Skip Navigation Links
 
 • ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
  รับฟังการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้เข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีม.แม่โจ้-แพร่ฯ (นางสาวจุฬาลักษณ์ เครื่องดี)
 • TOR สายสนับสนุน :
  5.3 การเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอก
 • TOR สายวิชาการ :
 • รายละเอียด :
  รับฟังการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้เข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีม.แม่โจ้-แพร่ฯ ของ นางสาวจุฬาลักษณ์ เครื่องดี (จัดออนไลน์ Ms Teams สำหรับคณะกรรมการจากส่วนกลาง เท่านั้น)
 • วันที่ :
  8 ธันวาคม 2565-8 ธันวาคม 2565
 • เวลา :
  14.00-14.30 น.
 • สถานที่ :
  ห้องประชุมกวางบุษราคัม ชั้น 3 อาคารนำชัย ทนุผล
 • ลงทะเบียน :
  29 พฤศจิกายน 2565-7 ธันวาคม 2565
 • จำนวนที่รับ :
  80
 QR code


หมดเวลาลงทะเบียน
×

Test

รายชื่อผู้เข้าร่วม กิจกรรม/โครงการ

ยอดผู้ลงทะเบียน  คน


ลำดับที่รายชื่อ
1ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กมลพร ปานง่อม
2อาจารย์ ดร. เกษราพร ทิราวงศ์
3นางสาว ฉลวย จันศรี
4นางสาว ถิรนันท์ กิติคู้
5นาง ธนันธรณ์ วุฒิญาณ
6นาย ธนากร แนวพิชิต
7ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธรรมศักดิ์ พันธุ์แสนศรี
8อาจารย์ ธิติ วานิชดิลกรัตน์
9อาจารย์ ดร. นฤพนธ์ เลิศกาญจนาพร
10นาง บุษบง เสนรังษี
11นาง ปิยะวดี ช่างทองเก่ง
12ว่าที่ ร.ท. พีระสันต์ กระต่ายทอง
13นาย วงศ์วริศ วงศ์นาค
14อาจารย์ ดร. วรรณอุบล สิงห์อยู่เจริญ
15ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรศิลป์ มาลัยทอง
16นาย วรากร พลเสน
17นาง วาสนา วรรณคำ
18นาง วิจิตรา กระต่ายทอง
19ดร. ศตพล กัลยา
20นาย ศักดา ปินตาวงค์
21อาจารย์ ดร. ศิริโสภา อินขะ วรรณวงศ์
22อาจารย์ ดร. สมบัติ กันบุตร
23นาย สิทิไวกูล ทิราวงศ์
24นาย สุทิน สามาทอง
25นาง สุธิดา นะภิใจ
26ว่าที่ร้อยตรี สุรศักดิ์ ชัยวิเศษ
27อาจารย์ ดร. อนุวัฒน์ จรัสรัตนไพบูลย์
28อาจารย์ อโนชา สุภาวกุล
29นาย อภิสิทธิ์ รัตนปภานันท์
30นาง อัญชลี ปินตาวงค์
31อาจารย์ ดร. อำนวยพร ใหญ่ยิ่ง
32ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อิศรา วัฒนนภาเกษม
33นาย อุเทน นะภิใจ
ระบบสำนักงานอิเลคทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
E-Office System Maejo University Phrae Campus
พัฒนาระบบโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร  0 5464 8593-5 ต่อ 6093