Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types. ระบบสำนักงานอิเล็คทรอนิกส์:: E-Office Maejo :: University Phrae Campus
 
Skip Navigation Links
 
 • ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
  วันที่ 20 พ.ย 65 นำรายได้เข้าหน่วยงานจากกิจกรรม ค่ายเทคนิคปฏิบัติการวิทย์ ร.ร พิริยาลัยจังหวัดแพร่
 • TOR สายสนับสนุน :
  5.3 การเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอก
 • TOR สายวิชาการ :
 • รายละเอียด :
  ร.ร พิริยาลัย ค่ายห้องเรียนพิเศษ- 20 พ.ย 65
 • วันที่ :
  20 พฤศจิกายน 2565-20 พฤศจิกายน 2565
 • เวลา :
  08.00-17.00 น.
 • สถานที่ :
  มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ
 • ลงทะเบียน :
  1 พฤศจิกายน 2565-1 พฤศจิกายน 2565
 • จำนวนที่รับ :
  20
 QR code


หมดเวลาลงทะเบียน
×

Test

รายชื่อผู้เข้าร่วม กิจกรรม/โครงการ

ยอดผู้ลงทะเบียน  คน


ลำดับที่รายชื่อ
1ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กมลพร ปานง่อม
2อาจารย์ ดร. คนิติน สมานมิตร
3อาจารย์ ดร. ฉันทนา ซูแสวงทรัพย์
4อาจารย์ ดร. ถมรัตน์ ชัชวาลย์
5อาจารย์ ดร. ธัญญรัตน์ เชื้อสะอาด
6นาย บัญชา เชาว์แล่น
7ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มณฑล นอแสงศรี
8นาย วราวุธ อัฐวงศ์
9อาจารย์ ดร. วาศิณี ปานจันทร์
10ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศศิกานต์ คู่วัฒนา
11อาจารย์ ดร. สิทธิเดศ ศรีน้อย
12นางสาว อังคณา ชมภูมิ่ง
ระบบสำนักงานอิเลคทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
E-Office System Maejo University Phrae Campus
พัฒนาระบบโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร  0 5464 8593-5 ต่อ 6093