Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types. ระบบสำนักงานอิเล็คทรอนิกส์:: E-Office Maejo :: University Phrae Campus
 
Skip Navigation Links
 
 • ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย (วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชฯ)
 • TOR สายสนับสนุน :
  5.4 เข้าร่วมพิธีในกิจกรรมวันสําคัญของชาติและเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา
 • TOR สายวิชาการ :
  4. กิจกรรมจิตอาสาที่หน่วยงานภายนอกขอความร่วมมือ ค่าน้ำหนัก 1
 • รายละเอียด :
 • วันที่ :
  5 ธันวาคม 2566-5 ธันวาคม 2566
 • เวลา :
  10.00-11.00 น.
 • สถานที่ :
  ลำห้วยแม่ยางหลวง หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ยางฮ่อ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
 • ลงทะเบียน :
  16 มกราคม 2566-4 ธันวาคม 2566
 • จำนวนที่รับ :
  10
 QR code


ขออภัยปิดลงทะเบียน เนื่องจากมีผู้ลงทะเบียนครบแล้ว
×

Test

รายชื่อผู้เข้าร่วม กิจกรรม/โครงการ

ยอดผู้ลงทะเบียน  คน


ลำดับที่รายชื่อ
1ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กฤษดา พงษ์การัณยภาส
2อาจารย์ กษมา ถาอ้าย
3นาย จตุพล มูลเมือง
4รองศาสตราจารย์ ดร. ฑีฆา โยธาภักดี
5รองศาสตราจารย์ ดร. ณัฐพร จันทร์ฉาย
6นางสาว ธนันท์ฐิตา สะปู
7ว่าที่ ร.ท. พีระสันต์ กระต่ายทอง
8อาจารย์ ดร. รรินธร ธรรมกุลกระจ่าง
9อาจารย์ ดร. รัชนีวรรณ คำตัน
10นางสาว รัตนา ปัญญาเครือ
11ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลักขณา พันธุ์แสนศรี
12ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรัญญู รีรมย์
13อาจารย์ ดร. วันวสา วิโรจนารมย์
14รองศาสตราจารย์ ดร. วีรนันท์ ไชยมณี
15อาจารย์ ศิริลักษณ์ สุขเจริญ
16อาจารย์ ดร. อำนวยพร ใหญ่ยิ่ง
17อาจารย์ อุบลวรรณ สุภาแสน
18อาจารย์ ดร. โอฬาร อ่องฬะ
ระบบสำนักงานอิเลคทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
E-Office System Maejo University Phrae Campus
พัฒนาระบบโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร  0 5464 8593-5 ต่อ 6093