Skip Navigation Links
 
 • ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
  กิจกรรมประกันคุณภาพฯ : ทบทวนเกณฑ์คุณภาพ AUN QA V.4
 • TOR สายสนับสนุน :
  2.2 ผลการประกันคุณภาพภายในของส่วนงาน
 • TOR สายวิชาการ :
 • รายละเอียด :
  เป้าหมาย : อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร/อาจารย์ผู้สอน/นักวิชาการศึกษาและผู้สนใจ *** ทั้งนี้กองพัฒนาคุณภาพฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จะสนับสนุนงบประมาณ _เบิกค่าใช้จ่าย (อาหารว่าง+อาหารกลางวัน) ให้สำหรับผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการออนไลน์เท่านั้น_ ... หมายเหตุ**ปิดระบบทันทีหากมีผู้ลงทะเบียนครบจำนวน
 • วันที่ :
  2 มีนาคม 2566-2 มีนาคม 2566
 • เวลา :
  09.00-16.00 น.
 • สถานที่ :
  ห้องประชุมกวางบุษราคัม
 • ลงทะเบียน :
  2 กุมภาพันธ์ 2566-20 กุมภาพันธ์ 2566
 • จำนวนที่รับ :
  70
 QR code


ขออภัยปิดลงทะเบียน เนื่องจากมีผู้ลงทะเบียนครบแล้ว
×

Test

รายชื่อผู้เข้าร่วม กิจกรรม/โครงการ

ยอดผู้ลงทะเบียน  คน


ลำดับที่รายชื่อ
1ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กมลพร ปานง่อม
2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กรรณิการ์ กาญจันดา
3อาจารย์ กรรณิการ์ มอญแก้ว
4นางสาว กรองทอง สิธิเกตุ
5อาจารย์ กษมา ถาอ้าย
6อาจารย์ ดร. เกศินี วีรศิลป์
7อาจารย์ ดร. เกษราพร ทิราวงศ์
8ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ขวัญจรัส เชิงปัญญา
9อาจารย์ ดร. คนิติน สมานมิตร
10อาจารย์ ดร. จันทร์จิรา นันตา
11อาจารย์ ดร. จิรพงศ์ ศรศักดานุภาพ
12นางสาว จุฬาลักษณ์ เครื่องดี
13นางสาว ฉลวย จันศรี
14อาจารย์ ดร. ฉันทนา ซูแสวงทรัพย์
15รองศาสตราจารย์ ดร. ฑีฆา โยธาภักดี
16รองศาสตราจารย์ ดร. ณัฐพร จันทร์ฉาย
17อาจารย์ ดวงพร เพิ่มสุวรรณ
18อาจารย์ ดร. ถมรัตน์ ชัชวาลย์
19นาย ทศพล กันยากิจ
20อาจารย์ ทิพารัตน์ สหตรงจิตร
21อาจารย์ ธนวัฒน์ ปินตา
22นาย ธนากร แนวพิชิต
23ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธรรมศักดิ์ พันธุ์แสนศรี
24อาจารย์ ดร. ธัญญรัตน์ เชื้อสะอาด
25อาจารย์ ธีราพัฒน์ จักรเงิน
26อาจารย์ ดร. นฤพนธ์ เลิศกาญจนาพร
27อาจารย์ ดร. น้ำฝน รักประยูร
28อาจารย์ ดร. ปณิธี บุญสา
29อาจารย์ ดร. ประกิตต์ โกะสูงเนิน
30ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประดุง สวนพุฒ
31ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปัญจพร คำโย
32อาจารย์ ดร. ปิยะพิศ ขอนแก่น
33นาง ปิยะวดี ช่างทองเก่ง
34อาจารย์ ดร. พัชรณัฐ ดาวดึงษ์
35อาจารย์ ดร. พัตรเพ็ญ เพ็ญจำรัส
36ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิชิตร์ วรรณคำ
37อาจารย์ ดร. พิรานันท์ จันทาพูน
38ว่าที่ ร.ท. พีระสันต์ กระต่ายทอง
39นาย ภูวดล ฝั้นสัญจร
40ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มณฑล นอแสงศรี
41ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มัชฌิมา ศุภวิมลพันธ์
42อาจารย์ ดร. รัชนีวรรณ คำตัน
43อาจารย์ ดร. ละออทิพย์ นะโลกา
44ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลักขณา พันธุ์แสนศรี
45อาจารย์ ดร. วรรณอุบล สิงห์อยู่เจริญ
46ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรรณา มังกิตะ
47อาจารย์ วรวุฒิ งามพิบูลเวท
48ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรศิลป์ มาลัยทอง
49ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรัญญู รีรมย์
50นาย วัชรินทร์ วงศ์เมือง
51อาจารย์ ดร. วัชรี เลขะวิพัฒน์
52ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัฒนา วณิชชานนท์
53อาจารย์ ดร. วันทนีย์ แพงศรี
54อาจารย์ ดร. วันวสา วิโรจนารมย์
55นาย วัลลภ อัฐวงศ์
56อาจารย์ ดร. วาศิณี ปานจันทร์
57นาง วาสนา วรรณคำ
58นาง วิจิตรา กระต่ายทอง
59อาจารย์ ดร. วิลาสินี บุญธรรม
60รองศาสตราจารย์ ดร. วีรนันท์ ไชยมณี
61ดร. ศตพล กัลยา
62อาจารย์ ดร. ศรายุทธ ตรีรัตน์
63อาจารย์ ศรีสุดา ทาหาร
64ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศศิกานต์ คู่วัฒนา
65อาจารย์ ศศิมินตรา บุญรักษา
66นาย ศักดา ปินตาวงค์
67ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริพร พันธุลี
68อาจารย์ ดร. ศิริโสภา อินขะ วรรณวงศ์
69อาจารย์ ดร. ศุกรี อยู่สุข
70นาย สมเชิด กั๋นไก้
71อาจารย์ ดร. สมบัติ กันบุตร
72อาจารย์ สรียา ทรัพย์ศิริ
73นาย สิงหา เถระ
74อาจารย์ ดร. สิทธิเดศ ศรีน้อย
75นาย สิทิไวกูล ทิราวงศ์
76อาจารย์ ดร. สิริยุพา เลิศกาญจนาพร
77อาจารย์ ดร. สุภารัตน์ อำนาจ
78ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรพงษ์ ทองเรือง
79ว่าที่ร้อยตรี สุรศักดิ์ ชัยวิเศษ
80นาง เหมสุดา แก้วกอง
81อาจารย์ ดร. อนุวัฒน์ จรัสรัตนไพบูลย์
82อาจารย์ อโนชา สุภาวกุล
83อาจารย์ ดร. อภิรดี เสียงสืบชาติ
84นาย อภิสิทธิ์ รัตนปภานันท์
85อาจารย์ อลิษา อินจันทร์
86นาง อัญชลี ปินตาวงค์
87อาจารย์ ดร. อำนวยพร ใหญ่ยิ่ง
88ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อิศรา วัฒนนภาเกษม
89อาจารย์ อุบลวรรณ สุภาแสน
90อาจารย์ ดร. เอกอาทิตย์ ฤทธิเดชยิ่ง
91อาจารย์ ดร. โอฬาร อ่องฬะ
ระบบสำนักงานอิเลคทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
E-Office System Maejo University Phrae Campus
พัฒนาระบบโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร  0 5464 8593-5 ต่อ 6093