Skip Navigation Links
 
 • ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
  อบรมโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office)
 • TOR สายสนับสนุน :
  3.2 คะแนนการจัดอันดับ Green University Ranking Greenoo office
 • TOR สายวิชาการ :
  มิติที่ 6 การพัฒนาตามยุทธศาสตร์/อัตลักษณ์/ภารกิจเฉพาะของส่วนงาน
 • รายละเอียด :
 • วันที่ :
  27 มีนาคม 2566-27 มีนาคม 2566
 • เวลา :
  13.00-16.00 น.
 • สถานที่ :
  ห้องประชุมกวางบุษราคัม ชั้น 3 อาคารนำชัย ทนุผล
 • ลงทะเบียน :
  22 มีนาคม 2566-27 มีนาคม 2566
 • จำนวนที่รับ :
  150
 QR code


หมดเวลาลงทะเบียน
×

Test

รายชื่อผู้เข้าร่วม กิจกรรม/โครงการ

ยอดผู้ลงทะเบียน  คน


ลำดับที่รายชื่อ
1ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กรรณิการ์ กาญจันดา
2อาจารย์ กษมา ถาอ้าย
3นาย กิติพงษ์ วุฒิญาณ
4อาจารย์ ดร. เกษราพร ทิราวงศ์
5นางสาว ขนิษฐา เกตุสุวรรณ์
6อาจารย์ ดร. จันทร์จิรา นันตา
7นาย จำเริญ วงศ์โพธิ์
8นางสาว จุฬาลักษณ์ เครื่องดี
9นางสาว ฉลวย จันศรี
10นางสาว ถิรนันท์ กิติคู้
11อาจารย์ ธนวัฒน์ ปินตา
12นางสาว ธนันท์ฐิตา สะปู
13นาง ธนันธรณ์ วุฒิญาณ
14นาย ธนากร แนวพิชิต
15นาง บุษบง เสนรังษี
16นางสาว ปธัสนันท์ แดงประทุม
17นาง ปิยะวดี ช่างทองเก่ง
18นาย เปรมชัย สุทธคุณ
19อาจารย์ ดร. พัชรณัฐ ดาวดึงษ์
20ว่าที่ ร.ท. พีระสันต์ กระต่ายทอง
21นาง แพรวพรรณ ใจกาศ
22นาย ภาคภูมิ บุญมาภิ
23นาย ภิญโญ ผลงาม
24ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มณฑล นอแสงศรี
25ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มัชฌิมา ศุภวิมลพันธ์
26อาจารย์ ดร. วรรณอุบล สิงห์อยู่เจริญ
27ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรรณา มังกิตะ
28ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรัญญู รีรมย์
29นาย วรากร พลเสน
30ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัฒนา วณิชชานนท์
31อาจารย์ ดร. วันวสา วิโรจนารมย์
32อาจารย์ ดร. วาศิณี ปานจันทร์
33นาง วาสนา วรรณคำ
34นาง วิจิตรา กระต่ายทอง
35อาจารย์ ดร. วิลาสินี บุญธรรม
36ดร. ศตพล กัลยา
37ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศศิกานต์ คู่วัฒนา
38อาจารย์ ศศิมินตรา บุญรักษา
39นาย ศักดา ปินตาวงค์
40นาง ศิรภัสสร กันถาด
41ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริพร พันธุลี
42อาจารย์ ดร. สมบัติ กันบุตร
43นางสาว สรัญญา โชติรัตน์
44นาย สิทิไวกูล ทิราวงศ์
45อาจารย์ ดร. สิริยุพา เลิศกาญจนาพร
46นาย สุทิน สามาทอง
47นาง สุธิดา นะภิใจ
48ว่าที่ร้อยตรี สุรศักดิ์ ชัยวิเศษ
49นาง สุรัลชนา มะโนเนือง
50นาง เหมสุดา แก้วกอง
51นาย อนุกูล จันทร์แก้ว
52อาจารย์ ดร. อนุวัฒน์ จรัสรัตนไพบูลย์
53อาจารย์ อโนชา สุภาวกุล
54นาย อภิสิทธิ์ รัตนปภานันท์
55อาจารย์ อลิษา อินจันทร์
56นางสาว อังคณา ชมภูมิ่ง
57นาง อัญชลี ปินตาวงค์
58อาจารย์ ดร. อัญชลี รัตนธรรม
59อาจารย์ ดร. อำนวยพร ใหญ่ยิ่ง
60นาย อุเทน นะภิใจ
ระบบสำนักงานอิเลคทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
E-Office System Maejo University Phrae Campus
พัฒนาระบบโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร  0 5464 8593-5 ต่อ 6093