาเกษม
77อาจารย์ ดร. อิสรีย์ ฮาวปินใจ
78นาย อุเทน นะภิใจ
79อาจารย์ อุบลวรรณ สุภาแสน
80นาย เอกลักษณ์ เสาทิ
ระบบสำนักงานอิเลคทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
E-Office System Maejo University Phrae Campus
พัฒนาระบบโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร  0 5464 8593-5 ต่อ 6093