Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types. ระบบสำนักงานอิเล็คทรอนิกส์:: E-Office Maejo :: University Phrae Campus
 
Skip Navigation Links
 
 • ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
  โครงการพบปะสมาชิกและบุคลากร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
 • TOR สายสนับสนุน :
  5.3 การเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอก
 • TOR สายวิชาการ :
 • รายละเอียด :
  สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำกัด จัดโครงการพบปะสมาชิกและบุคลากร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ในวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมกวางบุษราคัม ชั้น 3 อาคารนำชัยทนุผล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ตั้งแต่เวลา 10.00 - 12.00 น. - รับสมัครสมาชิกใหม่ - รับเปิดบัญชีเงินฝาก - ปรึกษาเงินกู้ - ฌาปนกิจสงเคราะห์
 • วันที่ :
  3 มีนาคม 2566-3 มีนาคม 2566
 • เวลา :
  10.00-12.00 น.
 • สถานที่ :
 • ลงทะเบียน :
  21 กุมภาพันธ์ 2566-2 มีนาคม 2566
 • จำนวนที่รับ :
  200
 QR code


หมดเวลาลงทะเบียน
×

Test

รายชื่อผู้เข้าร่วม กิจกรรม/โครงการ

ยอดผู้ลงทะเบียน  คน


ลำดับที่รายชื่อ
1นาย กิติพงษ์ วุฒิญาณ
2นางสาว ขนิษฐา เกตุสุวรรณ์
3นางสาว จุฬาลักษณ์ เครื่องดี
4นาย ณัฏฐวุฒิ ทรวงแก้ว
5นางสาว ธนันท์ฐิตา สะปู
6นาย ธนากร แนวพิชิต
7ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประดุง สวนพุฒ
8นาง ปรียฉัตร บุนนาค
9อาจารย์ ดร. ปิยะพิศ ขอนแก่น
10นาง ปิยะวดี ช่างทองเก่ง
11นาย เปรมชัย สุทธคุณ
12นาย ภิญโญ ผลงาม
13ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มัชฌิมา ศุภวิมลพันธ์
14อาจารย์ ดร. รัชนีวรรณ คำตัน
15นาย วรากร พลเสน
16อาจารย์ ดร. วันวสา วิโรจนารมย์
17ดร. ศตพล กัลยา
18นาย ศักดา ปินตาวงค์
19นาง ศิรภัสสร กันถาด
20นาย สมศักดิ์ กันถาด
21นางสาว สรัญญา โชติรัตน์
22นาย สิทิไวกูล ทิราวงศ์
23อาจารย์ ดร. สิริยุพา เลิศกาญจนาพร
24นาง สุธิดา นะภิใจ
25ว่าที่ร้อยตรี สุรศักดิ์ ชัยวิเศษ
26อาจารย์ ดร. อนุวัฒน์ จรัสรัตนไพบูลย์
27นาย อภิสิทธิ์ รัตนปภานันท์
28อาจารย์ อลิษา อินจันทร์
29นาง อัญชลี ปินตาวงค์
30นาย อุเทน นะภิใจ
ระบบสำนักงานอิเลคทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
E-Office System Maejo University Phrae Campus
พัฒนาระบบโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร  0 5464 8593-5 ต่อ 6093