Skip Navigation Links
 
 • ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
  โครงการอบรมการพัฒนาตนเองสู่การขอตำแหน่งทางวิชาการ
 • TOR สายสนับสนุน :
  5.3 การเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอก
 • TOR สายวิชาการ :
 • รายละเอียด :
  จัดอบรมเสวนา ในหัวข้อ -การสร้างแรงบันดาลใจเพื่อเข้าสู่การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ -เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ -การส่งเสริมการอ้างอิง (Citation) ในฐานข้อมูลระดับชาติและนานาชาติ โดย ศาสตราจารย์ ดร.ภัคพงศ์ ปวงสุข และ รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย ใจกล้า
 • วันที่ :
  14 ธันวาคม 2565-14 ธันวาคม 2565
 • เวลา :
  08.30-17.00 น.
 • สถานที่ :
  ห้องประชุมกวางบุษราคัม
 • ลงทะเบียน :
  24 พฤศจิกายน 2565-12 ธันวาคม 2565
 • จำนวนที่รับ :
  60
 QR code


ขออภัยปิดลงทะเบียน เนื่องจากมีผู้ลงทะเบียนครบแล้ว
×

Test

รายชื่อผู้เข้าร่วม กิจกรรม/โครงการ

ยอดผู้ลงทะเบียน  คน


ลำดับที่รายชื่อ
1ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กมลพร ปานง่อม
2อาจารย์ กรรณิการ์ มอญแก้ว
3ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กรรณิการ์ กาญจันดา
4อาจารย์ กษมา ถาอ้าย
5อาจารย์ ดร. เกษราพร ทิราวงศ์
6อาจารย์ ดร. คนิติน สมานมิตร
7อาจารย์ ดร. จันทร์จิรา นันตา
8รองศาสตราจารย์ ดร. ณัฐพร จันทร์ฉาย
9อาจารย์ ดวงพร เพิ่มสุวรรณ
10รองศาสตราจารย์ ดร. ต่อลาภ คำโย
11อาจารย์ ดร. ถมรัตน์ ชัชวาลย์
12ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธรรมศักดิ์ พันธุ์แสนศรี
13อาจารย์ ดร. ธัญญรัตน์ เชื้อสะอาด
14อาจารย์ ธิติ วานิชดิลกรัตน์
15อาจารย์ ธีราพัฒน์ จักรเงิน
16อาจารย์ ดร. นฤพนธ์ เลิศกาญจนาพร
17อาจารย์ ดร. น้ำฝน รักประยูร
18อาจารย์ ดร. ประกิตต์ โกะสูงเนิน
19ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปัญจพร คำโย
20อาจารย์ ดร. ปิยะพิศ ขอนแก่น
21นาย เปรมชัย สุทธคุณ
22อาจารย์ ดร. พัชรณัฐ ดาวดึงษ์
23อาจารย์ ดร. พัตรเพ็ญ เพ็ญจำรัส
24ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิชญาพร อายุมั่น
25ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิชิตร์ วรรณคำ
26อาจารย์ ดร. พิรานันท์ จันทาพูน
27ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัทราพร ผูกคล้าย
28นายสัตวแพทย์ มรกต วงศ์หน่อ
29ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มัชฌิมา ศุภวิมลพันธ์
30ผู้ช่วยศาสตราจารย ดร. รัฐพงศ์ ปกแก้ว
31อาจารย์ ดร. ละออทิพย์ นะโลกา
32อาจารย์ ดร. วรรณอุบล สิงห์อยู่เจริญ
33ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรรณา มังกิตะ
34ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรศิลป์ มาลัยทอง
35ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรัญญู รีรมย์
36อาจารย์ ดร. วัชรี เลขะวิพัฒน์
37ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัฒนา วณิชชานนท์
38อาจารย์ ดร. วันทนีย์ แพงศรี
39อาจารย์ ดร. วันวสา วิโรจนารมย์
40อาจารย์ ดร. วาศิณี ปานจันทร์
41นาง วิจิตรา กระต่ายทอง
42อาจารย์ ดร. วิลาสินี บุญธรรม
43รองศาสตราจารย์ ดร. วีรนันท์ ไชยมณี
44อาจารย์ ดร. ศรายุทธ ตรีรัตน์
45อาจารย์ ศรีสุดา ทาหาร
46ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศศิกานต์ คู่วัฒนา
47ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริพร พันธุลี
48อาจารย์ ศิริลักษณ์ สุขเจริญ
49อาจารย์ ดร. ศิริโสภา อินขะ วรรณวงศ์
50อาจารย์ ดร. สมบัติ กันบุตร
51อาจารย์ สรียา ทรัพย์ศิริ
52อาจารย์ ดร. สิทธิเดศ ศรีน้อย
53อาจารย์ ดร. สิริยุพา เลิศกาญจนาพร
54อาจารย์ ดร. อนุวัฒน์ จรัสรัตนไพบูลย์
55อาจารย์ อโนชา สุภาวกุล
56อาจารย์ ดร. อภิรดี เสียงสืบชาติ
57อาจารย์ อลิษา อินจันทร์
58อาจารย์ ดร. อำนวยพร ใหญ่ยิ่ง
59ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อิศรา วัฒนนภาเกษม
60อาจารย์ ดร. อิสรีย์ ฮาวปินใจ
61อาจารย์ ดร. โอฬาร อ่องฬะ
ระบบสำนักงานอิเลคทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
E-Office System Maejo University Phrae Campus
พัฒนาระบบโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร  0 5464 8593-5 ต่อ 6093