Skip Navigation Links
 
 • ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย (วันแม่แห่งชาติ)
 • TOR สายสนับสนุน :
  5.3 ร่วมกิจกรรมจิตอาสา
 • TOR สายวิชาการ :
  กิจกรรมจิตอาสาที่มหาวิทยาลัยขอความร่วมมือ
 • รายละเอียด :
 • วันที่ :
  12 สิงหาคม 2566-12 สิงหาคม 2566
 • เวลา :
  08.30-10.00 น.
 • สถานที่ :
  ฟาร์มสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ม.แม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
 • ลงทะเบียน :
  16 มกราคม 2566-11 สิงหาคม 2566
 • จำนวนที่รับ :
  80
 QR code


หมดเวลาลงทะเบียน
×

Test

รายชื่อผู้เข้าร่วม กิจกรรม/โครงการ

ยอดผู้ลงทะเบียน  คน


ลำดับที่รายชื่อ
1ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กมลพร ปานง่อม
2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กรรณิการ์ กาญจันดา
3ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กฤษดา พงษ์การัณยภาส
4อาจารย์ ดร. เกศินี วีรศิลป์
5อาจารย์ ดร. เกษราพร ทิราวงศ์
6อาจารย์ ดร. คนิติน สมานมิตร
7นาย จตุพล มูลเมือง
8อาจารย์ ดร. จันทร์จิรา นันตา
9นาย จำเริญ วงศ์โพธิ์
10นางสาว จุฬาลักษณ์ เครื่องดี
11รองศาสตราจารย์ ดร. ฑีฆา โยธาภักดี
12ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดุจดาว คนยัง
13อาจารย์ ดร. ถมรัตน์ ชัชวาลย์
14นางสาว ธนันท์ฐิตา สะปู
15นาย ธนากร แนวพิชิต
16อาจารย์ ดร. ธัญญรัตน์ เชื้อสะอาด
17นาง นันทนิตย์ เขื่อนเชียงสา
18อาจารย์ ดร. น้ำฝน รักประยูร
19อาจารย์ ดร. นิติกาญจน์ นาคประสม
20ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปัญจพร คำโย
21อาจารย์ ดร. ปิยะพิศ ขอนแก่น
22อาจารย์ ดร. พัชรณัฐ ดาวดึงษ์
23อาจารย์ ดร. พัตรเพ็ญ เพ็ญจำรัส
24ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิชญาพร อายุมั่น
25ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิชิตร์ วรรณคำ
26ว่าที่ ร.ท. พีระสันต์ กระต่ายทอง
27นาย ภิญโญ ผลงาม
28ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มณฑล นอแสงศรี
29นายสัตวแพทย์ มรกต วงศ์หน่อ
30ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มัชฌิมา ศุภวิมลพันธ์
31อาจารย์ ดร. ยุวดี พลพิทักษ์
32อาจารย์ ดร. ละออทิพย์ นะโลกา
33อาจารย์ ดร. วรรณอุบล สิงห์อยู่เจริญ
34ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรรณา มังกิตะ
35ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรศิลป์ มาลัยทอง
36ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรัญญู รีรมย์
37อาจารย์ ดร. วัชรี เลขะวิพัฒน์
38อาจารย์ ดร. วันทนีย์ แพงศรี
39อาจารย์ ดร. วาศิณี ปานจันทร์
40นาง วาสนา วรรณคำ
41ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิกานดา ใหม่เฟย
42นาง วิจิตรา กระต่ายทอง
43อาจารย์ ดร. วิลาสินี บุญธรรม
44รองศาสตราจารย์ ดร. วีรนันท์ ไชยมณี
45ดร. ศตพล กัลยา
46อาจารย์ ดร. ศรายุทธ ตรีรัตน์
47ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศศิกานต์ คู่วัฒนา
48นาง ศิรภัสสร กันถาด
49อาจารย์ ดร. ศิริโสภา อินขะ วรรณวงศ์
50อาจารย์ ดร. ศุภลักษณ์ ศิริ
51อาจารย์ ดร. สมบัติ กันบุตร
52นาย สมศักดิ์ กันถาด
53อาจารย์ ดร. สิทธิเดศ ศรีน้อย
54นาย สิทิไวกูล ทิราวงศ์
55นาง สุธิดา นะภิใจ
56นาย อนุกูล จันทร์แก้ว
57อาจารย์ ดร. อนุวัฒน์ จรัสรัตนไพบูลย์
58อาจารย์ อโนชา สุภาวกุล
59อาจารย์ ดร. อภิรดี เสียงสืบชาติ
60อาจารย์ ดร. อำนวยพร ใหญ่ยิ่ง
61ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อิศรา วัฒนนภาเกษม
62อาจารย์ ดร. อิสรีย์ ฮาวปินใจ
63นาย อุเทน นะภิใจ
64อาจารย์ อุบลวรรณ สุภาแสน
ระบบสำนักงานอิเลคทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
E-Office System Maejo University Phrae Campus
พัฒนาระบบโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร  0 5464 8593-5 ต่อ 6093