Skip Navigation Links
 
 • ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
  วันที่ 27-29 มกราคม 2566 นำรายได้เข้าจากโครงการอบรมผู้ประกอบการธุรกิจนำเข้าและส่งออกพืชเพาะเลี้ยเนื้อเยื่อเบื้องต้น
 • TOR สายสนับสนุน :
  5.1 รายได้จากการให้บริการ
 • TOR สายวิชาการ :
 • รายละเอียด :
  โครงการอบรมผู้ประกอบการธุรกิจนำเข้าและส่งออกพืชเพาะเลี้ยเนื้อเยื่อเบื้องต้น จัดในวันที่ 27-29 มกราคม 2566
 • วันที่ :
  27 มกราคม 2566-29 มกราคม 2566
 • เวลา :
  08.00-17.30 น.
 • สถานที่ :
  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 • ลงทะเบียน :
  25 มกราคม 2566-25 มกราคม 2566
 • จำนวนที่รับ :
  20
 QR code


หมดเวลาลงทะเบียน
×

Test

รายชื่อผู้เข้าร่วม กิจกรรม/โครงการ

ยอดผู้ลงทะเบียน  คน


ลำดับที่รายชื่อ
1ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ขวัญจรัส เชิงปัญญา
2อาจารย์ ดร. จิรพงศ์ ศรศักดานุภาพ
3อาจารย์ ดร. ฉันทนา ซูแสวงทรัพย์
4นาย บัญชา เชาว์แล่น
5อาจารย์ ดร. วัชรี เลขะวิพัฒน์
6อาจารย์ ดร. วาศิณี ปานจันทร์
7อาจารย์ ดร. วิลาสินี บุญธรรม
8นาง สุธิดา นะภิใจ
9อาจารย์ ดร. อภิรดี เสียงสืบชาติ
10นางสาว อังคณา ชมภูมิ่ง
11นาง อัญชลี ปินตาวงค์
12นาย อุเทน นะภิใจ
ระบบสำนักงานอิเลคทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
E-Office System Maejo University Phrae Campus
พัฒนาระบบโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร  0 5464 8593-5 ต่อ 6093