Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types. ระบบสำนักงานอิเล็คทรอนิกส์:: E-Office Maejo :: University Phrae Campus
 
Skip Navigation Links
 
 • ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
  กิจกรรมประกันคุณภาพฯ : ทบทวนเกณฑ์คุณภาพ CUPT-QMS / ความเสี่ยง
 • TOR สายสนับสนุน :
  2.2 ผลการประกันคุณภาพภายในของส่วนงาน
 • TOR สายวิชาการ :
  1.1 การมุ่งสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยอินทรีย์ product champion smart farm
 • รายละเอียด :
  เป้าหมาย : ผู้บริหาร/ผู้รับผิดชอบเกณฑ์คุณภาพ CUPT-QMS/คณะกรรมการความเสี่ยง/บุคลากรผู้สนใจ/ *** ทั้งนี้กองพัฒนาคุณภาพฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จะสนับสนุนงบประมาณ _เบิกค่าใช้จ่าย (อาหารว่าง+อาหารกลางวัน) ให้สำหรับผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการออนไลน์เท่านั้น_ ... หมายเหตุ**ปิดระบบทันทีหากมีผู้ลงทะเบียนครบจำนวน
 • วันที่ :
  3 มีนาคม 2566-3 มีนาคม 2566
 • เวลา :
  09.00-15.00 น.
 • สถานที่ :
  ห้องประชุมกวางบุษราคัม
 • ลงทะเบียน :
  2 กุมภาพันธ์ 2566-20 กุมภาพันธ์ 2566
 • จำนวนที่รับ :
  70
 QR code


ขออภัยปิดลงทะเบียน เนื่องจากมีผู้ลงทะเบียนครบแล้ว
×

Test

รายชื่อผู้เข้าร่วม กิจกรรม/โครงการ

ยอดผู้ลงทะเบียน  คน


ลำดับที่รายชื่อ
1ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กมลพร ปานง่อม
2อาจารย์ กรรณิการ์ มอญแก้ว
3นางสาว กรองทอง สิธิเกตุ
4อาจารย์ กษมา ถาอ้าย
5นาย กิติพงษ์ วุฒิญาณ
6อาจารย์ ดร. เกศินี วีรศิลป์
7อาจารย์ ดร. เกษราพร ทิราวงศ์
8นางสาว ขนิษฐา เกตุสุวรรณ์
9ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ขวัญจรัส เชิงปัญญา
10อาจารย์ ดร. คนิติน สมานมิตร
11อาจารย์ ดร. จิรพงศ์ ศรศักดานุภาพ
12นางสาว ฉลวย จันศรี
13รองศาสตราจารย์ ดร. ฑีฆา โยธาภักดี
14รองศาสตราจารย์ ดร. ณัฐพร จันทร์ฉาย
15อาจารย์ ดร. ถมรัตน์ ชัชวาลย์
16นางสาว ถิรนันท์ กิติคู้
17นาย ทศพล กันยากิจ
18อาจารย์ ทิพารัตน์ สหตรงจิตร
19อาจารย์ ธนวัฒน์ ปินตา
20นาง ธนันธรณ์ วุฒิญาณ
21นาย ธนากร แนวพิชิต
22ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธรรมศักดิ์ พันธุ์แสนศรี
23อาจารย์ ดร. ธัญญรัตน์ เชื้อสะอาด
24อาจารย์ ธีราพัฒน์ จักรเงิน
25อาจารย์ ดร. นฤพนธ์ เลิศกาญจนาพร
26อาจารย์ ดร. น้ำฝน รักประยูร
27อาจารย์ ดร. ปณิธี บุญสา
28นางสาว ปธัสนันท์ แดงประทุม
29อาจารย์ ดร. ประกิตต์ โกะสูงเนิน
30ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประดุง สวนพุฒ
31นาง ปรียฉัตร บุนนาค
32ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปัญจพร คำโย
33อาจารย์ ดร. ปิยะพิศ ขอนแก่น
34นาง ปิยะวดี ช่างทองเก่ง
35อาจารย์ ดร. พัชรณัฐ ดาวดึงษ์
36ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิชิตร์ วรรณคำ
37ว่าที่ ร.ท. พีระสันต์ กระต่ายทอง
38นาย ภิญโญ ผลงาม
39นาย ภูวดล ฝั้นสัญจร
40ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มัชฌิมา ศุภวิมลพันธ์
41อาจารย์ ดร. รัชนีวรรณ คำตัน
42อาจารย์ ดร. ละออทิพย์ นะโลกา
43ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลักขณา พันธุ์แสนศรี
44อาจารย์ ดร. วรรณอุบล สิงห์อยู่เจริญ
45ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรรณา มังกิตะ
46อาจารย์ วรวุฒิ งามพิบูลเวท
47ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรศิลป์ มาลัยทอง
48ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรัญญู รีรมย์
49นาย วัชรินทร์ วงศ์เมือง
50อาจารย์ ดร. วัชรี เลขะวิพัฒน์
51ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัฒนา วณิชชานนท์
52อาจารย์ ดร. วันทนีย์ แพงศรี
53อาจารย์ ดร. วันวสา วิโรจนารมย์
54นาย วัลลภ อัฐวงศ์
55อาจารย์ ดร. วาศิณี ปานจันทร์
56นาง วาสนา วรรณคำ
57นาง วิจิตรา กระต่ายทอง
58อาจารย์ ดร. วิลาสินี บุญธรรม
59รองศาสตราจารย์ ดร. วีรนันท์ ไชยมณี
60ดร. ศตพล กัลยา
61อาจารย์ ดร. ศรายุทธ ตรีรัตน์
62อาจารย์ ศรีสุดา ทาหาร
63ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศศิกานต์ คู่วัฒนา
64อาจารย์ ศศิมินตรา บุญรักษา
65นาย ศักดา ปินตาวงค์
66นาง ศิรภัสสร กันถาด
67ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริพร พันธุลี
68อาจารย์ ดร. ศิริโสภา อินขะ วรรณวงศ์
69อาจารย์ ดร. ศุกรี อยู่สุข
70อาจารย์ ดร. สมบัติ กันบุตร
71นาย สมศักดิ์ กันถาด
72อาจารย์ สรียา ทรัพย์ศิริ
73นาย สิงหา เถระ
74อาจารย์ ดร. สิทธิเดศ ศรีน้อย
75นาย สิทิไวกูล ทิราวงศ์
76อาจารย์ ดร. สิริยุพา เลิศกาญจนาพร
77อาจารย์ ดร. สุภารัตน์ อำนาจ
78ว่าที่ร้อยตรี สุรศักดิ์ ชัยวิเศษ
79นาง เหมสุดา แก้วกอง
80อาจารย์ ดร. อนุวัฒน์ จรัสรัตนไพบูลย์
81อาจารย์ อโนชา สุภาวกุล
82อาจารย์ ดร. อภิรดี เสียงสืบชาติ
83นาย อภิสิทธิ์ รัตนปภานันท์
84อาจารย์ อลิษา อินจันทร์
85นาง อัญชลี ปินตาวงค์
86อาจารย์ ดร. อำนวยพร ใหญ่ยิ่ง
87ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อิศรา วัฒนนภาเกษม
88อาจารย์ อุบลวรรณ สุภาแสน
89อาจารย์ ดร. โอฬาร อ่องฬะ
ระบบสำนักงานอิเลคทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
E-Office System Maejo University Phrae Campus
พัฒนาระบบโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร  0 5464 8593-5 ต่อ 6093