Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types.Object cannot be cast from DBNull to other types. ระบบสำนักงานอิเล็คทรอนิกส์:: E-Office Maejo :: University Phrae Campus
 
Skip Navigation Links
 
 • ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
  พิธียกช่อฟ้าเอก พิธีสมโภชและบรรจุหัวใจองค์พญาสิงห์ องค์พญานาค
 • TOR สายสนับสนุน :
  2.10 กิจกรรมด้านการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมแก่หน่วยงานภายนอก
 • TOR สายวิชาการ :
 • รายละเอียด :
 • วันที่ :
  3 มีนาคม 2566-3 มีนาคม 2566
 • เวลา :
  15.00-16.30 น.
 • สถานที่ :
  วัดแม่ทราย
 • ลงทะเบียน :
  3 มีนาคม 2566-3 มีนาคม 2566
 • จำนวนที่รับ :
  50
 QR code


หมดเวลาลงทะเบียน
×

Test

รายชื่อผู้เข้าร่วม กิจกรรม/โครงการ

ยอดผู้ลงทะเบียน  คน


ลำดับที่รายชื่อ
1ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กรรณิการ์ กาญจันดา
2นาย กิติพงษ์ วุฒิญาณ
3อาจารย์ ดร. เกษราพร ทิราวงศ์
4นาย จำเริญ วงศ์โพธิ์
5นางสาว จุฬาลักษณ์ เครื่องดี
6นางสาว ฉลวย จันศรี
7นาย ณัฏฐวุฒิ ทรวงแก้ว
8นางสาว ถิรนันท์ กิติคู้
9นางสาว ธนันท์ฐิตา สะปู
10นาง ธนันธรณ์ วุฒิญาณ
11นาย ธนากร แนวพิชิต
12นาง บุษบง เสนรังษี
13นางสาว ปธัสนันท์ แดงประทุม
14ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประดุง สวนพุฒ
15นาง ปิยะวดี ช่างทองเก่ง
16ว่าที่ ร.ท. พีระสันต์ กระต่ายทอง
17นาง แพรวพรรณ ใจกาศ
18นาย ภิญโญ ผลงาม
19นาย มรรยาท กาศวิราช
20นาย รัฐภูมิ กาศสกุล
21อาจารย์ ดร. วรรณอุบล สิงห์อยู่เจริญ
22นาย วรากร พลเสน
23อาจารย์ ดร. วัชรี เลขะวิพัฒน์
24อาจารย์ ดร. วันทนีย์ แพงศรี
25อาจารย์ ดร. วาศิณี ปานจันทร์
26นาง วาสนา วรรณคำ
27นาง วิจิตรา กระต่ายทอง
28ดร. ศตพล กัลยา
29ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศศิกานต์ คู่วัฒนา
30นาย ศักดา ปินตาวงค์
31นาง ศิรภัสสร กันถาด
32อาจารย์ ดร. สมบัติ กันบุตร
33นาย สิทิไวกูล ทิราวงศ์
34นาง สุธิดา นะภิใจ
35ว่าที่ร้อยตรี สุรศักดิ์ ชัยวิเศษ
36นาง สุรัลชนา มะโนเนือง
37นาง เหมสุดา แก้วกอง
38อาจารย์ อโนชา สุภาวกุล
39นางสาว อภิญญา ชุ่มอินถา
40นาย อภิสิทธิ์ รัตนปภานันท์
41อาจารย์ อลิษา อินจันทร์
42นาง อัญชลี ปินตาวงค์
43อาจารย์ ดร. อำนวยพร ใหญ่ยิ่ง
44นาย อุเทน นะภิใจ
ระบบสำนักงานอิเลคทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
E-Office System Maejo University Phrae Campus
พัฒนาระบบโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร  0 5464 8593-5 ต่อ 6093