Skip Navigation Links
 
 • ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
  จิตอาสาพัฒนาเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย
 • TOR สายสนับสนุน :
  5.3 การเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอก
 • TOR สายวิชาการ :
 • รายละเอียด :
  ด้วยศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ได้กำหนดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย ในวันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า)
 • วันที่ :
  25 พฤศจิกายน 2565-25 พฤศจิกายน 2565
 • เวลา :
  09.00-10.30 น.
 • สถานที่ :
  ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดแพร่ (บริเวณถ้ำผานางคอย)
 • ลงทะเบียน :
  23 พฤศจิกายน 2565-24 พฤศจิกายน 2565
 • จำนวนที่รับ :
  50
 QR code


หมดเวลาลงทะเบียน
×

Test

รายชื่อผู้เข้าร่วม กิจกรรม/โครงการ

ยอดผู้ลงทะเบียน  คน


ลำดับที่รายชื่อ
1นางสาว ขนิษฐา เกตุสุวรรณ์
2นาย จตุพล มูลเมือง
3อาจารย์ ดร. จันทร์จิรา นันตา
4นาย จำเริญ วงศ์โพธิ์
5นางสาว จุฬาลักษณ์ เครื่องดี
6นางสาว ฉลวย จันศรี
7นางสาว ถิรนันท์ กิติคู้
8นาง บุษบง เสนรังษี
9นางสาว ปธัสนันท์ แดงประทุม
10นาง ปิยะวดี ช่างทองเก่ง
11ว่าที่ ร.ท. พีระสันต์ กระต่ายทอง
12นาง แพรวพรรณ ใจกาศ
13นาย ภูวดล ฝั้นสัญจร
14อาจารย์ ดร. ละออทิพย์ นะโลกา
15นาย วัชรินทร์ วงศ์เมือง
16นาย วัลลภ อัฐวงศ์
17นาง วาสนา วรรณคำ
18นาง วิจิตรา กระต่ายทอง
19ดร. ศตพล กัลยา
20นาย ศักดา ปินตาวงค์
21อาจารย์ ดร. ศิริโสภา อินขะ วรรณวงศ์
22นาย สมเชิด กั๋นไก้
23นาย สิทิไวกูล ทิราวงศ์
24นาง สุธิดา นะภิใจ
25ว่าที่ร้อยตรี สุรศักดิ์ ชัยวิเศษ
26นาง เหมสุดา แก้วกอง
27อาจารย์ ดร. อนุวัฒน์ จรัสรัตนไพบูลย์
28นางสาว อภิญญา ชุ่มอินถา
29นาง อัญชลี ปินตาวงค์
30นาย อุเทน นะภิใจ
ระบบสำนักงานอิเลคทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
E-Office System Maejo University Phrae Campus
พัฒนาระบบโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร  0 5464 8593-5 ต่อ 6093