Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types. ระบบสำนักงานอิเล็คทรอนิกส์:: E-Office Maejo :: University Phrae Campus
 
Skip Navigation Links
 
 • ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา (ทาสี) เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
 • TOR สายสนับสนุน :
  5.3 การเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอก
 • TOR สายวิชาการ :
 • รายละเอียด :
  กิจกรรม จิตอาสาพัฒนาเพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณกิจกรรรมวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 ที่ว่าการอำเภอร้องกวาง ตำบลร้องกวาง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยได้ร่วมมีกิจกรรมดังนี้ 1.ลอกคูคลอง ลำห้วยร้องกวาง 2.พัฒนาตัดแต่งกิ่งไม้ ดายหญ้า พรวนดิน ใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช และรดน้ำต้นไม้ 3.ทาสีฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5
 • วันที่ :
  21 ตุลาคม 2565-21 ตุลาคม 2565
 • เวลา :
  09.00-10.30 น.
 • สถานที่ :
  บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 ที่ว่าการอำเภอร้องกวาง
 • ลงทะเบียน :
  20 ตุลาคม 2565-20 ตุลาคม 2565
 • จำนวนที่รับ :
  50
 QR code


หมดเวลาลงทะเบียน
×

Test

รายชื่อผู้เข้าร่วม กิจกรรม/โครงการ

ยอดผู้ลงทะเบียน  คน


ลำดับที่รายชื่อ
1นาย จำเริญ วงศ์โพธิ์
2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประดุง สวนพุฒ
3นาย ภูวดล ฝั้นสัญจร
4นาย วัชรินทร์ วงศ์เมือง
5นาย วัลลภ อัฐวงศ์
6นาง ศิรภัสสร กันถาด
7นาย สมเชิด กั๋นไก้
8นาย สมศักดิ์ กันถาด
9นาย สิงหา เถระ
10นาง เหมสุดา แก้วกอง
11นาย อัมฤทธิ์ เขื่อนโพธิ์
12นาย อุเทน นะภิใจ
ระบบสำนักงานอิเลคทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
E-Office System Maejo University Phrae Campus
พัฒนาระบบโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร  0 5464 8593-5 ต่อ 6093