Skip Navigation Links
 
 • ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
  กิจกรรม Big Cleaning Day วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566
 • TOR สายสนับสนุน :
  3.2 คะแนนการจัดอันดับ Green University Ranking Greenoo office
 • TOR สายวิชาการ :
 • รายละเอียด :
  กิจกรรม Big Cleaning Day วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ณ อาคารนำชัย ทนุผล มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
 • วันที่ :
  24 กุมภาพันธ์ 2566-24 กุมภาพันธ์ 2566
 • เวลา :
  13.30-16.00 น.
 • สถานที่ :
  อาคารนำชัย ทนุผล
 • ลงทะเบียน :
  28 กุมภาพันธ์ 2566-28 กุมภาพันธ์ 2566
 • จำนวนที่รับ :
  70
 QR code


หมดเวลาลงทะเบียน
×

Test

รายชื่อผู้เข้าร่วม กิจกรรม/โครงการ

ยอดผู้ลงทะเบียน  คน


ลำดับที่รายชื่อ
1นาย กิติพงษ์ วุฒิญาณ
2อาจารย์ ดร. จันทร์จิรา นันตา
3นาย จำเริญ วงศ์โพธิ์
4นางสาว จุฬาลักษณ์ เครื่องดี
5รองศาสตราจารย์ ดร. ต่อลาภ คำโย
6นาย ทศพล กันยากิจ
7นาง ธนันธรณ์ วุฒิญาณ
8นาง นันทนิตย์ เขื่อนเชียงสา
9นางสาว บังอร ปินนะ
10นาง บุษบง เสนรังษี
11นางสาว ปธัสนันท์ แดงประทุม
12ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประดุง สวนพุฒ
13นาง ปรียฉัตร บุนนาค
14นาง แพรวพรรณ ใจกาศ
15นาย ภูวดล ฝั้นสัญจร
16นาย วราวุธ อัฐวงศ์
17นาย วัชรินทร์ วงศ์เมือง
18ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัฒนา วณิชชานนท์
19นาย วัลลภ อัฐวงศ์
20นาง วาสนา วรรณคำ
21นาง วิจิตรา กระต่ายทอง
22ดร. ศตพล กัลยา
23นาย สมเชิด กั๋นไก้
24นาย สิทิไวกูล ทิราวงศ์
25นาง สุธิดา นะภิใจ
26นาง สุรัลชนา มะโนเนือง
27นาย อนุกูล จันทร์แก้ว
28นางสาว อังคณา ชมภูมิ่ง
29นาง อัญชลี ปินตาวงค์
30นาย อุเทน นะภิใจ
ระบบสำนักงานอิเลคทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
E-Office System Maejo University Phrae Campus
พัฒนาระบบโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร  0 5464 8593-5 ต่อ 6093