Skip Navigation Links
 
 • ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
  โครงการสานสัมพันธ์บุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2565
 • TOR สายสนับสนุน :
  5.3 การเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอก
 • TOR สายวิชาการ :
 • รายละเอียด :
 • วันที่ :
  28 ธันวาคม 2565-28 ธันวาคม 2565
 • เวลา :
  09.00-13.30 น.
 • สถานที่ :
  ณ บริเวณด้านหน้าอาคารนำชัย ทนุผล
 • ลงทะเบียน :
  23 ธันวาคม 2565-27 ธันวาคม 2565
 • จำนวนที่รับ :
  100
 QR code


ขออภัยปิดลงทะเบียน เนื่องจากมีผู้ลงทะเบียนครบแล้ว
×

Test

รายชื่อผู้เข้าร่วม กิจกรรม/โครงการ

ยอดผู้ลงทะเบียน  คน


ลำดับที่รายชื่อ
1นางสาว กนกพรรณ ศุขรักษ์
2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กมลพร ปานง่อม
3อาจารย์ กรรณิการ์ มอญแก้ว
4ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กรรณิการ์ กาญจันดา
5ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กฤษดา พงษ์การัณยภาส
6อาจารย์ กษมา ถาอ้าย
7นาย กิติพงษ์ วุฒิญาณ
8อาจารย์ ดร. เกษราพร ทิราวงศ์
9นางสาว ขนิษฐา เกตุสุวรรณ์
10อาจารย์ ดร. คนิติน สมานมิตร
11นาย จตุพล มูลเมือง
12อาจารย์ ดร. จันทร์จิรา นันตา
13นาย จำเริญ วงศ์โพธิ์
14นางสาว จุฬาลักษณ์ เครื่องดี
15นางสาว ฉลวย จันศรี
16นาย ณัฏฐวุฒิ ทรวงแก้ว
17อาจารย์ ดวงพร เพิ่มสุวรรณ
18ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดุจดาว คนยัง
19รองศาสตราจารย์ ดร. ต่อลาภ คำโย
20อาจารย์ ดร. ถมรัตน์ ชัชวาลย์
21นาย ถวิล ยานะวิน
22นางสาว ถิรนันท์ กิติคู้
23นาย ทนง จ๋าวรรณกาศ
24นาย ทศพล กันยากิจ
25อาจารย์ ทิพารัตน์ สหตรงจิตร
26อาจารย์ ธนวัฒน์ ปินตา
27นางสาว ธนันท์ฐิตา สะปู
28นาง ธนันธรณ์ วุฒิญาณ
29นาย ธนากร แนวพิชิต
30ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนากร ลัทธิ์ถีระสุวรรณ
31ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธรรมศักดิ์ พันธุ์แสนศรี
32อาจารย์ ดร. ธัญญรัตน์ เชื้อสะอาด
33อาจารย์ ธิติ วานิชดิลกรัตน์
34นาง นันทนิตย์ เขื่อนเชียงสา
35นางสาว บังอร ปินนะ
36นาง บุษบง เสนรังษี
37นางสาว ปธัสนันท์ แดงประทุม
38ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประดุง สวนพุฒ
39นาย ปรีชา วาระยา
40นาง ปรียฉัตร บุนนาค
41ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปัญจพร คำโย
42นาย ปิยะบุตร โพธิคามบำรุง
43อาจารย์ ดร. ปิยะพิศ ขอนแก่น
44นาง ปิยะวดี ช่างทองเก่ง
45นาย เปรมชัย สุทธคุณ
46อาจารย์ ดร. พัชรณัฐ ดาวดึงษ์
47อาจารย์ ดร. พัตรเพ็ญ เพ็ญจำรัส
48ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิชญาพร อายุมั่น
49ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิชิตร์ วรรณคำ
50อาจารย์ ดร. พิรานันท์ จันทาพูน
51นาง แพรวพรรณ ใจกาศ
52ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัทราพร ผูกคล้าย
53นาย ภาคภูมิ บุญมาภิ
54นาย ภิญโญ ผลงาม
55นาย ภูวดล ฝั้นสัญจร
56นายสัตวแพทย์ มรกต วงศ์หน่อ
57นาย มรรยาท กาศวิราช
58อาจารย์ ดร. รัชนีวรรณ คำตัน
59นาย รัฐภูมิ กาศสกุล
60อาจารย์ ดร. ละออทิพย์ นะโลกา
61ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลักขณา พันธุ์แสนศรี
62นาย วงศ์วริศ วงศ์นาค
63อาจารย์ ดร. วรรณอุบล สิงห์อยู่เจริญ
64ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรรณา มังกิตะ
65ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรศิลป์ มาลัยทอง
66ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรัญญู รีรมย์
67นาย วรากร พลเสน
68นาย วราวุธ อัฐวงศ์
69นาย วัชระ กาศสกุล
70นาย วัชรินทร์ วงศ์เมือง
71อาจารย์ ดร. วัชรี เลขะวิพัฒน์
72อาจารย์ ดร. วันทนีย์ แพงศรี
73อาจารย์ ดร. วันวสา วิโรจนารมย์
74นาย วัลลภ อัฐวงศ์
75อาจารย์ ดร. วาศิณี ปานจันทร์
76นาง วาสนา วรรณคำ
77นาง วิจิตรา กระต่ายทอง
78อาจารย์ ดร. วิลาสินี บุญธรรม
79รองศาสตราจารย์ ดร. วีรนันท์ ไชยมณี
80ดร. ศตพล กัลยา
81อาจารย์ ดร. ศรายุทธ ตรีรัตน์
82อาจารย์ ศรีสุดา ทาหาร
83ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศศิกานต์ คู่วัฒนา
84อาจารย์ ศศิมินตรา บุญรักษา
85นาย ศักดา ปินตาวงค์
86นาง ศิรภัสสร กันถาด
87อาจารย์ ศิริลักษณ์ สุขเจริญ
88อาจารย์ ดร. ศิริโสภา อินขะ วรรณวงศ์
89อาจารย์ ดร. ศุกรี อยู่สุข
90นาย สมเชิด กั๋นไก้
91อาจารย์ ดร. สมบัติ กันบุตร
92นาย สมโภช มาหน้อย
93นาย สมศักดิ์ กันถาด
94นางสาว สรัญญา โชติรัตน์
95อาจารย์ สรียา ทรัพย์ศิริ
96นาย สิงหา เถระ
97อาจารย์ ดร. สิทธิเดศ ศรีน้อย
98นาย สิทิไวกูล ทิราวงศ์
99อาจารย์ ดร. สิริยุพา เลิศกาญจนาพร
100นาย สุทิน สามาทอง
101นาง สุธิดา นะภิใจ
102ว่าที่ร้อยตรี สุรศักดิ์ ชัยวิเศษ
103นาง สุรัลชนา มะโนเนือง
104นาง เหมสุดา แก้วกอง
105รองศาสตราจารย์ ดร. แหลมไทย อาษานอก
106นาย อดิสรณ์ สมบัติโต
107นาย อนิรุธ กาศสกุล
108นาย อนุกูล จันทร์แก้ว
109อาจารย์ ดร. อนุวัฒน์ จรัสรัตนไพบูลย์
110อาจารย์ อโนชา สุภาวกุล
111นางสาว อภิญญา ชุ่มอินถา
112นาย อภิสิทธิ์ รัตนปภานันท์
113อาจารย์ อลิษา อินจันทร์
114นางสาว อังคณา ชมภูมิ่ง
115นาง อัญชลี ปินตาวงค์
116นาย อัมฤทธิ์ เขื่อนโพธิ์
117อาจารย์ ดร. อำนวยพร ใหญ่ยิ่ง
118ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อิศรา วัฒนนภาเกษม
119อาจารย์ ดร. อิสรีย์ ฮาวปินใจ
120นาย อุเทน นะภิใจ
121อาจารย์ อุบลวรรณ สุภาแสน
122นาย เอกลักษณ์ เสาทิ
ระบบสำนักงานอิเลคทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
E-Office System Maejo University Phrae Campus
พัฒนาระบบโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร  0 5464 8593-5 ต่อ 6093