Skip Navigation Links
 
 • ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย (วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ)
 • TOR สายสนับสนุน :
  5.3 ร่วมกิจกรรมจิตอาสา
 • TOR สายวิชาการ :
  กิจกรรมจิตอาสาที่หน่วยงานภายนอกขอความร่วมมือ
 • รายละเอียด :
 • วันที่ :
  2 เมษายน 2566-2 เมษายน 2566
 • เวลา :
  09.00-10.00 น.
 • สถานที่ :
  โรงเรียนร้องเข็มวิทยา (พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา) หมู่ 2 ตำบลร้องเข็ม อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
 • ลงทะเบียน :
  16 มกราคม 2566-1 เมษายน 2566
 • จำนวนที่รับ :
  12
 QR code


ขออภัยปิดลงทะเบียน เนื่องจากมีผู้ลงทะเบียนครบแล้ว
×

Test

รายชื่อผู้เข้าร่วม กิจกรรม/โครงการ

ยอดผู้ลงทะเบียน  คน


ลำดับที่รายชื่อ
1นางสาว จุฬาลักษณ์ เครื่องดี
2อาจารย์ ดวงพร เพิ่มสุวรรณ
3อาจารย์ ทิพารัตน์ สหตรงจิตร
4อาจารย์ ธนวัฒน์ ปินตา
5ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิชญาพร อายุมั่น
6ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มัชฌิมา ศุภวิมลพันธ์
7อาจารย์ ดร. วาศิณี ปานจันทร์
8ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศศิกานต์ คู่วัฒนา
9อาจารย์ ศศิมินตรา บุญรักษา
10ว่าที่ร้อยตรี สุรศักดิ์ ชัยวิเศษ
11นาง อัญชลี ปินตาวงค์
12อาจารย์ ดร. อำนวยพร ใหญ่ยิ่ง
ระบบสำนักงานอิเลคทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
E-Office System Maejo University Phrae Campus
พัฒนาระบบโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร  0 5464 8593-5 ต่อ 6093