Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types. ระบบสำนักงานอิเล็คทรอนิกส์:: E-Office Maejo :: University Phrae Campus
 
Skip Navigation Links
 
 • ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
  กิจกรรมการให้ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ SWOT ของส่วนงาน เพื่อประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ 2566
 • TOR สายสนับสนุน :
  1.1 ความสำเร็จของยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์
 • TOR สายวิชาการ :
 • รายละเอียด :
  ด้วย มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ได้มีการทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติงาน ของส่วนงานเป็นประจำทุกปี โดยการระดมความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา และผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้เพื่อให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาส่วนงานและมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความสอดคล้องกับจังหวัด ชาติ และนานาชาติ
 • วันที่ :
  8 พฤศจิกายน 2565-15 พฤศจิกายน 2565
 • เวลา :
  00.00-00.00 น.
 • สถานที่ :
  แบบสำรวจ Online
 • ลงทะเบียน :
  8 พฤศจิกายน 2565-15 พฤศจิกายน 2565
 • จำนวนที่รับ :
  70
 QR code


หมดเวลาลงทะเบียน
×

Test

รายชื่อผู้เข้าร่วม กิจกรรม/โครงการ

ยอดผู้ลงทะเบียน  คน


ลำดับที่รายชื่อ
1ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กรรณิการ์ กาญจันดา
2อาจารย์ กษมา ถาอ้าย
3อาจารย์ ดร. เกษราพร ทิราวงศ์
4อาจารย์ ดร. จันทร์จิรา นันตา
5นาย ถวิล ยานะวิน
6นางสาว ถิรนันท์ กิติคู้
7นาง ธนันธรณ์ วุฒิญาณ
8อาจารย์ ธิติ วานิชดิลกรัตน์
9นางสาว ปธัสนันท์ แดงประทุม
10อาจารย์ ดร. ปิยะพิศ ขอนแก่น
11อาจารย์ ดร. พัตรเพ็ญ เพ็ญจำรัส
12ว่าที่ ร.ท. พีระสันต์ กระต่ายทอง
13นาย ภิญโญ ผลงาม
14อาจารย์ ดร. วันวสา วิโรจนารมย์
15นาง วิจิตรา กระต่ายทอง
16ดร. ศตพล กัลยา
17นาง ศิรภัสสร กันถาด
18อาจารย์ ดร. สิริยุพา เลิศกาญจนาพร
19นาง สุธิดา นะภิใจ
20อาจารย์ อโนชา สุภาวกุล
21อาจารย์ อลิษา อินจันทร์
22นาย อุเทน นะภิใจ
ระบบสำนักงานอิเลคทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
E-Office System Maejo University Phrae Campus
พัฒนาระบบโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร  0 5464 8593-5 ต่อ 6093