Skip Navigation Links
 
 • ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย (วันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว)
 • TOR สายสนับสนุน :
  5.3 ร่วมกิจกรรมจิตอาสา
 • TOR สายวิชาการ :
 • รายละเอียด :
 • วันที่ :
  30 พฤษภาคม 2566-30 พฤษภาคม 2566
 • เวลา :
  09.00-10.00 น.
 • สถานที่ :
  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง
 • ลงทะเบียน :
  16 มกราคม 2566-29 พฤษภาคม 2566
 • จำนวนที่รับ :
  10
 QR code


หมดเวลาลงทะเบียน
×

Test

รายชื่อผู้เข้าร่วม กิจกรรม/โครงการ

ยอดผู้ลงทะเบียน  คน


ลำดับที่รายชื่อ
1อาจารย์ ดร. ปณิธี บุญสา
2อาจารย์ ศิริลักษณ์ สุขเจริญ
3อาจารย์ ดร. สมบัติ กันบุตร
4อาจารย์ ดร. อำนวยพร ใหญ่ยิ่ง
5อาจารย์ ดร. อิสรีย์ ฮาวปินใจ
ระบบสำนักงานอิเลคทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
E-Office System Maejo University Phrae Campus
พัฒนาระบบโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร  0 5464 8593-5 ต่อ 6093