Skip Navigation Links
 
 • ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย (วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช)
 • TOR สายสนับสนุน :
  5.3 ร่วมกิจกรรมจิตอาสา
 • TOR สายวิชาการ :
 • รายละเอียด :
 • วันที่ :
  25 เมษายน 2566-25 เมษายน 2566
 • เวลา :
  09.00-10.00 น.
 • สถานที่ :
  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางร้อง
 • ลงทะเบียน :
  16 มกราคม 2566-24 เมษายน 2566
 • จำนวนที่รับ :
  10
 QR code


หมดเวลาลงทะเบียน
×

Test

รายชื่อผู้เข้าร่วม กิจกรรม/โครงการ

ยอดผู้ลงทะเบียน  คน


ลำดับที่รายชื่อ
1อาจารย์ ดร. นฤพนธ์ เลิศกาญจนาพร
2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัทราพร ผูกคล้าย
3นาง สุธิดา นะภิใจ
4นาย อนุกูล จันทร์แก้ว
5นาย อุเทน นะภิใจ
ระบบสำนักงานอิเลคทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
E-Office System Maejo University Phrae Campus
พัฒนาระบบโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร  0 5464 8593-5 ต่อ 6093