Skip Navigation Links
 
 • ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
  พิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
 • TOR สายสนับสนุน :
  5.3 การเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอก
 • TOR สายวิชาการ :
 • รายละเอียด :
  ขอเชิญบุคลากรทุกท่านเข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน และมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง โดยจัดพร้อมกันทั่วประเทศ ในวันอังคารที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 07.45 น. ณ ห้องประชุมพระมหาโพธิวงศาจารย์ (ตุ๊ลุงจี๋) อาคารพลังแม่โจ้สามัคคี โดยมีการแต่งกาย ดังนี้ - ข้าราชการ, พนง.มหาวิทยาลัย : แต่งชุดเครื่องแบบปกติขาว - นิสิต นักศึกษา : ชุดเครื่องแบบนักศึกษา - พนักงานส่วนงาน, ลูกจ้างโครงการจ้างเหมา, ประชาชนทั่วไป : แต่งชุดสุภาพโทนสีขาว **โปรดหลีกเลี่ยงเครื่องแต่งกายชุดสีดำ** ผู้เข้าร่วมพิธีทุกคนสวมหน้ากากอนามัยสีขาว หรือหน้ากากผ้าสีขาว ตลอดการเข้าร่วมพิธี
 • วันที่ :
  20 ธันวาคม 2565-20 ธันวาคม 2565
 • เวลา :
  07.30-10.00 น.
 • สถานที่ :
  ห้องประชุมพระมหาโพธิวงศาจารย์ (ตุ๊ลุงจี๋) อาคารพลังแม่โจ้สามัคคี
 • ลงทะเบียน :
  19 ธันวาคม 2565-19 ธันวาคม 2565
 • จำนวนที่รับ :
  80
 QR code


หมดเวลาลงทะเบียน
×

Test

รายชื่อผู้เข้าร่วม กิจกรรม/โครงการ

ยอดผู้ลงทะเบียน  คน


ลำดับที่รายชื่อ
1ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กมลพร ปานง่อม
2อาจารย์ กรรณิการ์ มอญแก้ว
3นาย กิติพงษ์ วุฒิญาณ
4อาจารย์ ดร. เกษราพร ทิราวงศ์
5นางสาว ขนิษฐา เกตุสุวรรณ์
6อาจารย์ ดร. จันทร์จิรา นันตา
7นาย จำเริญ วงศ์โพธิ์
8นางสาว จุฬาลักษณ์ เครื่องดี
9นางสาว ฉลวย จันศรี
10อาจารย์ ดร. ฉันทนา ซูแสวงทรัพย์
11นางสาว ถิรนันท์ กิติคู้
12นาย ทศพล กันยากิจ
13อาจารย์ ทิพารัตน์ สหตรงจิตร
14นาง ธนันธรณ์ วุฒิญาณ
15อาจารย์ ดร. ธัญญรัตน์ เชื้อสะอาด
16ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธิติ วานิชดิลกรัตน์
17นาง นันทนิตย์ เขื่อนเชียงสา
18นาง บุษบง เสนรังษี
19อาจารย์ ดร. ปณิธี บุญสา
20นางสาว ปธัสนันท์ แดงประทุม
21นาง ปรียฉัตร บุนนาค
22ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปัญจพร คำโย
23อาจารย์ ดร. ปิยะพิศ ขอนแก่น
24นาง ปิยะวดี ช่างทองเก่ง
25นาย เปรมชัย สุทธคุณ
26อาจารย์ ดร. พัชรณัฐ ดาวดึงษ์
27อาจารย์ ดร. พัตรเพ็ญ เพ็ญจำรัส
28อาจารย์ ดร. พิรานันท์ จันทาพูน
29ว่าที่ ร.ท. พีระสันต์ กระต่ายทอง
30นาง แพรวพรรณ ใจกาศ
31นาย ภาคภูมิ บุญมาภิ
32นาย ภิญโญ ผลงาม
33ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มณฑล นอแสงศรี
34อาจารย์ ดร. รัชนีวรรณ คำตัน
35ผู้ช่วยศาสตราจารย ดร. รัฐพงศ์ ปกแก้ว
36อาจารย์ ดร. ละออทิพย์ นะโลกา
37นาย วงศ์วริศ วงศ์นาค
38อาจารย์ ดร. วรรณอุบล สิงห์อยู่เจริญ
39ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรรณา มังกิตะ
40ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรศิลป์ มาลัยทอง
41นาย วรากร พลเสน
42อาจารย์ ดร. วัชรี เลขะวิพัฒน์
43อาจารย์ ดร. วาศิณี ปานจันทร์
44นาง วาสนา วรรณคำ
45นาง วิจิตรา กระต่ายทอง
46รองศาสตราจารย์ ดร. วีรนันท์ ไชยมณี
47ดร. ศตพล กัลยา
48นาย ศักดา ปินตาวงค์
49นาง ศิรภัสสร กันถาด
50อาจารย์ ดร. ศุกรี อยู่สุข
51ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ กันบุตร
52นาย สมศักดิ์ กันถาด
53อาจารย์ สรียา ทรัพย์ศิริ
54นาย สิทิไวกูล ทิราวงศ์
55อาจารย์ ดร. สิริยุพา เลิศกาญจนาพร
56นาง สุธิดา นะภิใจ
57ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรพงษ์ ทองเรือง
58ว่าที่ร้อยตรี สุรศักดิ์ ชัยวิเศษ
59นาง สุรัลชนา มะโนเนือง
60นาง เหมสุดา แก้วกอง
61นาย อดิสรณ์ สมบัติโต
62นาย อนุกูล จันทร์แก้ว
63นาย อภิสิทธิ์ รัตนปภานันท์
64อาจารย์ อลิษา อินจันทร์
65นางสาว อังคณา ชมภูมิ่ง
66นาง อัญชลี ปินตาวงค์
67ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อิศรา วัฒนนภาเกษม
68อาจารย์ ดร. อิสรีย์ ฮาวปินใจ
69นาย อุเทน นะภิใจ
70อาจารย์ อุบลวรรณ สุภาแสน
71อาจารย์ ดร. โอฬาร อ่องฬะ
ระบบสำนักงานอิเลคทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
E-Office System Maejo University Phrae Campus
พัฒนาระบบโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร  0 5464 8593-5 ต่อ 6093