Skip Navigation Links
 
 • ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
  วันที่ 21 ธันวาคม 2565 นำรายได้เข้าหน่วยงานจากกิจกรรมการเข้าศึกษาดูงาน ร.ร บ้านคุ้ม
 • TOR สายสนับสนุน :
  5.3 การเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอก
 • TOR สายวิชาการ :
 • รายละเอียด :
  ร.ร บ้านคุ้ม เข้าศึกษาดูงาน - 21 ธันวาคม 2565
 • วันที่ :
  21 ธันวาคม 2565-21 ธันวาคม 2565
 • เวลา :
  12.30-16.00 น.
 • สถานที่ :
  มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
 • ลงทะเบียน :
  1 ธันวาคม 2565-1 ธันวาคม 2565
 • จำนวนที่รับ :
  10
 QR code


ขออภัยปิดลงทะเบียน เนื่องจากมีผู้ลงทะเบียนครบแล้ว
×

Test

รายชื่อผู้เข้าร่วม กิจกรรม/โครงการ

ยอดผู้ลงทะเบียน  คน


ลำดับที่รายชื่อ
1ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กมลพร ปานง่อม
2อาจารย์ ดร. ถมรัตน์ ชัชวาลย์
3นาย บัญชา เชาว์แล่น
4นาย ปิยะบุตร โพธิคามบำรุง
5ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัทราพร ผูกคล้าย
6ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มณฑล นอแสงศรี
7อาจารย์ ดร. วันทนีย์ แพงศรี
8อาจารย์ ดร. วาศิณี ปานจันทร์
9อาจารย์ ดร. สิทธิเดศ ศรีน้อย
10นางสาว อังคณา ชมภูมิ่ง
ระบบสำนักงานอิเลคทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
E-Office System Maejo University Phrae Campus
พัฒนาระบบโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร  0 5464 8593-5 ต่อ 6093