Skip Navigation Links
 
 • ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
  วันที่ 1-2 ตุลาคม 2565 นำรายได้เข้าหน่วยงานจากค่ายปฏิบัติการพัฒนาทักษะห้องเรียนพิเศษ ร.ร พิริยาลัย
 • TOR สายสนับสนุน :
  5.3 การเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอก
 • TOR สายวิชาการ :
 • รายละเอียด :
  ค่ายปฏิบัติการ
 • วันที่ :
  1 ตุลาคม 2565-2 ตุลาคม 2565
 • เวลา :
  08.00-16.30 น.
 • สถานที่ :
  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 • ลงทะเบียน :
  1 ตุลาคม 2565-1 ตุลาคม 2565
 • จำนวนที่รับ :
  20
 QR code


หมดเวลาลงทะเบียน
×

Test

รายชื่อผู้เข้าร่วม กิจกรรม/โครงการ

ยอดผู้ลงทะเบียน  คน


ลำดับที่รายชื่อ
1อาจารย์ ดร. คนิติน สมานมิตร
2อาจารย์ ดร. ถมรัตน์ ชัชวาลย์
3อาจารย์ ดร. ธัญญรัตน์ เชื้อสะอาด
4นาย บัญชา เชาว์แล่น
5ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประดุง สวนพุฒ
6อาจารย์ ดร. พัชรณัฐ ดาวดึงษ์
7ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัทราพร ผูกคล้าย
8ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มณฑล นอแสงศรี
9นาย วราวุธ อัฐวงศ์
10อาจารย์ ดร. วันทนีย์ แพงศรี
11อาจารย์ ดร. วาศิณี ปานจันทร์
12ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศศิกานต์ คู่วัฒนา
13อาจารย์ ดร. สิทธิเดศ ศรีน้อย
14นางสาว อังคณา ชมภูมิ่ง
ระบบสำนักงานอิเลคทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
E-Office System Maejo University Phrae Campus
พัฒนาระบบโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร  0 5464 8593-5 ต่อ 6093