Skip Navigation Links
 
 • ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
  โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ ประจำปี 2566
 • TOR สายสนับสนุน :
  1.1 ความสำเร็จของยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์
 • TOR สายวิชาการ :
 • รายละเอียด :
  เพื่อบุคลากรมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง และผลกระทบที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานและการบริหารงานภายในส่วนงาน
 • วันที่ :
  16 พฤศจิกายน 2565-16 พฤศจิกายน 2565
 • เวลา :
  14.30-16.30 น.
 • สถานที่ :
  ห้องประชุมกวางบุษราคัม ชั้น 3 อาคานนำชัย ทนุผล
 • ลงทะเบียน :
  2 พฤศจิกายน 2565-15 พฤศจิกายน 2565
 • จำนวนที่รับ :
  50
 QR code


ขออภัยปิดลงทะเบียน เนื่องจากมีผู้ลงทะเบียนครบแล้ว
×

Test

รายชื่อผู้เข้าร่วม กิจกรรม/โครงการ

ยอดผู้ลงทะเบียน  คน


ลำดับที่รายชื่อ
1นางสาว กนกพรรณ ศุขรักษ์
2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กมลพร ปานง่อม
3ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กรรณิการ์ กาญจันดา
4อาจารย์ กษมา ถาอ้าย
5นาย กิติพงษ์ วุฒิญาณ
6นางสาว ขนิษฐา เกตุสุวรรณ์
7อาจารย์ ดร. คนิติน สมานมิตร
8อาจารย์ ดร. จันทร์จิรา นันตา
9นางสาว จุฬาลักษณ์ เครื่องดี
10นางสาว ฉลวย จันศรี
11รองศาสตราจารย์ ดร. ฑีฆา โยธาภักดี
12รองศาสตราจารย์ ดร. ต่อลาภ คำโย
13อาจารย์ ดร. ถมรัตน์ ชัชวาลย์
14นางสาว ถิรนันท์ กิติคู้
15อาจารย์ ทิพารัตน์ สหตรงจิตร
16อาจารย์ ธนวัฒน์ ปินตา
17นาง ธนันธรณ์ วุฒิญาณ
18นาย ธนากร แนวพิชิต
19ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธรรมศักดิ์ พันธุ์แสนศรี
20อาจารย์ ดร. ธัญญรัตน์ เชื้อสะอาด
21ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธิติ วานิชดิลกรัตน์
22นาง นันทนิตย์ เขื่อนเชียงสา
23นาง บุษบง เสนรังษี
24นางสาว ปธัสนันท์ แดงประทุม
25อาจารย์ ดร. ประกิตต์ โกะสูงเนิน
26นาง ปรียฉัตร บุนนาค
27ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปัญจพร คำโย
28นาง ปิยะวดี ช่างทองเก่ง
29อาจารย์ ดร. พัชรณัฐ ดาวดึงษ์
30อาจารย์ ดร. พัตรเพ็ญ เพ็ญจำรัส
31ว่าที่ ร.ท. พีระสันต์ กระต่ายทอง
32ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัทราพร ผูกคล้าย
33นาย ภาคภูมิ บุญมาภิ
34นาย ภิญโญ ผลงาม
35อาจารย์ ดร. รัชนีวรรณ คำตัน
36ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลักขณา พันธุ์แสนศรี
37อาจารย์ ดร. วรรณอุบล สิงห์อยู่เจริญ
38อาจารย์ วรวุฒิ งามพิบูลเวท
39ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรศิลป์ มาลัยทอง
40ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรัญญู รีรมย์
41นาย วรากร พลเสน
42อาจารย์ ดร. วันวสา วิโรจนารมย์
43นาง วาสนา วรรณคำ
44นาง วิจิตรา กระต่ายทอง
45อาจารย์ ดร. วิลาสินี บุญธรรม
46รองศาสตราจารย์ ดร. วีรนันท์ ไชยมณี
47ดร. ศตพล กัลยา
48อาจารย์ ศศิมินตรา บุญรักษา
49นาย ศักดา ปินตาวงค์
50นาง ศิรภัสสร กันถาด
51ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริพร พันธุลี
52อาจารย์ ศิริลักษณ์ สุขเจริญ
53อาจารย์ ดร. ศิริโสภา อินขะ วรรณวงศ์
54อาจารย์ ดร. ศุกรี อยู่สุข
55อาจารย์ สรียา ทรัพย์ศิริ
56อาจารย์ ดร. สิทธิเดศ ศรีน้อย
57นาย สิทิไวกูล ทิราวงศ์
58อาจารย์ ดร. สิริยุพา เลิศกาญจนาพร
59นาง สุธิดา นะภิใจ
60อาจารย์ ดร. สุภารัตน์ อำนาจ
61ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรพงษ์ ทองเรือง
62ว่าที่ร้อยตรี สุรศักดิ์ ชัยวิเศษ
63นาง สุรัลชนา มะโนเนือง
64อาจารย์ อโนชา สุภาวกุล
65นางสาว อภิญญา ชุ่มอินถา
66นาย อภิสิทธิ์ รัตนปภานันท์
67อาจารย์ อลิษา อินจันทร์
68นางสาว อังคณา ชมภูมิ่ง
69นาง อัญชลี ปินตาวงค์
70ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อิศรา วัฒนนภาเกษม
71อาจารย์ ดร. อิสรีย์ ฮาวปินใจ
72อาจารย์ อุบลวรรณ สุภาแสน
73นาย เอกลักษณ์ เสาทิ
ระบบสำนักงานอิเลคทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
E-Office System Maejo University Phrae Campus
พัฒนาระบบโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร  0 5464 8593-5 ต่อ 6093