Skip Navigation Links
 
 • ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
  วันที่ 17 ธันวาคม 2565 นำเข้ารายได้เข้าหน่วยงานงานจากกิจกรรมค่ายวิชาการโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา2565 ร.ร อนุบาลแพร่
 • TOR สายสนับสนุน :
  5.3 การเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอก
 • TOR สายวิชาการ :
 • รายละเอียด :
  ร.ร อนุบาลแพร่ กิจกรรมค่ายวิชาการโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา2565 - 17ธันวาคม 2565
 • วันที่ :
  17 ธันวาคม 2565-17 ธันวาคม 2565
 • เวลา :
  08.00-16.00 น.
 • สถานที่ :
  ร.ร อนุบาลแพร่ กิจกรรมค่ายวิชาการโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา2565 - 17ธันวาคม 2565
 • ลงทะเบียน :
  1 ธันวาคม 2565-1 ธันวาคม 2565
 • จำนวนที่รับ :
  20
 QR code


หมดเวลาลงทะเบียน
×

Test

รายชื่อผู้เข้าร่วม กิจกรรม/โครงการ

ยอดผู้ลงทะเบียน  คน


ลำดับที่รายชื่อ
1ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กมลพร ปานง่อม
2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ขวัญจรัส เชิงปัญญา
3อาจารย์ ดร. คนิติน สมานมิตร
4อาจารย์ ดร. ถมรัตน์ ชัชวาลย์
5อาจารย์ ดร. ธัญญรัตน์ เชื้อสะอาด
6นาย บัญชา เชาว์แล่น
7ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประดุง สวนพุฒ
8นาย ปิยะบุตร โพธิคามบำรุง
9ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัทราพร ผูกคล้าย
10ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มณฑล นอแสงศรี
11นาย วราวุธ อัฐวงศ์
12อาจารย์ ดร. วาศิณี ปานจันทร์
13ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศศิกานต์ คู่วัฒนา
14อาจารย์ ดร. สิทธิเดศ ศรีน้อย
15นาง สุรัลชนา มะโนเนือง
16นางสาว อังคณา ชมภูมิ่ง
ระบบสำนักงานอิเลคทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
E-Office System Maejo University Phrae Campus
พัฒนาระบบโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร  0 5464 8593-5 ต่อ 6093