Skip Navigation Links
 
 • ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย (วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าฯ
 • TOR สายสนับสนุน :
  5.4 เข้าร่วมพิธีในกิจกรรมวันสําคัญของชาติและเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา
 • TOR สายวิชาการ :
  4. กิจกรรมจิตอาสาที่หน่วยงานภายนอกขอความร่วมมือ ค่าน้ำหนัก 1
 • รายละเอียด :
 • วันที่ :
  18 ตุลาคม 2566-18 ตุลาคม 2566
 • เวลา :
  09.00-10.00 น.
 • สถานที่ :
  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางร้อง
 • ลงทะเบียน :
  16 มกราคม 2566-17 ตุลาคม 2566
 • จำนวนที่รับ :
  10
 QR code


ขออภัยปิดลงทะเบียน เนื่องจากมีผู้ลงทะเบียนครบแล้ว
×

Test

รายชื่อผู้เข้าร่วม กิจกรรม/โครงการ

ยอดผู้ลงทะเบียน  คน


ลำดับที่รายชื่อ
1ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กมลพร ปานง่อม
2อาจารย์ กษมา ถาอ้าย
3นาย กิติพงษ์ วุฒิญาณ
4นาย จตุพล มูลเมือง
5นาย จำเริญ วงศ์โพธิ์
6นางสาว จุฬาลักษณ์ เครื่องดี
7อาจารย์ ทิพารัตน์ สหตรงจิตร
8อาจารย์ ธนวัฒน์ ปินตา
9อาจารย์ ธิติ วานิชดิลกรัตน์
10นาง บุษบง เสนรังษี
11นางสาว ปธัสนันท์ แดงประทุม
12ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปัญจพร คำโย
13นาย ปิยะบุตร โพธิคามบำรุง
14อาจารย์ ดร. พิรานันท์ จันทาพูน
15ว่าที่ ร.ท. พีระสันต์ กระต่ายทอง
16นาง แพรวพรรณ ใจกาศ
17อาจารย์ ดร. ยุวดี พลพิทักษ์
18อาจารย์ ดร. ละออทิพย์ นะโลกา
19ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลักขณา พันธุ์แสนศรี
20อาจารย์ ดร. วันวสา วิโรจนารมย์
21ดร. ศตพล กัลยา
22อาจารย์ ศศิมินตรา บุญรักษา
23อาจารย์ ดร. ศุภลักษณ์ ศิริ
24นาย สิทิไวกูล ทิราวงศ์
25นาง สุธิดา นะภิใจ
26นาย อนุกูล จันทร์แก้ว
27อาจารย์ ดร. อิสรีย์ ฮาวปินใจ
28นาย อุเทน นะภิใจ
ระบบสำนักงานอิเลคทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
E-Office System Maejo University Phrae Campus
พัฒนาระบบโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร  0 5464 8593-5 ต่อ 6093