Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types. ระบบสำนักงานอิเล็คทรอนิกส์:: E-Office Maejo :: University Phrae Campus
 
Skip Navigation Links
 
 • ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
  โครงการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วย TOR ประจำปี 2566(สายสนับสนุน)
 • TOR สายสนับสนุน :
  5.3 การเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอก
 • TOR สายวิชาการ :
 • รายละเอียด :
 • วันที่ :
  24 มกราคม 2566-24 มกราคม 2566
 • เวลา :
  13.30-16.00 น.
 • สถานที่ :
  ห้องประชุมกวางบุษราคัม ชั้น 3 อาคารนำชัย ทนุผล
 • ลงทะเบียน :
  20 มกราคม 2566-23 มกราคม 2566
 • จำนวนที่รับ :
  50
 QR code


ขออภัยปิดลงทะเบียน เนื่องจากมีผู้ลงทะเบียนครบแล้ว
×

Test

รายชื่อผู้เข้าร่วม กิจกรรม/โครงการ

ยอดผู้ลงทะเบียน  คน


ลำดับที่รายชื่อ
1ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กฤษดา พงษ์การัณยภาส
2นาย กิติพงษ์ วุฒิญาณ
3นางสาว ขนิษฐา เกตุสุวรรณ์
4นาย จตุพล มูลเมือง
5นางสาว จุฬาลักษณ์ เครื่องดี
6นางสาว ฉลวย จันศรี
7นางสาว ถิรนันท์ กิติคู้
8นาย ทนง จ๋าวรรณกาศ
9นาย ทศพล กันยากิจ
10นางสาว ธนันท์ฐิตา สะปู
11นาง ธนันธรณ์ วุฒิญาณ
12นาย ธนากร แนวพิชิต
13นาง นันทนิตย์ เขื่อนเชียงสา
14นางสาว บังอร ปินนะ
15นาง บุษบง เสนรังษี
16นางสาว ปธัสนันท์ แดงประทุม
17นาง ปรียฉัตร บุนนาค
18นาย ปิยะบุตร โพธิคามบำรุง
19นาง ปิยะวดี ช่างทองเก่ง
20นาย เปรมชัย สุทธคุณ
21ว่าที่ ร.ท. พีระสันต์ กระต่ายทอง
22นาง แพรวพรรณ ใจกาศ
23นาย ภาคภูมิ บุญมาภิ
24นาย ภิญโญ ผลงาม
25นาย ภูวดล ฝั้นสัญจร
26นาย รัฐภูมิ กาศสกุล
27นาย วงศ์วริศ วงศ์นาค
28นาย วรากร พลเสน
29นาย วัชรินทร์ วงศ์เมือง
30นาย วัลลภ อัฐวงศ์
31นาง วาสนา วรรณคำ
32นาง วิจิตรา กระต่ายทอง
33รองศาสตราจารย์ ดร. วีรนันท์ ไชยมณี
34ดร. ศตพล กัลยา
35นาย ศักดา ปินตาวงค์
36นาง ศิรภัสสร กันถาด
37อาจารย์ ดร. ศุกรี อยู่สุข
38นาย สมศักดิ์ กันถาด
39นาย สิงหา เถระ
40นาย สิทิไวกูล ทิราวงศ์
41อาจารย์ ดร. สิริยุพา เลิศกาญจนาพร
42นาง สุธิดา นะภิใจ
43ว่าที่ร้อยตรี สุรศักดิ์ ชัยวิเศษ
44นาง สุรัลชนา มะโนเนือง
45นาง เหมสุดา แก้วกอง
46นาย อดิสรณ์ สมบัติโต
47นาย อภิสิทธิ์ รัตนปภานันท์
48นางสาว อังคณา ชมภูมิ่ง
49นาง อัญชลี ปินตาวงค์
50นาย อัมฤทธิ์ เขื่อนโพธิ์
51ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อิศรา วัฒนนภาเกษม
52นาย อุเทน นะภิใจ
ระบบสำนักงานอิเลคทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
E-Office System Maejo University Phrae Campus
พัฒนาระบบโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร  0 5464 8593-5 ต่อ 6093